Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 23, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Димитър Петров: Тече проверка по сигнали за фалшиви хоспитализации в „Пирогов“

Димитър Петров: Тече проверка по сигнали за фалшиви хоспитализации в „Пирогов“

Димитър Петров: Тече проверка по сигнали за фалшиви хоспитализации в „Пирогов“

Имаме данни и пред­варителни сиг­нали за нарушения по отношение на НЗОК и за фал­шиви хос­питализации в „Пирогов”. В лечеб­ното заведение тече проверка, съобщи пред „Нова телевизия” зам.-министърът на здравеопаз­ването д-р Димитър Пет­ров. Подобни сиг­нали има и за други бол­ници. НЗОК извър­шва проверки и минис­тер­с­т­вото ще реагира съоб­разно резул­татите от тях, посочи той и допълни, че дирек­тори, които са съдейс­т­вали за източ­ването на здрав­ния фонд с фал­шиви хос­питализации и не са упраж­нявали кон­т­рол, вероятно ще бъдат отс­т­ранени. Има и други основания за смяна на ръковод­с­т­вата — лошо управ­ление на лечеб­ното заведение. В София има няколко големи бол­ници, за които има такива данни, но нека излязат резул­татите от провер­ката, каза Пет­ров и уточни, че една от тези бол­ници е Хематологията — Национал­ната специализирана бол­ница за активно лечение на хематологични заболявания, която е с изк­лючително лоши данни. Има инфор­мация и за няколко облас­тни бол­ници, предуп­реди зам.-министърът. Той комен­тира и казуса с пен­сионирането на дирек­тора на Национал­ния цен­тър по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кан­тар­джиев. Проф. Кан­тар­джиев е админис­т­ративен дирек­тор. Той е пен­сиониран като такъв, но може да продължи работата си като лекар. Учуд­вам се от нерав­нос­той­ността на реак­цията в този случай. Столич­ната лекар­ска колегия (СЛК) в лицето на д-р Меджидиев реагира и по казуса с Алек­сан­д­ров­ска бол­ница, но нямаше никаква реак­ция за бол­ница „Лозенец“. Същев­ременно д-р Меджидиев работи в проверяваната „Пирогов“. Този човек призова Прокуратурата и МВР да имат по-широки правомощия по време на пан­демията, а сега се кан­дидатира отново за пред­седател на СЛК. Това уронва прес­тижа на със­ловието. Нека паметта ни да не бъде тол­кова къса, призова зам.-министърът. Все още не сме получили отговор от правосъд­ния минис­тър, но реак­цията на Аген­цията по впис­ванията беше провокирана от казуса с Алек­сан­д­ров­ска бол­ница. В „Лозенец“ дейс­т­вително има обжал­ване и спиране на впис­ването от Софийски град­ски съд. Съдът обаче се е произ­несъл отрицателно по жал­бата от УМБАЛ „Алек­сан­д­ров­ска“ и аген­цията е длъжна да нап­рави впис­ването. Аген­цията води регис­т­рационна дей­ност, докумен­тът за впис­ването е протоколът на минис­търа. Не е тяхна работа да проверяват основанията, това се проверява от съда, щом има протокол трябва да се нап­рави впис­ването, обясни той.

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Киев: Русия подготвя нова масирана ракетна атака

Целият Север­ноат­лан­тически алианс воюва срещу Русия. Това заяви рус­кият минис­тър на външ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие