Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) За какво гласуваха политическите лидери

За какво гласуваха политическите лидери

За какво гласуваха политическите лидери

Водещите държавни и политически лидери призоваха хората да гласуват, единствено Бойко Борисов пак се оплакваше и заплашваше

Президен­тът Румен Радев: Бъдете активни, за да имаме легитимно управ­ление

Президен­тът Румен Радев гласува в 11.00 часа в Професионал­ната гим­назия по тран­с­порт „Мак­гахан” в София.

Гласувах за Бъл­гария, в която граж­даните живеят дос­тойно и младите хора виж­дат своето бъдеще. Гласувах за дър­жава, която държи и работи в полза на общес­т­вото, а не на скрити кръгове, каза дър­жав­ният глава пред жур­налисти, след като даде гласа си.

“Силно се надявам, че пар­тиите изв­лякоха своя урок от предиш­ните избори и ще под­ходят много по-отговорно към очак­ванията на граж­даните“, заяви Радев на въп­рос очаква ли новият пар­ламент да със­тави правител­с­тво.

Няма проб­лем с машините, няма опашки, гласува се спокойно, каза той.

Когато имаме висока избирателна актив­ност, ще имаме легитимен пар­ламент. Очак­вам започ­налите промени, към добро, раз­бира се, да станат необ­ратими, под­черта още дър­жав­ният глава и призова няколко пъти: “Излезте и гласувайте!“

“Това не е само мяр­ката за пресичане на всякакъв опит за злоупот­реба с нашия глас. Ние с нашия глас правим властта и правител­с­т­вото легитимни”, каза президен­тът.

Радев бе кон­ф­рон­тиран и с въп­роси за позицията на Бъл­гария към Репуб­лика Северна Македония.

“Политиката на Р Бъл­гария спрямо Северна Македония не зависи кое правител­с­тво ще бъде на власт и кой пар­ламент. Зависи да имаме отк­рит кон­с­т­рук­тивен диалог между Скопие и София и този диалог да се води в една от двете столици, a не в Брюк­сел, Париж, Бер­лин и т.н.“, под­черта той.

Ние очак­ваме нашите приятели и братя от РСМ сами да вдиг­нат блокадата, тази блокада не е наша. Ние очак­ваме реални необ­ратими устой­чиви резул­тати в нашите отношения.

Вицеп­резиден­тът Йотова: Гласувах връщането към дър­жав­ността да продължи

Гласувах връщането на дър­жав­ността да продължи, гласувах за дър­жава с правила и закони. Това заяви вицеп­резиден­тът Илияна Йотова, след като упражни правото си на глас на изборите за Народно съб­рание.

Обнадеж­дена съм от голямата енер­гия за промяна, която виж­дам напос­ледък. Хората видяха ясна алтер­натива, видяха, че може да се управ­лява по раз­личен начин, професионално, с екс­пер­тиза, с амбиция, с визия за раз­витието на Бъл­гария. Пър­вите резул­тати за по-мащабни инвес­тиции вече са на лице“, под­черта Илияна Йотова.

Убедена съм, че машин­ното гласуване ще намали драс­тично фал­шификациите. С машини се гласува лесно и много бързо. Не вяр­вам, че въз­рас­т­ните хора няма да се справят с машините, да не ги под­ценяваме“, призова Илияна Йотова.

 

Премиерът Стефан Янев: Инс­титуциите работят в син­х­рон, ще осигурим чес­тни избори

Служеб­ният премиер Стефан Янев гласува около 09:30 ч. в столич­ното 108 СУ.

От нас зависи бъдещето на страната, затова призовавам хората да гласуват масово“, бяха пър­вите му думи, след като упражни своя вот.

“Като граж­дани трябва да покажем нашата отговор­ност, нашето отношение към кон­с­т­руирането на политичес­ката власт. Гласуването е именно тази наша отговор­ност. Нашата въз­мож­ност чрез политичес­ките пар­тии, чрез коалициите, да покажем нашите желания, нашите визии за кон­с­т­руирането на властта, за ней­ното отговорно, отчетно и проз­рачно управ­ление в интерес на Бъл­гария“, заяви Стефан Янев.

