Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 184, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП откри предизборната си кампания под мотото „Сигурност в промяната. С грижа за теб!”

БСП откри предизборната си кампания под мотото „Сигурност в промяната. С грижа за теб!”

БСП откри предизборната си кампания под мотото „Сигурност в промяната. С грижа за теб!”

Кор­нелия Нинова: Нашата цел е да няма мизер­с­т­ващи хора. Да има работа и добри доходи, и пен­сии. Младите да отг­леж­дат спокойно децата си. Всеки да може да се лекува. Децата да могат да се образоват

Промяната започна, време е за въз­мез­дие, но е време и за градеж. Това каза лидерът на БСП и водач на “БСП за Бъл­гария“ в 3-ти МИР Варна и в 25-ти МИР София град Кор­нелия Нинова по време на отк­риването на предиз­бор­ната кам­пания на “БСП за Бъл­гария“ в столицата.

“Днес е началото на кам­панията за един пар­ламент, но не е време за ман­дат­ници. Днес е време за дър­жав­ници. Преди 4 години започ­нахме тази битка за промяна. Още тогава заявихме Бъл­гария е поробена от свои, има паралелна дър­жава и зад­кулисие и те крадат 10 млрд. лв. от бъл­гар­с­кия народ. Това беше през 2017 г. и знаете, че през след­ващите години заради тези смели думи и дейс­т­вия, бяхме под­ложени на натиск, на охул­ване, на опити за купуване. Искам да ви благодаря, че стоически издър­жахме и упорито продъл­жавахме тази битка за справед­ливост. Промяната започна. ГЕРБ, Бойко Борисов и тех­ния едноличен, крад­лив модел на управ­ление рухна. Време е за въз­мез­дие, но е време и за градеж“, под­черта още Нинова.

Ето пъл­ният текст на обръщението на Кор­нелия Нинова:

”Скъпи социалисти, сим­патизанти, гости и пар­т­ньори,

Днес пос­тавяме началото на предиз­бор­ната кам­пания, но ние сме в средата на една дълга, изс­т­радана от нас битка за промяна. Днес е началото на кам­панията за един пар­ламент. Но не е време за ман­дат­ници. Днес е време за дър­жав­ници. Преди 4 години започ­нахме тази битка за промяна — тогава, когато беше много трудно, когато мнозина мъл­чаха — уплашени или купени. Още тогава заявихме: “Бъл­гария е поробена от свои. Има паралелна дър­жава и зад­кулисие. И те крадат 10 милиарда лева от бъл­гар­с­кия народ. Това беше през 2017 г.

И знаете, че през след­ващите години заради тези смели думи и дейс­т­вия, бяхме под­ложени на натиск, на охул­ване, на опити за купуване. Аз искам да ви благодаря, че стоически издър­жахме и упорито продъл­жавахме тази битка за справед­ливост. И промяната започна, ГЕРБ, Борисов и тех­ният едноличен, крад­лив модел на управ­ление рухна. Време е за въз­мез­дие, но е и време за градеж.

Защото днес най-важният въп­рос е: какво след модела “Борисов“? Какво да се нап­рави и кой може да го нап­рави. Появиха се нови пар­тии, прис­воиха си протес­т­ния вот, нарекоха се “протес­тни пар­тии“, макар и появили се нак­рая за аплодис­мен­тите. Но си поз­волиха да ни нарекат “статукво“. И трябва да получат нашия отговор. А отговорът е истината — ние не сме статукво. Ние сме пос­ледовател­ната, прин­цип­ната, сис­тем­ната опозиция на този модел. Ние сме сис­тем­ната пар­тия, която може да даде сигур­ност в промяната и да се пог­рижи за всеки.

И нещо повече — ние сме наясно какво трябва да се нап­рави сега.

Нашата цел е да няма мизер­с­т­ващи и бедни хора, които не могат да си платят тока. Да има работа и добри доходи, и пен­сии. Младите да отг­леж­дат спокойно децата си. Всеки да може да се лекува. Децата да могат да се образоват. Пред­п­рием­чивите и умни бъл­гари да могат да правят икономика. Да има сигур­ност във всеки бъл­гар­ски дом и да бъдем независима и суверенна Бъл­гария.

Но такава независима и суверенна, в която никой лидер на политическа пар­тия да не може да си поз­воли да каже, че друга дър­жава е неговата родина. Нашата родина е Бъл­гария. Такава независима и суверенна, в която не може чужди вой­ници да влизат в бъл­гар­ска соб­с­т­веност. Такава независима и суверенна, която може сама да съди и осъди корум­пираните, а не да чака някой отвън да го нап­рави.

