Позиция: Когато ректорът сам се поставя в позицията на магаре

Има нещо дъл­боко сбър­кано. Нали пом­ните какво беше казал Борисов при избора на предиш­ния президент Плев­нелиев: ”И магаре да бях сложил и то щеше да бъде изб­рано.”?

Когато рек­торът на най-старото Висше учебно заведение сам се пос­тавя в позицията на магаре, има нещо дъл­боко сбър­кано.

Две реп­лики определиха пос­лед­ните 12 години:

“Вие сте прости и аз съм прост и за това се раз­бираме!“

“Студен­тите да стават овчари, много се търси агнеш­кото. А те к’во, ИТ специалисти били…“

След тези реп­лики всеки уважаващ себе си преподавател не би тряб­вало да има нищо общо с плановете на Борисов.

Алч­ност, въз­гор­дяване, зависимости, натиск, нещо друго, ком­бинация от много фак­тори, не е ясно какво точно е накарало проф. Анас­тас Гер­джиков да реши да играе ролята на магаре в тези грозни пиески. Един­с­т­вено се надявам, че няма да видим как го почук­ват по челото, а той да се усмихва угод­нически. Да се усмихва угод­нически като на Вожд. 

Както видяхме предиш­ния президент.

Noblesse oblige!

Гер­джиков можеше да е лидер на студен­тите в протес­тите им срещу отк­рад­натите 12 години от живота ни. И да понесе отговор­ността на високия си пост. Вместо това остана в ролята на магаре. И срина ими­джа на инс­титуцията си.

Казах ви, има нещо дъл­боко сбър­кано.

 

Любомир Аламанов

От Фейс­бук