Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП откри предизборната си кампания под мотото „Сигурност в промяната. С грижа за теб!”

БСП откри предизборната си кампания под мотото „Сигурност в промяната. С грижа за теб!”

БСП откри предизборната си кампания под мотото „Сигурност в промяната. С грижа за теб!”

Кор­нелия Нинова: Нашата цел е да няма мизер­с­т­ващи хора. Да има работа и добри доходи, и пен­сии. Младите да отг­леж­дат спокойно децата си. Всеки да може да се лекува. Децата да могат да се образоват

Промяната започна, време е за въз­мез­дие, но е време и за градеж. Това каза лидерът на БСП и водач на “БСП за Бъл­гария“ в 3-ти МИР Варна и в 25-ти МИР София град Кор­нелия Нинова по време на отк­риването на предиз­бор­ната кам­пания на “БСП за Бъл­гария“ в столицата.

“Днес е началото на кам­панията за един пар­ламент, но не е време за ман­дат­ници. Днес е време за дър­жав­ници. Преди 4 години започ­нахме тази битка за промяна. Още тогава заявихме Бъл­гария е поробена от свои, има паралелна дър­жава и зад­кулисие и те крадат 10 млрд. лв. от бъл­гар­с­кия народ. Това беше през 2017 г. и знаете, че през след­ващите години заради тези смели думи и дейс­т­вия, бяхме под­ложени на натиск, на охул­ване, на опити за купуване. Искам да ви благодаря, че стоически издър­жахме и упорито продъл­жавахме тази битка за справед­ливост. Промяната започна. ГЕРБ, Бойко Борисов и тех­ния едноличен, крад­лив модел на управ­ление рухна. Време е за въз­мез­дие, но е време и за градеж“, под­черта още Нинова.

Ето пъл­ният текст на обръщението на Кор­нелия Нинова:

”Скъпи социалисти, сим­патизанти, гости и пар­т­ньори,

Днес пос­тавяме началото на предиз­бор­ната кам­пания, но ние сме в средата на една дълга, изс­т­радана от нас битка за промяна. Днес е началото на кам­панията за един пар­ламент. Но не е време за ман­дат­ници. Днес е време за дър­жав­ници. Преди 4 години започ­нахме тази битка за промяна — тогава, когато беше много трудно, когато мнозина мъл­чаха — уплашени или купени. Още тогава заявихме: “Бъл­гария е поробена от свои. Има паралелна дър­жава и зад­кулисие. И те крадат 10 милиарда лева от бъл­гар­с­кия народ. Това беше през 2017 г.

И знаете, че през след­ващите години заради тези смели думи и дейс­т­вия, бяхме под­ложени на натиск, на охул­ване, на опити за купуване. Аз искам да ви благодаря, че стоически издър­жахме и упорито продъл­жавахме тази битка за справед­ливост. И промяната започна, ГЕРБ, Борисов и тех­ният едноличен, крад­лив модел на управ­ление рухна. Време е за въз­мез­дие, но е и време за градеж.

Защото днес най-важният въп­рос е: какво след модела “Борисов“? Какво да се нап­рави и кой може да го нап­рави. Появиха се нови пар­тии, прис­воиха си протес­т­ния вот, нарекоха се “протес­тни пар­тии“, макар и появили се нак­рая за аплодис­мен­тите. Но си поз­волиха да ни нарекат “статукво“. И трябва да получат нашия отговор. А отговорът е истината — ние не сме статукво. Ние сме пос­ледовател­ната, прин­цип­ната, сис­тем­ната опозиция на този модел. Ние сме сис­тем­ната пар­тия, която може да даде сигур­ност в промяната и да се пог­рижи за всеки.

И нещо повече — ние сме наясно какво трябва да се нап­рави сега.

Нашата цел е да няма мизер­с­т­ващи и бедни хора, които не могат да си платят тока. Да има работа и добри доходи, и пен­сии. Младите да отг­леж­дат спокойно децата си. Всеки да може да се лекува. Децата да могат да се образоват. Пред­п­рием­чивите и умни бъл­гари да могат да правят икономика. Да има сигур­ност във всеки бъл­гар­ски дом и да бъдем независима и суверенна Бъл­гария.

Но такава независима и суверенна, в която никой лидер на политическа пар­тия да не може да си поз­воли да каже, че друга дър­жава е неговата родина. Нашата родина е Бъл­гария. Такава независима и суверенна, в която не може чужди вой­ници да влизат в бъл­гар­ска соб­с­т­веност. Такава независима и суверенна, която може сама да съди и осъди корум­пираните, а не да чака някой отвън да го нап­рави.

Искам да се обърна към вас, кан­дидатите за депутати в нашите листи в цяла Бъл­гария, и към водачите:

Вие сте нашата първа линия в цялата страна. Ние не сме кан­дидати и водачи просто за един пар­ламент. Ние сме водачи на общес­т­вото. Ние сме водачи за промяна. Ние сме водачи за справед­ливост, за сигур­ност и за доб­руването на бъл­гар­с­кия народ. Идете днес и занесете тази сила, тази воля за промяна до всяко бъл­гар­ско кътче. До всеки бъл­гар­ски граж­данин. Нека да дадем сила и увереност на нашия народ, че можем да градим друга Бъл­гария, че можем да работим и да пос­тиг­нем доб­руването на бъл­гар­с­кия народ.

И ако досега бяхме сами в тези битки, днес е раз­лично. Във време на раз­деление и омраза, ние обединяваме, ние съединяваме наши идейни съмиш­леници. Подадохме ръка.

Благодаря ви, уважаеми пар­т­ньори, че загър­бихме раз­личията си, раз­деленията си през годините и днес тук сме 16 пар­тии и организации с обща цел. Вър­вим заедно към общия ни успех и прос­перитета на Бъл­гария. Благодаря ви за голямото ляво обединение, защото Бъл­гария има нужда от него.

Скъпи бъл­гар­ски граж­дани,

Най-лошото остана зад гърба ни. Пред нас има само една въз­мож­ност — да въз­с­тановим дър­жав­ността, да въз­с­тановим справед­ливостта. Можем да го пос­тиг­нем. На добър час и успех!”, завърши Кор­нелия Нинова.

“Ние не сме статукво, не сме партия-корпорация, нито сме популисти. Не противопос­тавяме едни бъл­гари на други. Ние сме сис­темни, защото уважаваме раз­делението на влас­тите, вър­ховен­с­т­вото на закона, пар­ламента и пар­ламен­таризма в Бъл­гария. В момента пос­тиг­нахме нещо, което дълго обещавахме — Борисов да бъде отс­т­ранен от власт. Сега това се приема за даденост. Но някой доста се е пот­рудил, за да имаме тази даденост днес.“ Това заяви водачът на лис­тата на “БСП За Бъл­гария“ във Велико Тър­ново Явор Божан­ков при национал­ното отк­риване на кам­панията на левицата.

Той под­черта, че пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“ е било един­с­т­вена опозиция в 44-ия и 45-ия пар­ламент и сама е извеж­дала множес­тво битки. 

БСП е отборът, който може даде сигур­ност в нас­тоящия момент“, категоричен е Божан­ков.

“Ние сме хора, които пред­с­тав­ляват раз­лични краища на Бъл­гария, но нас ни обединява едно — носим в сър­цата си лявата идея, защото тя наис­тина се носи в сър­цето. Лявата идея е в сър­цето на всички прог­ресивни движения, които са давали нап­редък на човечес­т­вото. В ней­ното сърце е човекът. Затова всички наши дейс­т­вия са насочени в полза на хората.“ С тези думи се включи водачът на лис­тата на “БСП за Бъл­гария“ в Ловеч Ирена Анас­тасова в отк­риването на кам­панията в София.

“Да довър­шим бит­ката за промяна, за друг живот в Бъл­гария“, призова още тя. 

КАРЕ:

Общо 16 пар­тии и НПО са част от „БСП за Бъл­гария”

Към голямото ляво обединение в петък се присъединиха:

1. ГД Народна сила

2. Общонарод­ният комитет за защита на национал­ните интереси

3. ПП “Бъл­гар­с­ката левица“

4. Федерация на пот­ребителите

5. Съвет на европейс­ката научна и кул­турна общ­ност

Така пар­тиите и граж­дан­с­ките структури,които си подадоха ръка за обща лява и ляво-център политика стават 16. Продъл­жават раз­говорите  между БСП и още  пар­тии за обединение.

“Във време, в което бъл­гар­с­кият народ е раз­делен и пос­тоянно противопос­тавян, ние даваме пример как може да събираш и обединяваш в обща цел — сигур­ност в промяната  и грижа за хората“ . Това заяви Нинова на срещата.

 

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие