Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) За Румен Радев националният интерес е над всичко

За Румен Радев националният интерес е над всичко

За Румен Радев националният интерес е над всичко

За разлика от Бойко Борисов президентът не козирува на чужди „началници“

“Дойче веле“ цитира как три гер­ман­ски медии раз­каз­ват за победата на Румен Радев, пътя му до президен­т­с­т­вото и бит­ките с Борисов. “Румен Радев беше преиз­б­ран. В проточилата се политическа криза той осигури на страната определена стабил­ност, а и не само това: Радев даде тласък на онази промяна, за която граж­даните нас­тояват, но пар­тиите досега не съумяват да осъщес­т­вят.“ Така започва статията на Кат­рин Кал­вейт в “Зюд­дойче Цай­тунг“, озаг­лавена “Страната на многоб­рой­ните въз­мож­ности“. В нея автор­ката припомня, че миналата година Радев “влезе в тежък сблъсък с тогаваш­ния министър-председател Бойко Борисов и под­к­репи демон­с­т­ран­тите, които бяха излезли на улицата, за да протес­тират срещу коруп­цията и мафиот­с­ките методи в политиката.“

По-нататък гер­ман­с­ката жур­налис­тка описва нак­ратко ситуацията със служеб­ното правител­с­тво и изхода от пос­лед­ните пар­ламен­тарни избори и комен­тира: “Но политиката в Бъл­гария никога не е това, което изг­лежда. Прекалено дълго границата между власт и злоупот­реба с власт беше също тол­кова раз­мита, кол­кото и границата между пар­тийна политика и олигарси. Политици, които трябва да пред­с­тав­ляват мал­цин­с­т­вата, пред­с­тав­ляват всъщ­ност главатари на кланове, живеещи в чуж­бина, а популис­тите защитават един­с­т­вено своите интереси. Радев започна кариерата си в Комунис­тичес­ката пар­тия, а въз­ходът му беше под­к­репен от социалис­тите, които са с националис­тическа и проруска наг­ласа. В момента го под­дър­жат борци срещу коруп­цията и рефор­матори. Президен­тът обещава, че заедно с тях ще обнови страната си. Ако наис­тина въз­никне коалиция, ориен­тирана към реформи, Радев е длъжен да я под­к­репи с всички сили. И в същото време да се оттегли от ролята на сил­ния човек, която му беше наложена от кризата.“

“Убедителен победител в София“ — така е озаг­лавил статията си във “Фран­к­фур­тер Алгемайне Цай­тунг“ отлич­ният поз­навач на бъл­гар­с­ката политика Михаел Мар­тенс. В началото на своя пор­т­рет на преиз­б­рания бъл­гар­ски президент Румен Радев авторът отбелязва: “Де да беше в Бъл­гария всичко политически тол­кова ясно, кол­кото резул­татът от президен­т­с­ките избори.“

Мар­тенс също описва политичес­ката обс­тановка, резул­татите от пар­ламен­тар­ните избори, въз­мож­ната бъдеща управ­ляваща коалиция и евен­туал­ната роля на президента за сфор­мирането на правител­с­тво. “Румен Радев, който трябва да помогне за това, е роден през 1963 година в образ­цовото социалис­тическо селище Димит­ров­г­рад. Преди да влезе в политиката през 2016 година, Радев осъщес­тви успешна офицер­ска кариера. От пилот на изт­ребител той се издигна до глав­нокоман­д­ващ на ВВС. Радев получава образованието си още докато Бъл­гария членува във Вар­шав­с­кия договор. В интер­нет могат да се гледат видеа от 2014 година, които показ­ват негови рис­ковани авиатор­ски упраж­нения със съвет­ски МИГ-29.

Когато през 2017 година за пръв път стана президент, в чуж­бина доминираше опасението, че Радев прекалено много обича не само МИГ-29, но и страната, където се произ­веж­дат тези изт­ребители. Неговият призив да се вдиг­нат европейс­ките сан­к­ции срещу Русия се натъкна на скеп­тицизъм не само в НАТО. Във вът­реш­нополитически план обаче Радев бива смятан по-скоро за благонадеж­ден и решителен борец срещу коруп­цията на най-високо рав­нище. А Бъл­гария гор­чиво се нуж­дае тъкмо от това.“

“В областта на вън­ш­ната политика Радев е своен­равен и трудно може да бъде преценен“ — това кон­с­татира в обширна статия в авторитет­ното издание “Цицеро“ гер­ман­с­кият жур­налист Франк Щир, също отдав­нашен поз­навач на бъл­гар­с­ката политика. За началото на политичес­ката кариера на президента Франк Щир отбелязва: “След пър­вите му някак дър­вени изяв­ления в ролята на кан­дидат за президент, човек трудно можеше да си го пред­с­тави сред акулите в бъл­гар­с­ката политика. През изминалите 5 години Радев изпъл­няваше задъл­женията си по некон­вен­ционален начин, против­ниците му дори твър­дяха, че не се държи като президент, но така той си изг­ради позиция, която далеч над­х­върля пред­с­тавител­ната роля на един бъл­гар­ски президент.“

Франк Щир също под­робно раз­казва за критиките на Радев срещу бив­шия премиер Бойко Борисов и глав­ния прокурор Гешев: “Според президента и неговите спод­виж­ници, те двамата заедно учас­т­ват в раз­г­раб­ването на страната и пог­реш­ното прилагане на прин­ципите на правото. Така въз­никна студена война между инс­титуциите, между президен­т­с­т­вото и Минис­тер­с­кия съвет на Борисов. Взаим­ните лични нападки и обвинения далеч над­х­вър­лиха онази мярка, която е обичайна за европейс­ката политика“, комен­тира гер­ман­с­кият жур­налист.

Заг­лавието е на „Земя“

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...