Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Компенсации за родители, излезли в неплатен отпуск заради онлайн обучението на децата си

Компенсации за родители, излезли в неплатен отпуск заради онлайн обучението на децата си

Родителите на деца до 14 години, които не посещават училище, дет­ска ясла или градина заради въведените противоепидемични ограничения, имат право на месечна целева помощ. Могат да я получават, само ако пол­з­ват неп­латен отпуск, защото не могат да работят дис­тан­ционно, нямат въз­мож­ност да пол­з­ват платен отпуск и не са в бол­ничен, припом­нят от Минис­тер­с­т­вото на труда.

За семейс­тва с едно дете раз­мерът на помощта е равен на минимал­ната работна зап­лата — 650 лв. За семейс­тва с две и повече деца помощта е 150% от раз­мера на месеч­ната минимална работна зап­лата или 975 лв. Кон­к­рет­ната й стой­ност се определя за всеки месец поот­делно съоб­разно броя на дните, в които в училището/детското заведение са въведени противоепидемични ограничения, които не могат да над­х­вър­лят дните, в които работещият родител пол­зва неп­латен отпуск.

В случай че дис­тан­цион­ното обучение е въведено за срок над 10 работни дни от месеца, помощта се получава в пъл­ния й раз­мер. Ако ограниченията са за срок от 6 до 10 работни дни от месеца, за семейс­тва с едно дете раз­мерът на помощта е 325 лв., а за семейс­тва с две и повече деца — 487,50 лв. При въведени ограничения до 5 работни дни от месеца семейс­т­вата с едно дете ще могат да получат 162,50 лв., а тези с две или повече деца — 243,75 лв.

Помощта се отпуска на семейс­тва, в които сред­ният доход на човек през месеца, в който училищата, дет­с­ките ясли или градини са зат­ворени заради COVID-19, е по-нисък или равен на 150% от минимал­ната зап­лата или 975 лв. Това означава, че за да има право на такава под­к­репа от дър­жавата семейс­тво с едно дете трябва да има общ доход до 2925 лв., а с две деца — до 3900 лв.

Право на такава финан­сова под­к­репа имат родителите, които са останали без работа, но нямат право на обез­щетение за без­работица или неговият раз­мер е по-нисък от 975 лв. Помощта може да се пол­зва и от самоосигуряващи се, които не могат да работят поради противоепидемич­ните ограничения.

Месеч­ната целева помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено в Дирек­ция „Социално под­помагане“ по нас­тоящ адрес най-късно до края на месеца, след­ващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извън­ред­ното положение.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...