Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Рашков: ГЕРБ е раздал 8, 6 милиарда лева на близки фирми

Рашков: ГЕРБ е раздал 8, 6 милиарда лева на близки фирми

Прокуратурата сама проверява себе си. Това говори достатъчно красноречиво каква проверка е извършила, заяви служебният министър на вътрешните работи

“Само за 2 месеца, това, което можахме, свър­шихме. Текат проверки в най-различни посоки“.

Това заяви служеб­ният минис­тър на вът­реш­ните работи Бойко Раш­ков, комен­тирайки провер­ките на големите инф­рас­т­рук­турни проекти, преди всичко магис­т­рали и пътища.

Той пов­тори и че 8,6 млрд. лв. са подарени на близки до предиш­ното управ­ление фирми и граж­дани, без общес­т­вени поръчки. За бъл­гар­с­кото общес­тво няма никаква гаран­ция, че ще се извър­шат ремон­т­ните дей­ности, за които са били дадени тези пари. Или че парите ще бъдат вър­нати“, посочи Раш­ков.

И допълни, без да споменава имена, че “някои от тези големи строители на пътища живеят преимущес­т­вено в Дубай. Сред­с­т­вата са им пос­лужили да живеят необез­покоявани там“.

Раш­ков смята, че няма гаран­ции тези пари да бъдат вър­нати, а също така хората, които са ги получили, да извър­шат дей­нос­тите, за които са ги взели. 

Раш­ков беше изб­рал да дойде за отк­риването на 46 Народно съб­рание отделно, а не с премиера Стефан Янев и останалите минис­три, които преди минути тръг­наха пеш за сградата на пар­ламента от Минис­тер­ски съвет.

Прокуратурата осигурява въз­мож­ност Бож­ков да пребивава необез­покояван извън страната, тази теза разви служеб­ният вицеп­ремиер и вът­решен минис­тър Бойко Раш­ков.

“Вчера прокуратурата по най-странен за мен начин обяви, че по отношение на Васил Бож­ков е пов­диг­нато обвинение по чл. 95 от Наказател­ния кодекс. Това означава, че този човек вече е обвинен в едно политическо прес­тъп­ление. Щом е обвинен в политическо прес­тъп­ление, въз­никва въп­росът доколко една екс­т­радиция, която се е поис­кала вчера, ще се реализира, тъй като по дефиниция нито една цивилизована страна не предава искани лица за политически прес­тъп­ления. Оттам въз­никва въп­росът желае ли бъл­гар­с­ката прокуратура да го приведе в страната, или по този начин завинаги осигурява въз­мож­ност на Васил Бож­ков да пребивава извън Бъл­гария необез­покояван“, обясни Раш­ков.

“Прокуратурата сама проверява себе си. Това говори дос­татъчно крас­норечиво каква проверка е извър­шила.“ Така служеб­ният вът­решен минис­тър Бойко Раш­ков комен­тира дейс­т­вията на прокуратурата, която на 19 юли 2021 г. обяви, че не са прилагани специални разуз­навателни сред­с­тва спрямо президента, вицеп­резидента, бивш министър-председател и премиера на служеб­ното правител­с­тво. Тъй като не са отк­рити данни за извър­шено прес­тъп­ление, досъдеб­ното произ­вод­с­тво за незаконно прилагане на СРС по отношение на политици преди изборите на 4 април е прек­ратено.

Раш­ков обаче каза, че има “коренно раз­лична инфор­мация“, която ще предос­тави на пар­ламента, когато се фор­мира пар­ламен­тар­ната комисия за кон­т­рол на СРС-тата.

“Тогава ще станат извес­тни неща, които прокуратурата не иска да оповести. Тя е пред­п­риела дейс­т­вия един­с­т­вено в услуга на предиш­ните управ­ляващи. По такъв начин прокурорите са се ангажирали, не без благос­ловията на главата на прокуратурата, в услуга на политичес­кото ръковод­с­тво до 4 април“, обясни Раш­ков на влизане в пар­ламента.

“Допус­нати са груби грешки в законодател­с­т­вото у нас и са били под­ложени на СРС мирно протес­тиращи граж­дани. Имам категорични доказател­с­тва за това, че служители в МВР от Служ­бата за борба с организирана прес­тъп­ност, както и от Служ­бата за вът­решна сигур­ност, са били екс­п­лоатирани като наемни работ­ници за интересите на това произ­вод­с­тво“, посочи още минис­търът.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие