Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 184, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Министрите заварили хаос в изпълнителната власт

Министрите заварили хаос в изпълнителната власт

Министрите заварили хаос в изпълнителната власт

Според служебния премиер Стефан Янев има съпротива срещу действията на служебното правителство.

Служеб­ното правител­с­тво завари хаос в много сег­менти от изпъл­нител­ната власт. Опит­ваме се по най-добрия начин да оправим това. Но за съжаление въз­мож­нос­тите и времето са ни малко, но се надяваме този процес да продължи и в близ­ките години, предуп­реди служеб­ният премиер Стефан Янев пред „Дарик радио”. Наясно сме, че труд­нос­тите са резул­тат от едно сис­темно мис­лене и правене на политика по един определен начин в един определен период от време — това, което наричаме преход. Раз­бира се, има хора, които са доволни, има хора, които са недоволни. Според мен, повечето бъл­гар­ски граж­дани са недоволни, защото на тази политика от пос­лед­ните години ѝ лип­сва лице. Ние сега се опит­ваме да подоб­рим начина на комуникация. Да подоб­рим комуникацията между влас­тите и инс­титуциите, така че това да бъде в интерес на хората, каза още министър-председателят, цитиран от Днес.бг. Бъл­гария ще я има, когато има поч­тени хора, които мул­тип­лицират тази поч­теност, заяви още служеб­ният премиер. Дър­жавата трябва да осигурява сигур­ност, справед­ливост и въз­мож­ност на граж­даните да благоден­с­т­ват. Дър­жавата е дър­жава тогава, когато се стреми да осигурява тези три неща, обясни премиерът. По думите му, за два месеца не можем да променим управ­лението, посочи той.

По повод бор­бата с коруп­цията и ефекта на сан­к­циите по „Маг­нит­ски“, Янев комен­тира, че бъл­гар­с­ките граж­дани са наясно с проб­лемите с коруп­цията и проб­лемите в пуб­лич­ния сек­тор. Ние трябва да защитим нашите фирми да попад­нат в сек­ционен режим, заяви още той и изрази радост от указанията на БНБ. В това дейс­т­вие виж­дам отражение на нашата мотивация, на изпъл­нителна власт да вземем мерки. Както решението на МС, така и решението на БНБ, завър­шва с призив към законодател­ната власт, тези въп­роси да бъдат решени, когато има пар­ламент, да бъдат решени включително на законодателно ниво, комен­тира Янев. Според него, на този етап няма риск нито за юридичес­ките лица, нито за бан­ковата сис­тема.

За тран­с­п­лан­тациите в бол­ница “Лозенец“ Янев каза, че сиг­налите за неред­нос­тите са били подадени на политичес­кото ръковод­с­тво още през фев­руари. И не само че не е нап­равило нищо, но дори е препот­вър­дило ман­дата на тогаваш­ния дирек­тор на бол­ницата.

България

Икономика

Култура

Спорт

Пирин губел точки заради съдиите

Пирин губел точки заради съдиите

В предстоящите двубои ще започнем да побеждаваме, убеден е Станислав Костов

Фут­болис­тът на Пирин (Благоев­г­рад) Станис­лав Кос­тов говори пред S…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

СЗО спря процедурата по одобрение на руската ваксина “Спутник V“

Китайс­кото правител­с­тво заяви вчера, че е вак­синирало изцяло срещу Covid –19

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...