Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Кирил Петков приема решението на КС, че е бил с двойно гражданство към момента на назначението си

Кирил Петков приема решението на КС, че е бил с двойно гражданство към момента на назначението си

Кирил Петков приема решението на КС, че е бил с двойно гражданство към момента на назначението си

Моят дълг беше да не стоя безучастно, когато виждам как шепа хора ограбват моята Родина, заяви бившият министър на икономиката

Кон­с­титуцион­ният съд каза на 2 млн. бъл­гари извън страната, че не са пъл­ноп­равни граж­дани на Бъл­гария”.

Това заявява Кирил Пет­ков във връзка с решението на Кон­с­титуцион­ния съд  в своя позиция, изп­ратена до медиите.

В тек­ста се казва: „Аз, Кирил Пет­ков, приемам решението на Кон­с­титуцион­ния съд. Зас­тавам с високо вдиг­ната глава пред Вас и заявявам:

Когато под­писах пред нотариус своето волеизяв­ление за отказ от граж­дан­с­тво на 21 април, предадох канад­с­кия си пас­порт, платих си так­сата, аз бях сигурен, че съм изпъл­нил своето задъл­жение към Кон­с­титуцията на Бъл­гария. Да се откажа от канад­ска пен­сия, без­п­лат­ното здравеопаз­ване, въз­мож­ността за пътуване и работа по целия свят не беше трудно решение за мен, защото знаех, че имам дълг пред Родината!

Моят дълг беше да не стоя безучас­тно, когато виж­дам как шепа хора ограб­ват моята Родина.

Не можех да продължа да гледам как данъците на моите сънарод­ници отиват вместо за училища, бол­ници, пътища и пен­сии, в недек­ларирани офшорни ком­пании.

Не можех да гледам как едни милиарди изтичат през Бъл­гар­с­ката Банка за Раз­витие към приб­лижените на властта, а мал­кият биз­нес е затис­нат от данъчни проверки.

Не можех да гледам как едни дирек­тори на бол­ници правят по 90,000 лева на месец, а за много от младите ни лекари Тер­минал 2 е един­с­т­веният път.

Не можех да гледам как почти половината от нашите баби и дядовци са оставени да живеят под линията на бед­ност, а феодални дерибеи ограб­ват всяка област на Бъл­гария през общес­т­вени поръчки.

Не можех да понасям как вече няколко десетилетия няма един тунел под Шипка, който да свърже Южна и Северна Бъл­гария, а магис­т­рала „Хемус“ я няма, въп­реки милиар­дите левове вече платени от дър­жавата.

Не можех да гледам как бъл­гар­с­ката правосъдна сис­тема е пос­тавена на колене за най-важната позиция в дър­жавата — глав­ния прокурор. Та за тази позиция дори нямаше избор между двама — един изб­раник на зад­кулисието бе спус­нат и приет.

Просто нямах избор!

Позицията на Кон­с­титуцион­ния съд беше, че няма пречка в продъл­жение на месец Делян Пеев­ски да е шеф на ДАНС и депутат еднов­ременно, но същият този съд се произ­несе с почти пълно единодушие днес. Произ­несе се три сед­мици преди изборите, осъз­навайки, че това решение ще пов­лияе не само на мен, но и на кам­панията на Президента на Репуб­ликата, и го нап­рави бър­зайки, без да ми даде дори право на пис­мена защита.

Съжалявам много, че днес същият този съд каза на 2 милиона бъл­гар­ски граж­дани извън страната, много от които имат двойно граж­дан­с­тво:

Вие не сте пъл­ноп­равни граж­дани на Бъл­гария, Вашата воля дори когато се откажете и предаде пас­пор­тите си в името на Родината, няма да бъде зачетена от бъл­гар­с­кия съд! Вашата съдба и съд­бата на управ­лението на Бъл­гария зависят от чужди дър­жави.

Въп­реки че нито Кон­с­титуцията, нито друг закон в Бъл­гария определят кой точно е момен­тът на приз­наване на отказа от чуждо граж­дан­с­тво, днес най-висшият съд на Родината под­чини Бъл­гария и ней­ната Кон­с­титуция и волята на ней­ните граж­дани на админис­т­ратив­ните актове на чуж­дите дър­жави.

Днес Бъл­гария загуби час­тица от своя суверенитет!

Аз, Кирил Пет­ков, поемам пълна отговор­ност пред Вас за стореното от мен. Няма да спра да работя за Родината и да рис­кувам всичко в името на едно по-добро бъдеще за нашите деца! Мен не ме е страх!”, написа Кирил Пет­ков.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...