Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Министрите заварили хаос в изпълнителната власт

Министрите заварили хаос в изпълнителната власт

Министрите заварили хаос в изпълнителната власт

Според служебния премиер Стефан Янев има съпротива срещу действията на служебното правителство.

Служеб­ното правител­с­тво завари хаос в много сег­менти от изпъл­нител­ната власт. Опит­ваме се по най-добрия начин да оправим това. Но за съжаление въз­мож­нос­тите и времето са ни малко, но се надяваме този процес да продължи и в близ­ките години, предуп­реди служеб­ният премиер Стефан Янев пред „Дарик радио”. Наясно сме, че труд­нос­тите са резул­тат от едно сис­темно мис­лене и правене на политика по един определен начин в един определен период от време — това, което наричаме преход. Раз­бира се, има хора, които са доволни, има хора, които са недоволни. Според мен, повечето бъл­гар­ски граж­дани са недоволни, защото на тази политика от пос­лед­ните години ѝ лип­сва лице. Ние сега се опит­ваме да подоб­рим начина на комуникация. Да подоб­рим комуникацията между влас­тите и инс­титуциите, така че това да бъде в интерес на хората, каза още министър-председателят, цитиран от Днес.бг. Бъл­гария ще я има, когато има поч­тени хора, които мул­тип­лицират тази поч­теност, заяви още служеб­ният премиер. Дър­жавата трябва да осигурява сигур­ност, справед­ливост и въз­мож­ност на граж­даните да благоден­с­т­ват. Дър­жавата е дър­жава тогава, когато се стреми да осигурява тези три неща, обясни премиерът. По думите му, за два месеца не можем да променим управ­лението, посочи той.

По повод бор­бата с коруп­цията и ефекта на сан­к­циите по „Маг­нит­ски“, Янев комен­тира, че бъл­гар­с­ките граж­дани са наясно с проб­лемите с коруп­цията и проб­лемите в пуб­лич­ния сек­тор. Ние трябва да защитим нашите фирми да попад­нат в сек­ционен режим, заяви още той и изрази радост от указанията на БНБ. В това дейс­т­вие виж­дам отражение на нашата мотивация, на изпъл­нителна власт да вземем мерки. Както решението на МС, така и решението на БНБ, завър­шва с призив към законодател­ната власт, тези въп­роси да бъдат решени, когато има пар­ламент, да бъдат решени включително на законодателно ниво, комен­тира Янев. Според него, на този етап няма риск нито за юридичес­ките лица, нито за бан­ковата сис­тема.

За тран­с­п­лан­тациите в бол­ница “Лозенец“ Янев каза, че сиг­налите за неред­нос­тите са били подадени на политичес­кото ръковод­с­тво още през фев­руари. И не само че не е нап­равило нищо, но дори е препот­вър­дило ман­дата на тогаваш­ния дирек­тор на бол­ницата.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие