Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нови заместник-министри във финансите, енергетиката и образованието

Нови заместник-министри във финансите, енергетиката и образованието

Със заповед на премиера Стефан Янев са наз­начени за заместник-министри на финан­сите Люд­мила Пет­кова и Ивайло Хрис­тов.

Пет­кова заема длъж­ността за втори път, тъй като в периода 20132014 г. е заместник-министър на финан­сите с ресор Национална аген­ция за приходите, Аген­ция „Мит­ници“ и Дирек­ция „Данъчна политика“. От 2000 г. до 2010 г. изпъл­нява ръководни длъж­ности в данъч­ната админис­т­рация. От април 2010 г. е дирек­тор на дирек­ция „Данъчна политика“ в Минис­тер­с­т­вото на финан­сите, как­вато е и до нас­тоящия момент. Професионал­ният път на Ивайло Хрис­тов започва като биз­нес репор­тер, след което продъл­жава като екс­перт в Минис­тер­с­т­вото на регионал­ното раз­витие и главен вът­решен одитор в Минис­тер­с­т­вото на финан­сите, където работи до 2009 г. Бил е и одитор в час­т­ния сек­тор, в КФН и в т.нар. Фонд на фон­довете.

Ива Пет­рова е наз­начена за заместник-министър на енер­гетиката. В периода 20002009 г. е работила в Минис­тер­с­т­вото на енер­гетиката, където през 2008 г. дос­тига длъж­ността дирек­тор „Енер­гийни пазари и прес­т­рук­туриране“. След това – от фев­руари 2009 г. до края на юни 2010 г., е дирек­тор „Проекти и инвес­тиции“ в Бъл­гар­с­кия енер­гиен хол­динг. Пет­рова е хоноруван асис­тент в Стопан­с­кия факул­тет на СУ „Климент Охрид­ски“.

Чл. кор. проф. дхн Кон­с­тан­тин Хаджииванов и Ваня Стой­нева са двамата нови заместник-министри на образованието и науката. Преди наз­начението си в МОН Ваня Стой­нева беше заместник-министър на финан­сите.

Хаджииванов е професор от Инс­титута по обща и неор­ганична химия в Бъл­гар­с­ката академия на науките. В периода 2017 г.-2021 г. е заместник-председател на БАН, а от 2021 г. е съвет­ник на пред­седателя на БАН. Носител е на много наши и меж­дународни отличия

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...