Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Кирил Петков: Земеделието трябва да е основен фокус на новата антикорупционна агенция

Кирил Петков: Земеделието трябва да е основен фокус на новата антикорупционна агенция

Кирил Петков: Земеделието трябва да е основен фокус на новата антикорупционна агенция

Целта на ПП ще е да махне политическите инвеститори, които да обслужват техните интереси с публични средства, зави съпредседателят на „Продължаваме промяната”

Минис­тер­с­тво на земеделието е един­с­т­веното място в света, в което данни за суб­сидиите няма дори и финан­совият минис­тър. Време е да премах­нем политичес­ките инвес­титори от сек­тора, чрез които се кон­т­ролират групи от населението. Това минис­тер­с­тво трябва да е основен фокус на новата антикоруп­ционна аген­ция, заяви лидерът на „Продъл­жаваме промяната“ Кирил Пет­ков на поред­ната среща преговори за със­тавяне на бъдещото правител­с­тво, която този път събра аграр­ните екс­перти на ПП, ИТН, БСП и ДБ. Гор­с­кият екс­перт на „Продъл­жаваме промяната“ Алек­сан­дър Дун­чев, който бе и шеф на Аген­цията по горите в служеб­ното правител­с­тво, посочи с какво се е сблъс­кал в пред­ход­ните месеци, заемайки този пост и какво е променил. Голяма част от наз­наченията в горите се правят по политическа линия и отзад винаги стър­чеше ръката на ДПС и час­тично на ГЕРБ, което тряб­ваше да променим, припомни Дун­чев. Политиките, по които ще работят пар­тиите, са пренасоч­ване към повече суб­сидии за плодове и зелен­чуци, съз­даване на въз­мож­ности фер­мерите дирек­тно да стигат до пазарите, популяризиране на мес­т­ните продукти, въз­мож­ности за нова позем­лена реформа. Ферми над 15 000 дка не им тряб­ват суб­сидии, можем да пренасочим тези сред­с­тва към други сек­тори, пред­ложи Кирил Пет­ков. Пар­тиите се обединиха, че започ­ват раз­говор за таван върху евросуб­сидиите, но точ­ният му раз­мер ще стане ясен на след­ващи срещи, защото по евро рег­ламент той е между 60 000 и 100 000 евро. Пар­тиите, които преговарят за бъдещо правител­с­тво, пос­тиг­наха съг­ласие да намерят решение на сагата за пороч­ните заменки на гори и земи, за които Бъл­гария бе осъдена от Брюк­сел. Тепърва обаче ще се прецизира начинът, по който да се раз­валят сдел­ките, или да се намери друг под­ход, комен­тира Топновини.бг. Изпол­з­ването на Минис­тер­с­тво на земеделието и всички аген­ции като политически инс­т­рументи за кон­т­ролиране на голяма част от населението под някакъв вид, трябва да спре. Особено за кон­т­ролиране на по-отдалечените райони в страната трябва да спре. Минис­тер­с­тво на земеделието трябва да е основен фокус на новата антикоруп­ционна аген­ция, каза още Пет­ков.

Той посочи, че целта на пар­тията ще е да „махне политичес­ките инвес­титори, които да обс­луж­ват тех­ните интереси с пуб­лични сред­с­тва“. Само в пред­ход­ните сед­мици преди изборите 2 в 1 се появиха редица сиг­нали за раз­даване на дърва за огрев по пар­тийни списъци, което наред с мес­т­ната власт няма как да се случва и без учас­тието на гор­с­ките власти. Дун­чев пред­ложи Аген­цията по горите да излезе от Минис­тер­с­тво на земеделието и да стане дър­жавна аген­ция, под­чинена на бъдещ вицеп­ремиер по въп­росите на климата. Наред с горите и сиг­налите за дърва за огрев от години има сиг­нали, че суб­сидиите за тютюн също се изпол­з­ват за политическо влияние в отдалечените части на страната. Останалите около 4000 произ­водители на тютюн се приемат предимно за елек­торат на ДПС.

Кирил Пет­ков пред­с­тави визия на „Продъл­жаваме промяната“ дреб­ните и средни произ­водители на плодове и зелен­чуци да стиг­нат до тър­гов­с­ките вериги. Идеята е съз­даване на 6 събирателни пазара на територията на страната, където ще се събират както камионите с внос на плодове и зелен­чуци, които ще дос­тигат дотам плом­бирани от мит­ничарите, така и бъл­гар­с­ката продук­ция. Аграр­ният екс­перт на ИТН Пламен Абров­ски лан­сира идея за съз­даване на верига от общин­ски магазини, в която раз­лични произ­водители да могат да пред­лагат своите храни. Абров­ски каза, че работи вече по идеята в своя избирателен район в Мон­тана.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...