Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: Години наред говорихме за проблемите, които САЩ сега сочи, но не бяхме чути

Социалист: Години наред говорихме за проблемите, които САЩ сега сочи, но не бяхме чути

“От БСП под­к­репяме изцяло протес­тиращите срещу пред­ложението на ВСС за зак­риване на район­ните съдилища, защото това на прак­тика означава отказ от дос­тъп до правосъдие.“ Това заяви водач на лис­тата на “БСП за Бъл­гария“ във Видин Филип Попов по Бъл­гария On Air.

По неговите думи реформи в сис­темата на съдеб­ната власт са нужни, но не по  този начин и не в момент, в който няма дейс­т­ващ пар­ламент. 

Темата за сан­к­циите по закона “Маг­нит­ски“ Филип Попов комен­тира така: “Тук проб­лемът е — защо отвън трябва да се отгърне завесата на зад­кулисието в Бъл­гария. Това, което говорихме в пред­ход­ния пар­ламент — за паралел­ната дър­жава, за обръчите от фирми, които източ­ват ресур­сите на дър­жавата — тряб­ваше да ни се покаже отвън. Години наред от БСП говорихме за проб­лемите, които САЩ ни посочи, но не се пред­п­риемаха абсолютно никакви дейс­т­вия от бъл­гар­с­ките власти.  Къде бяха нашите служби? Къде беше бъл­гар­с­ката прокуратура през цялото това време и защо не се задейс­т­ваха по тези въп­роси? Едва сега ли тряб­ваше да се задейс­т­ват, когато получихме чер­вен кар­тон от САЩ?“

 Според Попов служеб­ното правител­с­тво и ЦИК ще се справят с организирането на изборите въп­реки проб­лемите с дос­тав­ката на машини. 

“Но тук въз­ник­ват въп­росите: кой под­писа договора за машините със “Сиела Норма“? Машин­ното гласуване има още от 2014 г., но защо правител­с­т­вото на ГЕРБ не намери време да въведе изцяло машинно гласуване? ГЕРБ имаха цялото време на света да усъвър­шен­с­т­ват машин­ното гласуване, но решиха да саботират изборите и  продъл­жават да се опит­ват да саботират пред­с­тоящите. ЦИК и изпъл­нител­ната власт в момента се опит­ват да преодолеят проб­лемите, които са нас­ложени от ГЕРБ“, посочи още кан­дидатът за депутат от левицата.

“В пред­ход­ния пар­ламент, макар и кратък, БСП беше един­с­т­вената пар­тия, която дейс­т­вително защитаваше всич­ките си предиз­борни обещания“, категоричен бе Попов. Той даде за пример внесения от “БСП за Бъл­гария“ законоп­роект за преиз­чис­ляването на пен­сиите, както и редицата други законодателни пред­ложения, които левицата внесе в деловод­с­т­вото на Народ­ното съб­рание, но не бяха приети. 

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие