Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Правителството обезпечи разплащанията за изграждането на магистрала “Хемус“

Правителството обезпечи разплащанията за изграждането на магистрала “Хемус“

Минис­тер­с­кият съвет взе решение, с което се обез­печава финан­сов ресурс в раз­мер на 81 157 840 лв. на Минис­тер­с­т­вото на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото за изпъл­нение на текущите дей­ности по строител­с­т­вото на автомагис­т­рала “Хемус“ до края на 2021 г., съоб­щиха от правител­с­т­вената прес­служба. Доиз­г­раж­дането на деветте учас­тъка на АМ “Хемус“ ще продължи да се изпъл­нява в пред­видените срокове, като сред­с­т­вата за строител­с­т­вото през след­ващите години ще бъдат осигурени с тригодиш­ната бюджетна прог­ноза за периода 20222024 г. Сред­с­т­вата в раз­мер на 490 779 500 лв. ще бъдат въз­с­тановени от регионал­ното минис­тер­с­тво в цен­т­рал­ния бюджет и ще се изпол­з­ват за приоритетни дей­ности за предот­в­ратяване на пос­ледиците от пан­демията от COVID-19. Правител­с­т­веното решение е прието неп­рисъс­т­вено, съобщи БНТ.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие