Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Петър Витанов: Европейската комисия циментира корумпираното правителство на Борисов с бездействието си

Петър Витанов: Европейската комисия циментира корумпираното правителство на Борисов с бездействието си

Петър Витанов: Европейската комисия циментира корумпираното правителство на Борисов с бездействието си

Бъл­гарите виж­даха, че олигар­хията става все по-богата и по-дебела с пари от Европейс­кия съюз и пос­тоянно питаха – „Защо Брюк­сел мълчи?”, заяви евродепутатът социалист

Защо Европейс­ката комисия си зат­варяше очите, цимен­тира правител­с­т­вото на Борисов, а коруп­цията в Бъл­гария тряб­ваше да бъде забелязана от Вашин­г­тон?“ Това попита ръководителят на делегацията на бъл­гар­с­ките социалисти в Европейс­кия пар­ламент Петър Витанов по време на дебата в Страс­бург за глобал­ния закон „Маг­нит­ски“ на САЩ.

Тези лица бяха сан­к­ционирани от правител­с­т­вото на САЩ заради коруп­ция. Това е ужасяващо свидетел­с­тво за пъл­ния провал на бъл­гар­с­ката дър­жава в бор­бата с коруп­цията през пос­лед­ните 12 години. И защото говорим за дър­жава членка на Европейс­кия съюз,  този провал е и европейски”, каза пред евродепутатите Петър Витанов.  

Още по-тревожен е фак­тът, че Бъл­гария е под пряк мониторинг на Комисията от присъединяването ѝ през 2007 г. именно по отношение на бор­бата с коруп­цията и организираната прес­тъп­ност. Само преди 2 години Комисията зак­лючи оптимис­тично, че Бъл­гария се бори успешно с коруп­цията и е показала реален нап­редък по всички показатели“, добави социалис­тът.

Сега една от кон­с­татациите няма как да е вярна — или Минис­тер­с­т­вото на финан­сите на САЩ е пог­решно инфор­мирано за случ­ващото се в Бъл­гария, или Комисията държи очите си зат­ворени в продъл­жение на много години.

За бъл­гар­с­ките граж­дани няма съм­нение, какво е реал­ното положение в страната.

В продъл­жение на години Комисията пуб­ликуваше весели док­лади, изпъл­нени с бюрок­ратични клишета за със­тоянието на вър­ховен­с­т­вото на закона и коруп­цията в Бъл­гария и това пос­тигна две неща:

1. Тя цимен­тира корум­пираното правител­с­тво на Борисов (ЕНП) във властта, докато той се хвалеше с голямата под­к­репа, която имаше в Брюк­сел, колко близък е с важ­ните хора тук, колко пари Брюк­сел дава на “своето“ правител­с­тво

2. Това под­х­ран­ваше отчаянието и еврос­кеп­тицизма на бъл­гар­с­ките граж­дани — те виж­даха, че олигар­хията става все по-богата и по-дебела с пари от Европейс­кия съюз и бъл­гарите пос­тоянно питаха – „Защо Брюк­сел мълчи? Не виж­дат ли какво става тук? Как би могла Комисията да допусне това?“

Моят въп­рос е как тази коруп­ция може да бъде забелязана чак от Вашин­г­тон, но не и от Брюк­сел. Как можем да претен­дираме, че Европейс­кият съюз е глобален играч, ако не можем да почис­тим соб­с­т­вената си къща?“, завърши Петър Витанов.

Пленар­ният дебат е въз основа на въп­рос с искане за устен отговор до Европейс­ката комисия, изгот­вен от Комисията по граж­дан­ски свободи, правосъдие и вът­решни работи на ЕП (LIBE). В него евродепутатите отбеляз­ват, че наложените сан­к­ции пов­дигат сериозни въп­роси относно под­ходите на ЕС в областта на демок­рацията, прин­ципите на правовата дър­жава и основ­ните права.

Членовете на Европейс­кия пар­ламент искат да раз­берат как Европейс­ката комисия въз­п­риема дейс­т­вията на САЩ, които се считат за съюз­ник на ЕС, пред­п­риети срещу коруп­цията в дър­жава членка и как това се отразява върху оцен­ката на досегаш­ните дейс­т­вия на Комисията по този въп­рос.

По-конкретно, евродепутатите питат дали ЕК ще бъде по-активна при сиг­нализирането и пред­п­риемането на дейс­т­вия по отношение на коруп­цията и зап­лахите за прин­ципите на правовата дър­жава в дър­жавите членки, каква ще бъде ролята на Европейс­ката прокуратура и дали ще раз­работи обща стратегия за борба с коруп­цията в Съюза.

КАРЕ:

БСП защити интереса на БГ-фермерите в Европа

Групата на бъл­гар­с­ките социалисти в Европейс­кия пар­ламент няма да под­к­репи пред­ложение на групата на Зелените, които нас­тояват за заб­рана на изпол­з­ването на антибиотични и антибак­териални препарати за живот­ните.

Това съобщи ръководителят на делегацията Петър Витанов.

Нашата позиция е в защита на бъл­гар­с­ките фер­мери, живот­новъди и произ­водители, защото тази Peзoлюция пpяĸo зacягa хората от бранша. Цeлтa би cлeд­вaлo дa e нaмaлявaнe нa aнтибиoтицитe, спиране на без­кон­т­рол­ното им приложение, но не и тотал­ната им заб­рана“, комен­тира Витанов.

Според бъл­гар­с­ките социалисти тази регулация вероятно ще пoвиши внoca нa мeco в EC oт тpeти cтpaни, ĸъдeтo cтaн­дapтитe ca мнoгo пo-зaнижeни, oтĸoлĸoтo ca в Блока, а също така ще пов­лияе на цената на месото и всички останали продукти.

Бъл­гар­с­ките социалисти проведоха серия от срещи със свои колеги в Европар­ламента в опит да пос­тиг­нат кон­сен­сус по темата.

Почти 7000 ветеринарни лекари, екс­перти в областта на здравето на живот­ните предуп­редиха евродепутатите, че пред­ложението за над­х­вър­ляне на научно обос­нованите ограничения за упот­ребата на антибиотици за животни би зас­т­рашило здравето и благосъс­тоянието на добитъка и домаш­ните любимци.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...