Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът Румен Радев българите в Република Северна Македония

Президентът Румен Радев българите в Република Северна Македония

Президентът Румен Радев българите в Република Северна Македония

Румен Радев: Македон­с­ките бъл­гари, тях­ното рав­ноп­равие в политичес­кия, общес­т­вения, кул­турен и икономически живот на РС Македония и стрик­т­ното изпъл­нение на Договора от 2017 г. са ключът към вратата на ЕС

 

Президен­тът Радев се срещна с пред­с­тавители на организации на македон­с­ките бъл­гари, сред на политическа пар­тия Граж­дан­ски демок­ратичен съюз (ГДС), на сдруженията Кул­турен цен­тър „Иван Михай­лов“- Битоля, „Трибуна“ — Прилеп, „Македон­ско бъл­гар­ско приятел­с­тво“ — Скопие, „Коридор 8“- Скопие, „Интерак­ция“- Охрид, „Един­с­тво“ Кочани, по време на пър­вото по рода си тяхно посещение в София. В срещата учас­тва вицеп­резиден­тът Илияна Йотова.

В привет­с­т­вието си към гос­тите президен­тът Радев под­черта, че Бъл­гария като цяло, като общес­тво и като дър­жава започна една важна и позитивна, макар и закъс­няла промяна на отношението си към Репуб­лика Северна Македония (РСМ). Досега отношенията минаваха преди всичко по линията София-Скопие, което не включ­ваше дос­татъчно бъл­гар­с­ката общ­ност в РСМ в процесите на фор­миране на политики и взимане на решения. Това се променя, заяви дър­жав­ният глава. Бъл­гария решително  зас­тава зад македон­с­ките бъл­гари в тях­ната борба за рав­ноп­равие наред с всички останали части от народи в РС Македония. Това е и позицията, която президен­тът Радев отс­тоя категорично и пред лидерите на европейс­ките инс­титуции и пред лидерите на страните-членки на Съвета на ЕС по въп­росите на раз­ширяването на 6 октом­ври. „Увереността ми да отс­тоявам тази позиция се дължи на вас“, обърна се Румен Радев към пред­с­тавителите на организации на македон­с­ките бъл­гари.

Според президента

македон­с­ките бъл­гари трябва да бъдат единни в името на общата цел– прек­ратяване на дебъл­гаризацията

и прак­тичес­ката реализация на правата и рав­ноп­равието чрез кон­с­титуцията, чрез законите и преб­рояването на населението и най-вече чрез прак­тически дейс­т­вия. Кон­с­титуцията на Бъл­гария задъл­жава бъл­гар­с­ките инс­титуции да защитават своите граж­дани както в Бъл­гария, така и навън. Кон­к­ретно този въп­рос е залег­нал и в чл. 11, ал. 4 на Договора за приятел­с­тво, доб­росъсед­с­тво и сът­руд­ничес­тво от 2017 г. Бъл­гария няма да се намесва във вът­реш­ните работи на РСМ, но под­к­репя искането на македон­с­ките бъл­гари за гаран­тиране на тях­ното рав­ноп­равие чрез Кон­с­титуцията и законите на РСМ, за адек­ват­ното им преб­рояване. В това отношение Бъл­гария няма да прави нищо повече, но и нищо по-малко от всяка от останалите регионални дър­жави, които също имат части от народи на територията на РСМ и които под­дър­жат струк­турирани, официални отношения със своите сънарод­ници там.

Президен­тът изрично увери гос­тите, че независимо от геополитичес­кия кон­текст, независимо от това как по-широките интереси на Бъл­гария се проек­тират в Европа и в света,

бъл­гар­с­ката дър­жава  няма да пожер­тва интересите на македон­с­ките бъл­гари

за рав­ноп­равие и дос­тоен живот, за право на политическа, икономическа, културно-историческа и всяка друга изява. Според президента Радев именно това, наред с посегател­с­т­вата върху общото за всички бъл­гари историческо и кул­турно нас­лед­с­тво, както и с езика на омразата и други враж­дебни дейс­т­вия, които продъл­жават да бъдат ежед­невие, наред с нес­паз­ването на Договора за приятел­с­тво от 2017 г., отлага нашето съг­ласие РСМ да започне преговори за член­с­тво в ЕС.

Президен­тът инфор­мира, че тече процес на фор­мулиране на една нова политика по отношение на РС Македония, която в рам­ките на същес­т­вуващите позиции на бъл­гар­с­кия пар­ламент пос­тавя по-силен акцент на доб­руването на  македон­с­ките бъл­гари.  Особено място в тази политика ще заемат въп­росите на бъл­гар­с­кото граж­дан­с­тво, които касаят въобще бъл­гарите по света. Получаването на бъл­гар­ско граж­дан­с­тво трябва  да се улесни и ускори и да се превърне от админис­т­ративна процедура в тър­жес­т­вен акт. Бъл­гар­с­кото граж­дан­с­тво е и граж­дан­с­тво на Европейс­кия съюз и то трябва да бъде повод за гор­дост, отбеляза Румен Радев. Наред с това стои и въп­росът за правата и задъл­женията на хората, които стават както бъл­гар­ски, така и европейски граж­дани. Реализирането на тези права и задъл­жения, пъл­ноцен­ното учас­тие в политичес­кия, общес­т­вения, икономичес­кия, кул­тур­ния живот както в РС Македония, така и в Бъл­гария е важна проява на граж­дан­ска отговор­ност.

Това ще бъде и

дос­той­ния отговор на онези, които принизяват значението на бъл­гар­с­кото европейско граж­дан­с­тво.

Това е неп­риз­наване на докумен­тал­ните факти за произ­ход, както и принизяване на свобод­ното волеизяв­ление на бъл­гар­с­ката иден­тич­ност. Тези обидни за всички бъл­гари спекулации трябва да бъдат решително опровер­гавани, стана ясно от думите на президента.

Дър­жав­ният глава Румен Радев отново под­черта, че пътят на РС Македония към ЕС минава задъл­жително през спиране на дебъл­гаризацията. Обща е задачата на всички бъл­гари, както в Бъл­гария, така и в РС Македония, да защитят по справед­лив начин общото нас­лед­с­тво и паметта на нашите родители и сънарод­ници до най-далечните извори на историята, да се осигури на македон­с­ките бъл­гари дос­тоен живот и равни права с всички останали граж­дани на РСМ. Президен­тът Радев почете паметта на ярки лич­ности като Панде Ефтимов, Владимир Пан­ков, Йован Стоянов­ски и редица други, дали живота си за запаз­ване на правата и дос­тойн­с­т­вото на бъл­гарите в Македония.

Дър­жав­ният глава очаква от лидерите на политичес­ките пар­тии, които също ще се срещ­нат с пред­с­тавителите на организациите на македон­с­ките бъл­гари, внимателно да се вслушат в тех­ния глас и да заявят своята под­к­репа за общата кауза.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...