Свиленски: БСП ще работи за възстановяване на държавността

Свиленски: БСП ще работи за възстановяване на държавността

Очак­ванията на бъл­гар­с­кото общес­тво са за справед­ливост, а справед­ливостта минава през въз­мез­дие. От провер­ките и от работата на служеб­ното правител­с­тво в раз­лич­ните минис­тер­с­тва излизат доста притес­нителни неща и въз­мез­дие трябва да има“.  Това заяви Георги Свилен­ски, водач на лис­тата на „БСП за Бъл­гария“ в 24-ти МИР в София пo NovaNews.

Промяната трябва да продължи и БСП е пар­тията, която трябва да гаран­тира сигур­ност именно в тази промяна“, категоричен бе социалис­тът. 

Той обърна внимание, че левицата не е пар­тия на статук­вото и че тя се бори 11 години с него. Той определи като нечес­тно и некорек­тно да се твърди от нови политически субекти, че щом те са били на протеста, а не в пар­ламента, са се борили със статук­вото, а БСП – не. Свилен­ски акцен­тира, че левицата е имала много изведени самос­тоятелни битки в пар­ламента. 

Бъл­гар­с­ките граж­дани ще решат коя пар­тия може да промени този модел. Пар­тиите в пос­лед­ния пар­ламент не дадоха знак, че могат“, комен­тира още той.

На въп­рос каква е целта на БСП за пред­с­тоящите избори, Свилен­ски изтъкна: „Прекалено рано е да кажем е кой ще бъде победител. Амбициите на БСП са за пър­вото място, защото ситуацията с отмяната на ограниченията заради вируса, с амбициите на служеб­ното правител­с­тво да гаран­тира чес­тен вот, мисля, че в Бъл­гария можем да имаме реални и чес­тни резул­тати, в които „БСП за Бъл­гария“ да бъде победител“.

Бъл­гария не може да си поз­воли и не трябва повече да рис­кува с пред­с­рочни избори. Дър­жавата трябва да продължи да фун­к­ционира и да започне да се въз­с­тановява дър­жав­ността. Това може да стане с редовни пар­ламент и правител­с­тво. Трябва да под­ходим отговорно към деня на изборите и да изберем тези, които могат да гаран­тират тази стабил­ност, тази сигур­ност в промяната на модела“, смята социалис­тът.