Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова към младите хора във Варна: Безплатни детски градини и ясли за младите семейства

Нинова към младите хора във Варна: Безплатни детски градини и ясли за младите семейства

Най-важният въпрос днес е кой какво ще прави в управлението, а не кой с кого ще управлява, заяви лидерката на социалистите

Лидерът на БСП Кор­нелия Нинова пред­с­тави кан­дидат­с­ката листа на „БСП за Бъл­гария“ във Варна. На кон­церт в Мор­с­ката градина тя се обърна към младите хора и семейс­тва от областта: „Мили млади хора, да знаете, че за вас ще има необ­лагаем минимум от 500 лева за всяко дете, ако родителите работят и в пос­лед­ните две години са се осигурявали. Ще имате за децата си без­п­латни лекар­с­тва до 14 години, без­п­латни учеб­ници, без­п­латни дет­ски градини и ясли“.

Май­чин­с­т­вото ви през втората година ще бъде равно на минимал­ната работна зап­лата и ще получите от дър­жавата помощ от 6 500 лева за всяко новородено дете, ако сте работили и сте се осигурявали“,  добави Нинова.

Бъл­гария се топи всеки ден. Демог­раф­с­ката катас­т­рофа е по-видима. Младите хора и децата са наш абсолютен приоритет“, завърши лидерът на левицата.

Най-важният въп­рос днес е кой какво ще прави в управ­лението, а не кой с кого ще управ­лява

Лидерът на БСП — Кор­нелия Нинова, която е водач на лис­тата във Вар­нен­ска област, откри кам­панията в мор­с­ката ни столица като отп­рави предиз­викател­с­тво към останалите лидери на политически фор­мации у нас, учас­т­ващи в предиз­бор­ната над­п­ревара.   

Днес се говори само кой с кого ще управ­лява. А най-важният въп­рос е кой какво ще прави в управ­лението. И понеже твър­дим уверено, че ние сме един­с­т­вената пар­тия с ясен план за дейс­т­вие – ден по ден и стъпка по стъпка, днес тук – от Варна, за първи път отп­равям предиз­викател­с­тво към лидерите на другите пар­тии. Всеки ден ще им задавам по един въп­рос. Въп­рос, който касае Бъл­гария и доб­руването на бъл­гар­с­кия народ. Стига са се крили. За да ни избирате, вие трябва да знаете. А, за да знаете, ние трябва да говорим. И днес пър­вият ми въп­рос е свър­зан с нас­тоящето, но и с бъдещето на Бъл­гария и бъл­гар­с­кия народ.

Скъпи вар­ненци, има една изк­лючително важна тема, на която малко обръщаме внимание – това е Планът за въз­с­тановяване и устой­чивост. Той много би помог­нал на Варна, на вас, а и на всеки бъл­гарин. И ето, че днес дойде новината, че планът на Гър­ция не само е одоб­рен, а и през юли ще получат 30 милиарда евро. За раз­витие на здравеопаз­ване, образование, на инф­рас­т­рук­тура, на туризъм. През юли. А ние все още нямаме План за въз­с­тановяване и устой­чивост предаден в Брюк­сел, камо ли  да е одоб­рен и финан­сиран. Това ни остави Борисов, това е част от нас­лед­с­т­вото. Но не трябва да се оправ­даваме с него, той все така правеше – всичко хвър­ляше на миналото. Ние просто трябва да знаем – това получихме, но оттук нататък на нас се пада отговор­ността да свър­шим работата и затова днес питам пред­седателите на другите пар­тии, лидерите на другите пар­тии: Уважаеми колеги, запоз­нати ли сте с окон­чател­ния вариант на Плана за въз­с­тановяване и устой­чивост на Бъл­гария? Вие знаете ли какво трябва да нап­равим от 12 юли нататък? Вие знаете ли общините с какви проекти трябва да са готови, минис­тер­с­т­вата и админис­т­рацията с каква работа трябва да се зах­ванат?

Искаме да знаем позицията на всички пар­тии по тези въп­роси. Защото това финан­сиране по Плана за въз­с­тановяване и устой­чивост гаран­тира бъдещето на Бъл­гария във след­ващите 10 и повече години.

Искаме същ­нос­тен и стой­нос­тен дебат между политически лидери и политически пар­тии за бъдещето на Бъл­гария“, категорична бе Кор­нелия Нинова. 

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие