Изплащат пенсиите и добавката от 120 лв. от 7 октомври

Изп­лащането на сумите чрез пощен­с­ките стан­ции ще се извър­шва съоб­разно изгот­вен график. Преводите по смет­ките на пен­сионерите, които получават пен­сиите си по бан­ков път, ще бъдат извър­шени на 7 октом­ври 2021 г., съобщи Епицентер.бг. Изп­лащането на пен­сиите и добав­ките за месеца ще бъде в периода между 7 октом­ври, чет­вър­тък и 20 октом­ври, сряда. Заедно с тях ще бъде изп­латена и допъл­нителна сума от 120 лв. на около 2,08 млн. пен­сионери, уточ­няват от НОИ.

За изп­лащането на добав­ката са пред­видени допъл­нителни близо 249 млн. лв., които са осигурени с актуализацията на бюджета от Народ­ното съб­рание на бюджета на дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване за 2021 г. Освен за октом­ври, изп­лащане на допъл­нителна сума към пен­сиите е пред­видено да има и през месеците ноем­ври и декем­ври. Изп­лащането на сумите чрез пощен­с­ките стан­ции ще се извър­шва съоб­разно изгот­вен график, който ще бъде пред­варително обявен във всяка една от тях.