Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 187, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Рашков: ГЕРБ е раздал 8, 6 милиарда лева на близки фирми

Рашков: ГЕРБ е раздал 8, 6 милиарда лева на близки фирми

Прокуратурата сама проверява себе си. Това говори достатъчно красноречиво каква проверка е извършила, заяви служебният министър на вътрешните работи

“Само за 2 месеца, това, което можахме, свър­шихме. Текат проверки в най-различни посоки“.

Това заяви служеб­ният минис­тър на вът­реш­ните работи Бойко Раш­ков, комен­тирайки провер­ките на големите инф­рас­т­рук­турни проекти, преди всичко магис­т­рали и пътища.

Той пов­тори и че 8,6 млрд. лв. са подарени на близки до предиш­ното управ­ление фирми и граж­дани, без общес­т­вени поръчки. За бъл­гар­с­кото общес­тво няма никаква гаран­ция, че ще се извър­шат ремон­т­ните дей­ности, за които са били дадени тези пари. Или че парите ще бъдат вър­нати“, посочи Раш­ков.

И допълни, без да споменава имена, че “някои от тези големи строители на пътища живеят преимущес­т­вено в Дубай. Сред­с­т­вата са им пос­лужили да живеят необез­покоявани там“.

Раш­ков смята, че няма гаран­ции тези пари да бъдат вър­нати, а също така хората, които са ги получили, да извър­шат дей­нос­тите, за които са ги взели. 

Раш­ков беше изб­рал да дойде за отк­риването на 46 Народно съб­рание отделно, а не с премиера Стефан Янев и останалите минис­три, които преди минути тръг­наха пеш за сградата на пар­ламента от Минис­тер­ски съвет.

Прокуратурата осигурява въз­мож­ност Бож­ков да пребивава необез­покояван извън страната, тази теза разви служеб­ният вицеп­ремиер и вът­решен минис­тър Бойко Раш­ков.

“Вчера прокуратурата по най-странен за мен начин обяви, че по отношение на Васил Бож­ков е пов­диг­нато обвинение по чл. 95 от Наказател­ния кодекс. Това означава, че този човек вече е обвинен в едно политическо прес­тъп­ление. Щом е обвинен в политическо прес­тъп­ление, въз­никва въп­росът доколко една екс­т­радиция, която се е поис­кала вчера, ще се реализира, тъй като по дефиниция нито една цивилизована страна не предава искани лица за политически прес­тъп­ления. Оттам въз­никва въп­росът желае ли бъл­гар­с­ката прокуратура да го приведе в страната, или по този начин завинаги осигурява въз­мож­ност на Васил Бож­ков да пребивава извън Бъл­гария необез­покояван“, обясни Раш­ков.

“Прокуратурата сама проверява себе си. Това говори дос­татъчно крас­норечиво каква проверка е извър­шила.“ Така служеб­ният вът­решен минис­тър Бойко Раш­ков комен­тира дейс­т­вията на прокуратурата, която на 19 юли 2021 г. обяви, че не са прилагани специални разуз­навателни сред­с­тва спрямо президента, вицеп­резидента, бивш министър-председател и премиера на служеб­ното правител­с­тво. Тъй като не са отк­рити данни за извър­шено прес­тъп­ление, досъдеб­ното произ­вод­с­тво за незаконно прилагане на СРС по отношение на политици преди изборите на 4 април е прек­ратено.

Раш­ков обаче каза, че има “коренно раз­лична инфор­мация“, която ще предос­тави на пар­ламента, когато се фор­мира пар­ламен­тар­ната комисия за кон­т­рол на СРС-тата.

“Тогава ще станат извес­тни неща, които прокуратурата не иска да оповести. Тя е пред­п­риела дейс­т­вия един­с­т­вено в услуга на предиш­ните управ­ляващи. По такъв начин прокурорите са се ангажирали, не без благос­ловията на главата на прокуратурата, в услуга на политичес­кото ръковод­с­тво до 4 април“, обясни Раш­ков на влизане в пар­ламента.

“Допус­нати са груби грешки в законодател­с­т­вото у нас и са били под­ложени на СРС мирно протес­тиращи граж­дани. Имам категорични доказател­с­тва за това, че служители в МВР от Служ­бата за борба с организирана прес­тъп­ност, както и от Служ­бата за вът­решна сигур­ност, са били екс­п­лоатирани като наемни работ­ници за интересите на това произ­вод­с­тво“, посочи още минис­търът.

България

Икономика

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Нападателят на Ман­чес­тър Юнай­тед Крис­тиано Роналдо пос­тави нов рекорд. Пор­тугал­с­ката фут­болна звезда подобри пос­тижението на Златан Ибрахимо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

От януари 2022 г. токът за бита ще поскъпне поне с 50%, предвижда енергиен експерт

Ряз­кото пос­къп­ване на тока в Европа се дължи на новите цен…

Прочети още:

Loading...