Искам да отп­равя моята благодар­ност към всички ангажирани с избор­ния процес. Раз­бира се има дребни детайли, неработещи машини, които обаче не пред­с­тав­ляват сериозен проб­лем по отношения на избор­ния процес до момента“, посочи още той.

Янев отбеляза, че има засилено полицейско присъс­т­вие за опаз­ване реда по време на изборите.

“Всички органи и на изпъл­нител­ната власт и на съдеб­ната сис­тема и на ЦИК работят в син­х­рон. Надявам се в края на деня за имаме изборен резул­тат, който да отразява реал­ната елек­торална наг­ласа на всеки един бъл­гар­ски граж­данин“, каза Стефан Янев.

На въп­рос какво очаква след вота той каза: „Надявам се този път да бъде със­тавен кабинет, защото бъдещето на Бъл­гария зависи от пред­видим стабилен кабинет, който ще бъде със­тавен на базата на пред­видимо и стабилно пар­ламен­тарно мнозин­с­тво. Имаме нужда да се утвърди пар­ламен­таризма в Бъл­гари и от стабилно управ­ление, което да се стреми за проз­рачно и отчетно управ­ление в интерес на граж­даните“.

Кор­нелия Нинова: За сигурна промяна, стабилна икономика, нови работни места

“Гласувах промяната да продължи. Да бъде сигурна и необ­ратима. За правова дър­жава, която се управ­лява от официални инс­титуции, не от скрити кръгове. За образовани деца, здрава нация. За стабилна икономика, работни места, високи доходи и пен­сии. За чист въз­дух, чиста земя и вода. И за независима и суверенна Бъл­гария. Гласувах с машина, много е лесно.“ Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова пред жур­налисти, след като гласува в 48-ма сек­ция, в 25 ОУ “ Петър Берон“, в София.

В края на избор­ната кам­пания Нинова заяви: „Изп­ращам благодар­ност на стотиците хиляди наши членове, сим­патизанти, кан­дидати, под­дръж­ници, доб­роволци и активисти. Нап­равихме страхотна, усмих­ната, позитивна кам­пания. Стис­нахме ръцете на много хора. Дадохме решения на проб­лемите им и надежда за сигур­ност в промяната с грижа за тях. Показахме, че знаем какво да нап­равим и можем да го нап­равим, ако ни се доверят да учас­т­ваме в управ­лението на страната”.

Мус­тафа Карадайъ: Гласувах за рес­тарт на дър­жавата

Лидерът на ДПС Мус­тафа Карадайъ упражни правото си на глас в Кър­джали. Той поиска помощ от член на избирател­ната комисия, който да му помогне да упражни правото си на глас. “ Гласуването с машини е много лесно. Призовавам бъл­гар­с­ките граж­дани да са активни и да гласуват. Не очак­вам проб­леми и се надявам да няма такива“, каза лидерът на ДПС.

Карадайъ оттовори за какво е гласувал. “В Бъл­гария за пос­лед­ните 12 години виж­даме, че има криза на дър­жав­ността и демок­рацията, отс­тъп­ление на правата и свободите. Трябва да се въз­с­танови нор­мал­ността в политиката, за рес­тарта на дър­жав­ността. Въз­с­тановяването на демок­рацията не може да се случва с недемок­ратични сред­с­тва и инс­т­рументи“, посочи Карадайъ.

Борисов гласува без маска, но му се видя хаос

Тотален хаос. В чуж­бина е краж­бата на века. Добре, че ни оставиха живи!”

Това заяви лидерът на ГЕРБ и бивш министър-председател Бойко Борисов след като гласува в Банкя. 

А в самата сек­ция Борисов претърпя и критика. Членка на комисията му се скара, че е без маска. На тази ѝ реп­лика той ѝ каза, че няма. А тя пак го нахока, че мас­ките са задъл­жителни на зак­рито. “Ааа не, нали не ги искаха и ги гориха по площадите”, отговори Борисов и отиде пред машината да гласува.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие