Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 124, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Отиде си големият български интелектуалец проф. Чавдар Добрев

Отиде си големият български интелектуалец проф. Чавдар Добрев

Отиде си големият български интелектуалец проф. Чавдар Добрев

На 88 годишна въз­раст ни напусна големият интелек­туалец и стожер на социал­ната идея проф. Чав­дар Доб­рев.

В мащаба на своите знания и твор­ческа енер­гия той бе енцик­лопедична лич­ност – писател, литературен критик, теат­ровед, преводач, пуб­лицист и мемоарист.

Роден на 21 август 1933 г. в Ямбол. Завър­шва вис­шето си образование в Будапещен­с­кия универ­ситет, остана един от най-тънките поз­навачи на унгар­с­ката история, кул­тура и език. Защитава успешно дисер­тация в Мос­ква по изкус­т­воз­нание.

Дълги години работи в Инс­титута по изкус­т­воз­нание при БАН, в Комитета за кул­тура и Научно-информационния цен­тър по кул­турата, в Народ­ния театър „Иван Вазов” и в литературни издания. Заемал е и пос­товете на дирек­тор на Бъл­гар­с­кия кул­турен цен­тър в Мос­ква, член на Вис­шата атес­тационна комисия.

Активен общес­т­веник със смела и критична граж­дан­ска позиция и преди, и след промените от 10 ноем­ври 1989 г., ярък защит­ник на социал­ната идея.

Избиран за народен пред­с­тавител от БСП и за член на Вис­шия съвет на пар­тията.

Професор, док­тор. Пуб­ликувал е над 30 книги, между които “Реализ­мът на Вах­тан­гов“, “Лирична драма“, “Заб­ранените плодове на поз­нанието (Емилиян Станев)“, “Всекид­нев­ният Леон Даниел“, “Еретич­ният ерос“, двутом­никът “Ранено време“, “Окосена болка“, “Въз­х­вала на разума“ и др.

За в. ЗЕМЯ проф. Доб­рев бе дъл­гогодишен политически наб­людател с огромен авторитет. Чакан и обичан от читателите автор, брилян­тен анализатор, колега, приятел, учител по морал и идей­ност.

За бъл­гар­с­кото ляво той бе един от доайените и най-достойните!  

В идеалите той никога не се поколеба, на идеите той никога не изневери, макар че като всеки истин­ски интелек­туалец е имал привилегията да мисли и да се съм­нява.

Пок­лон пред свет­лата му памет!

България

Икономика

Тол таксите тръгват нагоре

Раз­мерът на тол так­сата за изминато раз­с­тояние от теж­котоварни пътни превозни сред­с­тва ще бъде увеличен поетапно. Въвежда се и реално так­сув…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Отпускат 100 милиона лева за футболни бази в България

Отпускат 100 милиона лева за футболни бази в България

Да не бързаме за лиценза на БФС, нищо не се знае, заяви министърът на младежта и и спорта в оставка Радостин Василев

Правител­с­т­вото на Кирил …

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските сили са превзели още две селища в Луганска област

Руските сили са превзели още две селища в Луганска област

Лисичанск може да падне следващите няколко дни, твърдят анализатори

Рус­ките сили са зав­зели още две селища в Луган­ска област. Това са Лос­кути…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...