Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 154, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Специален план за спасение на българското село поиска вицепрезидентът Илияна Йотова

Специален план за спасение на българското село поиска вицепрезидентът Илияна Йотова

Специален план за спасение на българското село поиска вицепрезидентът Илияна Йотова

За специален план за спасение на бъл­гар­с­кото село се обяви вицеп­резиден­тът Илияна Йотова. „Необ­ходимо е ново планиране както в национал­ния бюджет, така и при раз­п­ределението на европейс­ките сред­с­тва. Необ­ходими са целеви сред­с­тва за селата. Надявам се да срещ­нем пар­т­ньор­с­т­вото на след­ващ редовен кабинет и след­ващ пар­ламент и да пос­тиг­нем реална грижа за бъл­гар­с­кото село. Хората, които управ­ляват Бъл­гария, да имат съз­нанието за това.“ Това посочи Илияна Йотова, която беше гост на тър­жес­т­вената сесия на Общин­с­кия съвет в Трек­ляно по повод Деня на бъл­гар­с­ката община и мес­т­ното самоуп­рав­ление.

Йотова припомни, че само 4 години след Освобож­дението на Бъл­гария е съз­даден пър­вият закон, който пос­тавя основите на дей­ността на мес­т­ните власти. „Още тогава строителите на Бъл­гария са осъз­навали, че и в най-малката териториална единица населението трябва да има висок стан­дарт на живот, за да върви нап­ред раз­витието на цялата дър­жава“, посочи вицеп­резиден­тът.

Илияна Йотова отк­рои огром­ните регионални дис­баланси в Бъл­гария и проб­лема с обез­людяването на цели райони. „Финан­совите ресурси на национал­ния бюджет и от Европейс­кия съюз се кон­цен­т­рират в няколко големи града, а за мал­ките общини не остава почти нищо. Днес в геог­раф­с­ката територия на Бъл­гария имаме няколко Бъл­гарии“, под­черта вицеп­резиден­тът. По думите й тези раз­лики обричат бъдещето на бъл­гар­с­ките деца. Илияна Йотова припомни колко труд­ности са срещ­нали с президента Румен Радев преди години, докато успеят да защитят от зат­варяне училищата в мал­ките общини.

Вицеп­резиден­тът се обяви категорично против раз­делението на Бъл­гария на цен­търа и Бъл­гария на периферията, където лип­сва адек­ватен дос­тъп до здравна грижа, няма пътища. В община Трек­ляно няма аптека, посещенията на личен лекар са нередовни. „За всеки претен­диращ за дър­жав­ник водеща трябва да бъде грижата за хората и тех­ния дос­тоен живот“, посочи Йотова.

България

Икономика

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Цените на минерал­ните торове в Бъл­гария отново отбелязаха рекорд в повишението си на годишна база през второто тримесечие, като пос­къп­ват съ…

Прочети още:

Loading...

Култура

Изложба за бог Кришна представя Националната художествена галерия

Изложба „Бог Кришна“ ще бъде под­редена от Национал­ната художес­т­вена галерия (НХГ). Екс­позицията се отк­рива на 16 август в „Квад­рат 500“. По …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Станимир Стоилов: Не бяхме тренирали изобщо дузпи

Лев­ски има изк­лючително минимални шан­сове УЕФА да вземе решение за преиг­раване на реван…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЕС сам влезе в газовия капан

ЕС сам влезе в газовия капан

Европейците ще трябва да се простят с комфорта и да си платят за лишенията

След Владимир Путин, който на пръсти обясни как Европа сама си пос…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Повсеместната и постоянна липса на валежи в съчетание с вълни от жеги засягат повечето европейски страни, където сухото време става все по-р...

Прочети още:

Loading...