Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Стефан Янев: Не съм получавал покана да оглавя редовен кабинет

Стефан Янев: Не съм получавал покана да оглавя редовен кабинет

Стефан Янев: Не съм получавал покана да оглавя редовен кабинет

Според премиерът служебният кабинет се е справил добре с организацията на вота и отдава критиките на политическото говорене в предизборна обстановка

Служеб­ният премиер Стефан Янев даде да се раз­бере, че би оглавил след­ващото редовно правител­с­тво, но “не на всяка цена“. С него обаче все още не са водени раз­говори за това, комен­тира Офнюз.бг. Както в живота, така и в политиката няма невъз­можни неща. Ако бъде отп­равена такава покана, тя трябва да е на база приоритети, визия и прог­рама, на база коалиция, която ще излъчи кабинета и ще го под­помага, комен­тира министър-председателят пред БТВ. Той обясни, че правил­ната фор­мула за със­тавяне на кабинет ще е да се определят приоритетите, по които да се нап­равят водещите политики. И изб­рои проб­лемите, които стоят пред Бъл­гария — съдеб­ната сис­тема, помощта за биз­неса, който произ­вежда висока добавена стой­ност, демог­раф­с­ката криза, социални прог­рами, здравеопаз­ване, образование и пен­сиите на въз­рас­т­ните хора. “Всичко това стои и чака“, категоричен е Янев. Почти всички пар­тии са се опитали да купуват гласове за пар­ламен­тар­ния вот, обяви още премиерът. Според него служеб­ният кабинет се е справил добре с организацията на вота и отдава критиките на политичес­кото говорене в предиз­борна обс­тановка. А вотът е бил чес­тен и бъл­гар­с­ките избиратели са имали въз­мож­ност да покажат на критиците на машин­ното гласуване, че са дос­татъчно интелиген­тни, за да се справят с предиз­викател­с­т­вото.

Най-интересният момент е какво е със­тоянието на дър­жавата след изборите – каква е обс­танов­ката. Мнозин­с­т­вото от бъл­гар­с­ките граж­дани не отидоха до урните, защото пар­тиите трябва да намерят начин тех­ните пос­лания да стигат до граж­даните. За съжаление, аз не видях да се случи този диалог. Нап­ротив, резул­татът, че по-голяма част от граж­даните не отидоха до урните най-вероятно се дължи точно на това. Нераз­бирането на граж­даните по отношение на тех­ните плат­форми, на тех­ните визии и идеи за бъдещото управ­ление на страната, заяви Янев. Според премиера работата на служеб­ното правител­с­тво не е пов­лиявала на избор­ния резул­тат на ГЕРБ.

И с дейс­т­вията си, и с поведението си сме показали, че дейс­т­ваме над­пар­тийно, в рам­ките на закона. В този смисъл, ако приемем, че има обвинение за работата на отдел­ните минис­три, че те са дейс­т­вали прис­т­рас­тно в полза или против някоя пар­тия, аз го отдавам на нор­мал­ното политическо говорене в предиз­борна обс­тановка, допълни министър-председателят.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие