43 трансплантации са направени у нас от началото на годината

43 трансплантации са направени у нас от началото на годината

1010 българи чакат животоспасяваща органна трансплантация

От началото на годината у нас са били извър­шени 43 тран­с­п­лан­тации, 14 от жив донор и 29 — от трупен, съоб­щиха от прес­служ­бата на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването. За същия период е имало 11 донор­ски ситуации след установена мозъчна смърт, а за цялата 2020 г. те са били 4, посочиха от прес­служ­бата. Бъл­гарите, чакащи органна тран­с­п­лан­тация, са 1010, като 893 чакат присаж­дане на бъб­рек, 41 — черен дроб, 44 — сърце, 22 — бял дроб, уточни „Нова телевизия”. По данни на Съвета на Европа през миналата година в Европа са били извър­шени 35 529 тран­с­п­лан­тации на органи, което е с 20 на сто по-малко в срав­нение с реализираните през 2019 г. тран­с­п­лан­тации. Само за година в лис­тите на чакащите за тран­с­п­лан­тация са вписани 43 183 граждани.През миналата година в Европа средно на ден в очак­ване на тран­с­п­лан­тация са умирали 21 пациенти. Бъл­гар­с­кото законодател­с­тво указва, че всеки би могъл да бъде донор на органи след нас­тъп­ването на категорично доказана мозъчна смърт, освен ако приживе пис­мено не е дек­ларирал отказ. След доказ­ване на мозъчна смърт, род­нините трябва да дадат съг­ласие за донор­с­тво, но в много от случаите те отказ­ват тази въз­мож­ност, въп­реки че починалият не е нап­равил отказ приживе. На 9 октом­ври, чет­вър­тък, се отбелязва Европейс­кият ден на донор­с­т­вото и тран­с­п­лан­тацията на органи. Пред­видени са тематични инициативи, които ще бъдат от 4 до 16 октом­ври.