Искам да се обърна към вас, кан­дидатите за депутати в нашите листи в цяла Бъл­гария, и към водачите:

Вие сте нашата първа линия в цялата страна. Ние не сме кан­дидати и водачи просто за един пар­ламент. Ние сме водачи на общес­т­вото. Ние сме водачи за промяна. Ние сме водачи за справед­ливост, за сигур­ност и за доб­руването на бъл­гар­с­кия народ. Идете днес и занесете тази сила, тази воля за промяна до всяко бъл­гар­ско кътче. До всеки бъл­гар­ски граж­данин. Нека да дадем сила и увереност на нашия народ, че можем да градим друга Бъл­гария, че можем да работим и да пос­тиг­нем доб­руването на бъл­гар­с­кия народ.

И ако досега бяхме сами в тези битки, днес е раз­лично. Във време на раз­деление и омраза, ние обединяваме, ние съединяваме наши идейни съмиш­леници. Подадохме ръка.

Благодаря ви, уважаеми пар­т­ньори, че загър­бихме раз­личията си, раз­деленията си през годините и днес тук сме 16 пар­тии и организации с обща цел. Вър­вим заедно към общия ни успех и прос­перитета на Бъл­гария. Благодаря ви за голямото ляво обединение, защото Бъл­гария има нужда от него.

Скъпи бъл­гар­ски граж­дани,

Най-лошото остана зад гърба ни. Пред нас има само една въз­мож­ност — да въз­с­тановим дър­жав­ността, да въз­с­тановим справед­ливостта. Можем да го пос­тиг­нем. На добър час и успех!”, завърши Кор­нелия Нинова.

“Ние не сме статукво, не сме партия-корпорация, нито сме популисти. Не противопос­тавяме едни бъл­гари на други. Ние сме сис­темни, защото уважаваме раз­делението на влас­тите, вър­ховен­с­т­вото на закона, пар­ламента и пар­ламен­таризма в Бъл­гария. В момента пос­тиг­нахме нещо, което дълго обещавахме — Борисов да бъде отс­т­ранен от власт. Сега това се приема за даденост. Но някой доста се е пот­рудил, за да имаме тази даденост днес.“ Това заяви водачът на лис­тата на “БСП За Бъл­гария“ във Велико Тър­ново Явор Божан­ков при национал­ното отк­риване на кам­панията на левицата.

Той под­черта, че пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“ е било един­с­т­вена опозиция в 44-ия и 45-ия пар­ламент и сама е извеж­дала множес­тво битки. 

БСП е отборът, който може даде сигур­ност в нас­тоящия момент“, категоричен е Божан­ков.

“Ние сме хора, които пред­с­тав­ляват раз­лични краища на Бъл­гария, но нас ни обединява едно — носим в сър­цата си лявата идея, защото тя наис­тина се носи в сър­цето. Лявата идея е в сър­цето на всички прог­ресивни движения, които са давали нап­редък на човечес­т­вото. В ней­ното сърце е човекът. Затова всички наши дейс­т­вия са насочени в полза на хората.“ С тези думи се включи водачът на лис­тата на “БСП за Бъл­гария“ в Ловеч Ирена Анас­тасова в отк­риването на кам­панията в София.

“Да довър­шим бит­ката за промяна, за друг живот в Бъл­гария“, призова още тя. 

КАРЕ:

Общо 16 пар­тии и НПО са част от „БСП за Бъл­гария”

Към голямото ляво обединение в петък се присъединиха:

1. ГД Народна сила

2. Общонарод­ният комитет за защита на национал­ните интереси

3. ПП “Бъл­гар­с­ката левица“

4. Федерация на пот­ребителите

5. Съвет на европейс­ката научна и кул­турна общ­ност

Така пар­тиите и граж­дан­с­ките структури,които си подадоха ръка за обща лява и ляво-център политика стават 16. Продъл­жават раз­говорите  между БСП и още  пар­тии за обединение.

“Във време, в което бъл­гар­с­кият народ е раз­делен и пос­тоянно противопос­тавян, ние даваме пример как може да събираш и обединяваш в обща цел — сигур­ност в промяната  и грижа за хората“ . Това заяви Нинова на срещата.

 

България

Икономика

Култура

Спорт

Пирин губел точки заради съдиите

Пирин губел точки заради съдиите

В предстоящите двубои ще започнем да побеждаваме, убеден е Станислав Костов

Фут­болис­тът на Пирин (Благоев­г­рад) Станис­лав Кос­тов говори пред S…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

СЗО спря процедурата по одобрение на руската ваксина “Спутник V“

Китайс­кото правител­с­тво заяви вчера, че е вак­синирало изцяло срещу Covid –19

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...