Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 124, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) След преговорите за кабинет: Нямало тема, по която да не са се разбрали

След преговорите за кабинет: Нямало тема, по която да не са се разбрали

След преговорите за кабинет: Нямало тема, по която да не са се разбрали

Прие се решението бюджет`2022 да бъде приет до края на януари заради невъзможността това да се случи до края на годината

Няма тема, по която да не е пос­тиг­нато огромно съг­ласие, обобщи лидерът на „Продъл­жаваме промяната“ Кирил Пет­ков след пос­лед­ната дис­кусия за коалиционно споразумение, комен­тира Топновини.бг. Това бяха 18 много интен­зивни раз­говора, чет­върти ден под­ред, но нямаше тема, в която да сложим бъл­гар­с­кия интерес и да не пос­тиг­нем огромно съг­ласие. Това означава, че няма значение дали сме леви, цен­тър или десни. Пожелавам да изпъл­ним всички точки с реални дейс­т­вия и след четири години Бъл­гария няма да изг­лежда по този начин, обяви Пет­ков, цитиран от БТВ. Лидерът на БСП Кор­нелия Нинова пък отбеляза, че вероят­ността за със­тавяне на кабинет е повече от 50%. По думите ѝ хората имат нужда от работещи правител­с­тво и пар­ламент. В 18-те работни групи са уточ­нени въп­роси, които са без­с­порни за всички, но има и такива, които още не са уточ­нени. След това ще има раз­говори по лидер­ски въп­роси. Чака ни поне още сед­мица работа, посочи тя пред БНТ. Нинова изтъкна, че новото правител­с­тво има обща цел и тя е в две посоки — да преведе хората през кризите и да започне истин­с­кото раз­г­раж­дане на досегаш­ния модел на управ­ление. Като първа политическа сила ПП започна раз­говори с БСП, „Има такъв народ“ и „Демок­ратична Бъл­гария“ за коалиционно споразумение и със­тавяне на редовен кабинет в рам­ките на 47-ото Народно съб­рание. Преговорите започ­наха на 23 ноем­ври и прик­лючиха на 27 ноем­ври, припомня Топ­новини. Идната сед­мица се очаква да започ­нат и раз­говорите за минис­три, както и да бъде под­писано коалиционно споразумение.

Президен­тът пък да свика новоиз­б­рания пар­ламент, спаз­вайки раз­поред­бите на Кон­с­титуцията, където е указан срокът „най-късно“ един месец след избирането му. Оставащите дни до колед­ните праз­ници са ограничени за неот­лож­ните задачи, с които трябва да се заеме пар­ламен­тът. Заяв­ките в преговор­ните екипи е депутатите да работят и извън­редно, но се прие решението бюджетът за 2022 година да бъде приет до края на януари заради невъз­мож­ността това да се случи до края на годината. Въп­реки, че пар­тиите си стис­наха ръцете по много въп­роси, имаше и такива, които бяха оставени за пос­лед­ващи дис­кусии заради лип­сата на съг­ласие, като тези теми са отбелязани в чер­вено. В редица сек­тори очак­вано имаше сериозни раз­минавания в прог­рамите на БСП и „Демок­ратична Бъл­гария“. Може да се очаква тепърва спорове по тях, но пар­тиите проявиха воля за отс­тъпки с цел със­тавяне на прием­ливи за всички прог­рами. Вече стана ясно, че новата струк­тура на Минис­тер­с­кия съвет ще бъде много раз­лична. В хода на преговорите бе обявена идеята за съз­даване на ново минис­тер­с­тво — на дигитализацията, ще има и раз­мес­т­вания на аген­ции. Има и спорни пред­ложения — като идеята на ПП да премести „Аген­ция пътна инф­рас­т­рук­тура“ към минис­тер­с­тво на тран­с­порта.

България

Прокуратурата проверява договор на Лена Бориславова с ББР

Прокуратурата проверява договор на Лена Бориславова с ББР

Прокуратурата проверява договор на Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие (ББР), свър­зан с Лена Борис­лавова. Това се раз­бра от пуб­ликация на начал­ник…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Двама българи стартират участието си в „Уимбълдън“ днес

Организаторите на „Уим­бъл­дън“ обявиха прог­рамата на тур­нира за днес. Така станаха ясни и приб­лизител­ните часове, в които на кор­товете ще изл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие