БНБ стартира прилагането на ограничителни мерки по “черния списък“

БНБ стартира прилагането на ограничителни мерки по “черния списък“

БНБ вече започна да прилага ограничителни мерки при сделки и операции в съот­вет­с­т­вие с установените процедури и изис­к­ванията на Закона за мер­ките срещу пране на пари, съоб­щиха от Цен­т­рал­ната банка във връзка с решенията по закона “Маг­нит­ски“. Всички банки в страната с отк­рити сметки и делови взаимоот­ношения с лицата, посочени в списъка, вече са пред­п­риели необ­ходимите ограничителни мерки, които включ­ват блокиране на сметки и карти, наложени запори и зак­риване на сметки. Някои от тези мерки са пред­п­риети пред­варително на други основания преди пуб­ликуването на списъка, уточ­няват от Цен­т­рал­ната банка. Пред телевизия „Бъл­гария Он Еър” вицеп­ремиерът по управ­ление на европейс­ките сред­с­тва Атанас Пеканов определи мер­ките по закона “Маг­нит­ски“ като репутационен удар срещу страната ни. Списъкът е на Минис­тер­с­т­вото на финан­сите и снощи бе обновен. Има много фирми, но вече са около 100. Целта е тези фирми да не учас­т­ват в общес­т­вени поръчки и по този начин интересите на дър­жавата да бъдат опазени“, заяви той.