Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова пред структурите на БСП: Ние гарантираме стабилност и работещи решения

Нинова пред структурите на БСП: Ние гарантираме стабилност и работещи решения

Нинова пред структурите на БСП: Ние гарантираме стабилност и работещи решения

Социалистите застават категорично и масово зад Румен Радев и Илияна Йотова, заяви зам.-председателят на партията Кристиан Вигенин

Лидерът на БСП Кор­нелия Нинова провежда срещи с облас­т­ните ръковод­с­тва на пар­тията за под­готовка на пар­ламен­тар­ните избори. Обсъж­дат се социално-икономическите проб­леми по места, увеличението на цените, със­тоянието на биз­неса, работни места и доходи.

“Искам заедно със струк­турите да вземем решение за политичес­ката,  организацион­ната и кад­рова под­готовка на пар­тията за тези избори. Ние сме пар­тията, която започна борба срещу стария модел на управ­ление още преди 5 години, но ние  гаран­тираме и стабил­ност, кон­к­ретни решения, пос­ледовател­ност и диалогич­ност.

Вие сте тези, които трябва да дадете по места сигур­ност на хората. Идва тежка криза. Тя може да се реши само с работещи и разумни дейс­т­вия, а не с популизъм и емоции. Ние можем да пред­п­риемем тези дейс­т­вия“, заяви Нинова по време на срещите. Днес ще се провеж­дат Такива с облас­т­ните ръковод­с­тва на Пер­ник, Плевен, Враца, Плов­див област и Стара Загора. Утре срещите продъл­жават с други пет области.

“Надявам се, избирателите да оценят, че БСП беше пред­видима в своите политики и дейс­т­вия, и внесе стабил­ност в политичес­кия процес в 45-то и 46-то Народно съб­рание. Ще се опитаме да нап­равим това и в след­ващия пар­ламент“, комен­тира тази сут­рин Крис­тиан Вигенин. Зам.-председателят на БСП посочи, че промяната е хубаво нещо, борим се за нея, но трябва да е ясно как става тя — като се запази дър­жав­ността и се спазва Кон­с­титуцията. Вигенин комен­тира актуал­ната политическа обс­тановка в ефира на bTV. Социалис­тът обясни, че БСП стои зад кан­дидатурата на Румен Радев и Илияна Йотова. Според него с издигането на двама от заместник-председателите на пар­тията и едно от знаковите лица на левицата — проф. Радос­лав Гай­дар­ски, като учас­т­ници в Инициатив­ния комитет, трябва да се сложи край на всички спекулации, които вър­вяха в пос­лед­ните месеци. По думите му в самия Инициативен комитет за издигане на Радев-Йотова ще има и други лица свър­зани с БСП. “Този Инициативен комитет е преди всичко знак към общес­т­вото за това, че президен­тът Радев продъл­жава да бъде непар­тийно обвър­зана фигура, човек, който е наис­тина дър­жавен глава на страната ни. За петте години на своя ман­дат той показа, че има качес­т­вата да води страната“, заяви Крис­тиан Вигенин.  Той под­черта, че с инициатив­ния комитет се дава знак на общес­т­вото, че гласувайки за Радев, ще дадат гласа си за човек, който ще гаран­тира стабил­ността в страната, пред­видимостта в управ­лението. “Нека Радев и Йотова да дадат старт на своята кам­пания и дадат своята оценка, какво искат да кажат с този Инициативен комитет, фор­миран от тях самите“, допълни зам.-председателят на левицата.

По повод продъл­жаващите номинации в БСП, Крис­тиан Вигенин комен­тира, че БСП е демок­ратична пар­тия. По думите му само левицата има класичес­ките белези на политическа пар­тия — има пар­тийни органи, които взимат решение, съг­ласно своя закон — Уставът. “Национал­ният съвет взе прин­ципна позиция за под­к­репа на кан­дидат– президен­т­с­ката двойка Радев-Йотова още през април, но имаме своите уставни ангажименти“, каза той и допълни, че до вчера е бил срокът за провеж­дане на кон­ферен­циите на мес­т­ните струк­тури на пар­тията. 

Вигенин обясни, че има и други имена, но огромна част от тях са издиг­нали Радев и Йотова. “Това ни поз­воли без никакви колебания да се включим в Инициатив­ния комитет“, каза той.

 Вигенин комен­тира, че е било отговорено на всички въп­роси и Радев е дал ясно да се раз­бере, че не е напус­нал полето, от което е тръг­нал преди 5 години.  “От казаното от Радев и Йотова става ясно, че виж­данията им за прин­ципите, посоката на раз­витие на страната съв­падат до голяма степен с нашите. Това е важ­ното“, под­черта зам.-председателят на БСП.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...