Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Негово светейшество Патриарх Неофит към учителите и учениците: Нека не угасва любовта към знанието

Негово светейшество Патриарх Неофит към учителите и учениците: Нека не угасва любовта към знанието

Негово светейшество Патриарх Неофит към учителите и учениците: Нека не угасва любовта към знанието

Бъл­гар­с­кият учител, който е нераз­ривно свър­зан с приз­ванието на духовно-просветната мисия на Светата Цър­ква, ще продължи и занап­ред да обучава и изг­ражда образовани лич­ности

“Обични в Гос­пода учители и ученици, всесър­дечно Ви привет­с­т­ваме с архипас­тир­ски благос­лов и най-светли благопожелания по повод началото на новата учебна година.

Нас­тъпи часът, когато мнозина от вас ще прек­рачат прага на бъл­гар­с­кото училище, мяс­тото, където ще усвоите раз­нооб­разни и полезни знания. С любоз­нател­ност, рев­ност и усър­дие приемайте преподаваното от вашите скъпи учители, които, чрез богатия си педагогически опит, ще ви насочат в пътя, който ще ви изг­ради като дос­тойни бъл­гари и граж­дани на обич­ната ни Родина“, пожелава Негово светей­шес­тво.

Пат­риарх Неофит се обръща и към бъл­гар­с­ките учители — “с въл­нение и иск­рени благопожелания, макар и в пан­демиологична обс­тановка и с пред­пос­тавки за трудно протичане на учеб­ния процес, да не угасва у Вас рев­ността, любовта и готов­ността за преподаване на доб­рите и градивни знания“.

Днес в света на тех­нологиите, когато има все повече алтер­нативи в процеса на обучение, нека не заб­равяме цен­ността и богат­с­т­вото на печат­ната книга, от която чер­пим не само знание и дух за отминалите времена, а чрез напечатаните букви в дъл­бочина се предава важ­ността и смисъла на словото, казва бъл­гар­с­кият пат­риарх.

“Убедени сме, че бъл­гар­с­кият учител, който е нераз­ривно свър­зан с приз­ванието на духовно-просветната мисия на Светата Цър­ква, ще продължи и занап­ред да обучава и изг­ражда образовани и ценящи всеки човек лич­ности. Преподавайте цен­ността на словото, защото Въп­лътеното Слово Божие — Гос­под Иисус Хрис­тос, сът­вори цялото творение и извърши спасението на света и човека. Бог да Ви укрепява и обдари с нуж­ното във високоот­говор­ното дело, на което сте пос­ветили живота си!“, пожелава на учителите Негово светей­шес­тво.

В своето привет­с­т­вие пат­риарх Неофит казва на пър­вок­лас­ниците, че по красивия път на знанието ще срещат труд­ности, които ще ги изг­раж­дат като дос­тойни лич­ности. “С тър­пение и усър­дие се поучавайте в полез­ното знание. Под­ражавайте на вашите дос­тойни учители, които, водени от любов към вас, се стремят да положат градивна посока в живота ви. Гос­под да ви укрепява и напът­с­тва в този нов етап от живота ви!“, отп­равя благос­лов към пър­вок­лас­ниците пат­риар­хът.

Негово светей­шес­тво се обръща и към останалите бъл­гар­ски ученици с думите: “Скъпи ученици, нап­ред­вайте в придобиване на полез­ното знание и пом­нете, че днес положените усилия ще бъдат въз­наг­радени многок­ратно в живота. Не заб­равяйте да се осланяте на Бога, като въз­рас­т­вате с любов към Него и ближ­ния. Вие сте бъдещето на Бъл­гария! Божието благос­ловение и Неговата велика милост да бъдат с всички вас! На добър час! С отеческа в Христа обич“.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...