Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Фирмата на „експерта Николай Василев” почти винаги на загуба, сочат отчети

Фирмата на „експерта Николай Василев” почти винаги на загуба, сочат отчети

Фирмата на „експерта Николай Василев” почти винаги на загуба, сочат отчети

“Пред­ложението за министър-председател на “Има такъв народ”, а и всички наши пред­ложения са базирани на екс­пер­тни качес­тва. Пред­лагаме хора, които могат да свър­шат работа.“

Това написа във Фейс­бук лидерът на “Има такъв народ“ Слави Трифонов след изум­лението, което предиз­вика с номинацията на Николай Василев за премиер, пише сай­тът „Актуално”.

В качес­т­вото си на екс­перт в биз­неса, Николай Василев е член на борда на дирек­торите на „Екс­пат Капитал” АД и пред­с­тавител на дружес­т­вото заедно с Никола Янков.

Съг­ласно справка в Тър­гов­с­кия регис­тър, „Екс­пат Капитал” АД се занимава с придобиване, управ­ление, оценка и продажба на учас­тия в бъл­гар­ски и чуж­дес­т­ранни дружес­тва; придобиване, управ­ление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, инвес­тиционни изс­лед­вания и финан­сови анализи; тър­гов­ско пред­с­тавител­с­тво и пос­ред­ничес­тво и много други.

В пос­лед­ния видим в Тър­гов­с­кия регис­тър годишен финан­сов отчет (ГФО) на “Екс­пат Капитал“ АД,

който е за 2019 година, дос­ловно пише след­ното:

През отчет­ния период дружес­т­вото фор­мира финан­сов резул­тат загуба в раз­мер на 633 000 лева. Не са начис­лени данъци върху печалба, тъй като дружес­т­вото не е реализирало данъчна печалба. Общата стой­ност на задъл­женията на дружес­т­вото е 1 946 000 лева, а нат­рупаната загуба към 31.12.2019 година е 897 000 лева”.

Във финан­совия отчет за 2018 година пише след­ното:

През отчет­ния период дружес­т­вото фор­мира финан­сов резул­тат загуба в раз­мер 295 000 лева. Не са начис­лени данъци върху печалба, тъй като дружес­т­вото не е реализирало данъчна печалба”. Всъщ­ност нат­рупаната загуба до този момент — не само за текущата финан­сова година — е 261 000 лева.

Във финан­совия отчет за 2017 година вече пише, че

дружес­т­вото фор­мира финан­сов резул­тат печалба в раз­мер на 306 000 лева – за текущата година. Има обаче нат­рупана загуба до този момент от същес­т­вуването си от 51 000 лева.

Справка в отчета за 2010 година сочи, че тогава нат­рупаната загуба е 454 000 лева!

Николай Василев е вписан като пред­с­тавител на “Екс­пат Капитал“ АД на 18.09.2009 година.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие