Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 124, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Лявото обединение около БСП се разраства

Лявото обединение около БСП се разраства

Лявото обединение около БСП се разраства

БСП е единствен носител на социалната идея. Всички останали са в десния ъгъл, заяви Александър Симов

БСП за Бъл­гария“ под­писа споразумение за съв­мес­тно явяване на пар­ламен­тар­ните избори с ПП “Подем”, Бъл­гар­ска земедел­ска пар­тия, ПП “Бъл­гар­ска пролет”, ПП “Бъл­гар­ска левица“, ПП “Движение за социален хуманизъм”, ПП “Съюз за отчес­т­вес­т­вото” и Социалис­тическа пар­тия Бъл­гар­ски път, увеличавайки голямато ляво обединение с още 7 политически пар­тии.

“Благодаря Ви, че сме заедно. На предиш­ните избори нашата коалиция беше със 17 фор­мации, сега сме 21. Ще се рад­ваме всички активно да учас­т­ват във фор­мирането на политиките на “БСП за Бъл­гария“ в след­ващото Народно съб­рание“, заяви заместник-председателят на БСП Атанас Зафиров.

Пред новите пар­т­ньори Зафиров обяви, че другата сед­мица пред­с­тои лявото обединение  да се раз­расне с още 8 граж­дан­ски движения и организации. 

Три пъти тази година питаме бъл­гар­с­ките граж­дани едно и също нещо, и два пъти те дават приб­лизително един и същ отговор. Сега си мисля, че заради раз­мес­т­ването на плас­товете отговорът ще бъде раз­личен“, прог­нозира резул­тата от изборите на 14 ноем­ври Алек­сан­дър Симов – водач на кандидат-депутатската листа на „БСП за Бъл­гария“ във Враца.

В предаването „Актуално от деня“ по БСТВ Симов припомни: „Половин година ние живяхме с едно изкус­т­вено медийно раз­деление: пар­тии на протеста – красиви, млади, напом­пани и пар­тии на статук­вото, към които т.нар. пар­тии на протеста се опит­ваха да причис­лят БСП. Видя се, че това раз­деление е фал­шиво, то е смешно, защото т.нар. пар­тии на протеста се издъниха в два пар­ламента. Невъз­мож­ността да със­тавиш кабинет, макар да имаш дос­татъчно на брой депутати за редовно правител­с­тво, доведе до политическа криза“. Той заяви, че по-скоро има телевизионни и реални пар­тии, а БСП е от реал­ните.

Топ-темата на пос­лед­ните 6 месеца, според Симов, е актуализацията на пен­сиите, която е пос­тавяна от БСП от години. „В 46-то НС ние каз­вахме: „Карайте се кол­кото искате, но дайте да помис­лим за пен­сиите, с оглед на това какво идва в страната“. И, мисля, че докарахме тази битка донякъде, но и че до края на годината пен­сионерите ще видят актуализирани пен­сиите си. Хората оцениха това“.

Кандидат-депутатът под­черта: „Ние сме един­с­т­вените, които имаме кон­к­ретна прог­рама за пър­вите 100 дни управ­ление, а не празни приказки. Срещу нас се изп­равят едни пар­тии, които дори медиите не ги питат какви идеи имат. Примерно, не съм видял някой да попита Кирил Пет­ков, Асен Василев, Мая Манолова, Христо Иванов какво правим, за да помог­нем на домакин­с­т­вата след високите сметки за ток? Те до утре могат да ни говорят за поч­теността в политиката. За мен поч­теност в сегаш­ната ситуация означава – имам идея как да помогна на хората и ще я защитавам. Къде са тех­ните идеи за промяна в здрав­ната сис­тема – един от наболелите проб­леми, който зее като незарас­нала рана? Идеите им за икономическо раз­витие? Един­с­т­веното, което чух е, че с десни политики ще пос­тигаме леви цели. Това е смешно“.

Симов критикува и кон­к­ретно Мая Манолова, за която каза, че заим­с­тва идеите на БСП и ги смазва в ней­ната популис­тка мел­ница.

БСП е един­с­т­вен носител на социал­ната идея. Всички останали са в дес­ния ъгъл“, посочи Алек­сан­дър Симов.

ИТН се провалиха в много важна стратегическа задача. Хората им гласуваха доверие, защо и как – това е обект на отделен раз­говор, да изчегър­тат Борисов. Те не пос­тиг­наха това. Тях­ната издънка доведе до това, че ГЕРБ продъл­жават да бъдат зап­лаха за бъл­гар­с­ката вът­решна политика – те не са си тръг­вали от мес­т­ната власт. Най-лошото е, че ГЕРБ се вър­наха в позицията си като първа политическа сила, защото тях­ната клиен­тела видя, че слабостта на пар­тиите на протеста е, че поч­ват да си мис­лят, че имат още един шанс. Нашата задача е да не поз­волим това“, категоричен бе Симов.

Симов пот­върди: „Гласът за БСП е гаран­ция за това, че моделът „Борисов“ ще продължи да бъде раз­г­раж­дан и гаран­ция за това, че след раз­г­раж­дането ще пред­ложим модел на социална дър­жава“.

Една от основ­ните причини да искаме остав­ката на минис­търа на здравеопаз­ването Стойчо Кацаров е тази, че той не успя да „пречупи“ политиката на ГЕРБ, само че в друга тонал­ност. Тази криза започна още от миналата година от неадек­ват­ния начин, с който ГЕРБ адресира цялата ковид криза – и в медицин­с­кия смисъл на думата, и в социал­ния й смисъл. Служеб­ният кабинет не можа да обърне тен­ден­цията. Служеб­ният кабинет не можа да пред­п­риеме адек­ватна и смис­лена кам­пания за вак­синацията“, така комен­тира Симов позицията на Изпъл­нител­ното бюро на БСП, с която бе поис­кана остав­ката ва минис­тър Кацаров. Според социалиста у нас има медицин­ски фашизъм и той датира от края на 90-те години, когато нап­равихме бол­ниците тър­гов­ски дружес­тва и с точно с този медицин­ски фашизъм трябва да се борим. “Нап­равихме бол­ниците фирми, лекарите счетоводители и тър­говци, и това е голямата битка, която трябва да водим“, изтъкна Симов. 

Зеленият сер­тификат е дис­к­риминация, защото дори и да приемем, че е правил­ната стъпка, не можеш да я въведеш от днес за утре при нис­кото ниво на вак­синация. Подобна стъпка тряб­ваше да бъде добре разяс­нена и да бъде даден поне един месец, за да могат хората да решат дали искат да се вак­синират или не. Правейки го по този начин ти наг­нетяваш допъл­нително нап­режение в общес­т­вото“, заяви Симов и изрази мнение относно това как дейс­т­вията на здрав­ния минис­тър влияят на кандидат-президентската кам­пания: „Тази позиция на БСП не е огън срещу президента, не е стрелба в неговия гръб. Точно обрат­ното – с подобни дейс­т­вия здрав­ният минис­тър бук­вално работи срещу президента, тъй като всички дейс­т­вия на служеб­ния кабинет се припис­ват на Румен Радев. Ние се опит­ваме това да предот­в­ратим – не можеш да взривиш общес­т­вото по този начин“.

По думите на Симов паниката със „зелените сер­тификати“ измес­тва глав­ната тема какво правим с бол­ниците.

Много тежка ще бъде зимата. Не нап­разно ние сме пред­видили ком­пен­сации за домакин­с­т­вата, за да могат да пос­рещ­нат тази криза. Но въп­росът не е само в мер­ките, които ще пред­п­риемем да защитим хората, за да не се почув­с­т­ват ударени от тези високи цени. Да си припом­ним коя беше пар­тията, нап­равила референ­дум за АЕЦ „Белене“, която нас­тояваше за „Южен поток“, която каза, че трябва да има Бургас-Александруполис. Поне един проект да беше осъщес­т­вен, ситуацията днес щеше да бъде по-различна. През цялото време защитавахме национал­ната кауза. Бъл­гария сега щеше да има нови ядрени мощ­ности, евтин ток“, припомни Симов. Той изтъкна и пред­ложенията на БСП: „Ние пред­лагаме помощ на домакин­с­т­вата от 200 киловат­часа, която дър­жавата да пок­рие. Това е мярка, която се прилага в много страни. Временно сваляне на ДДС за енер­гоносителите от 20 на 9% и намаляване на ДДС на мал­ката пот­ребител­ска кош­ница също от 20 на 9%. Сега е времето да сед­нем и да се раз­берем за стратегичес­ките проекти на бъл­гар­с­ката енер­гетика, защото трябва да имаме пос­тоянни енер­гийни мощ­ности. Политиката „Как­вото ни кажат начал­ниците“ вече дава своите отровни плодове. Дър­жавата е тази, която може и трябва да се намеси в кризисна ситуация и сега биз­несът го раз­бра“, отбеляза Алек­сан­дър Симов. 

Той отк­рои три проб­лема в област Враца, където е водач на лис­тата на левицата: „Обез­людяването на Северозапада поради много причини и липса на въз­мож­ности. БСП има пред­ложения в тази посока. Здравеопаз­ването – зак­рити бол­ници в много градове. Топ-въпросът е, че хората нямат тран­с­порт – от селото не могат да стиг­нат до общин­с­кия цен­тър, за да си купят лекар­с­тва. Не можем да твър­дим, че сме модерна дър­жава, а хората да живеят в този феодализъм“.     

България

Икономика

Тол таксите тръгват нагоре

Раз­мерът на тол так­сата за изминато раз­с­тояние от теж­котоварни пътни превозни сред­с­тва ще бъде увеличен поетапно. Въвежда се и реално так­сув…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Отпускат 100 милиона лева за футболни бази в България

Отпускат 100 милиона лева за футболни бази в България

Да не бързаме за лиценза на БФС, нищо не се знае, заяви министърът на младежта и и спорта в оставка Радостин Василев

Правител­с­т­вото на Кирил …

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските сили са превзели още две селища в Луганска област

Руските сили са превзели още две селища в Луганска област

Лисичанск може да падне следващите няколко дни, твърдят анализатори

Рус­ките сили са зав­зели още две селища в Луган­ска област. Това са Лос­кути…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...