Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 151, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Ясна външнополитическа програма на БСП за пълен управленски мандат на коалиционното правителство

Ясна външнополитическа програма на БСП за пълен управленски мандат на коалиционното правителство

Основ­ната цел на бъл­гар­с­ката вън­шна политика е гаран­тиране на благоп­риятни вън­шни условия за раз­витие на страната и прос­перитет на бъл­гар­с­кия народ.“ Това заяви Крис­тиан Вигенин, зам.-председател на БСП, по време на преговорите за пос­тигане на коалиционно споразумение на тема “Меж­дународни отношения“.

Според нас бъл­гар­с­ката вън­шна политика трябва да се основава на няколко прин­ципа: спаз­ване на меж­дународ­ното право; отс­тояване на многос­т­ран­ния под­ход в меж­дународ­ните отношения; защита на суверенитета и национал­ната цялост на дър­жавите; доб­росъсед­с­тво и регионално сът­руд­ничес­тво; под­к­репа за бъл­гар­с­ките граж­дани; пребиваващи пос­тоянно или временно извън Бъл­гария; сис­темни усилия за намаляване на воен­ното противопос­тавяне в близ­ките до Бъл­гария региони“, каза още Вигенин.

Той посочи основ­ните елементи от политиката на левицата в сферата на меж­дународ­ните отношения:

- Под­к­репа за активизиране на регионал­ното сът­руд­ничес­тво в Югоиз­точна Европа и продъл­жаване на политиката на раз­ширяване на Европейс­кия съюз със страните от Запад­ните Бал­кани

- Осигуряване на политическа и финан­сова под­к­репа за раз­витие на инф­рас­т­рук­турата и свър­заността на страните от региона с акцент върху Коридор №8.

- Да се отс­тоява съб­людаването на правата на бъл­гар­с­ките национални мал­цин­с­тва в Репуб­лика Сър­бия и Репуб­лика Албания като елемент от под­готов­ката на страните за присъединяване към ЕС.

- Да продъл­жат усилията в отношенията с Тур­ция за пос­тигане на справед­ливо решение за обез­щетяване нас­лед­ниците на тракийс­ките бъл­гари, прогонени от Източна Тракия и Мала Азия.

За работата с бъл­гарите в чуж­бина са необ­ходими:

- Нова нор­мативна уредба;

- По-добра коор­динация между водещите инс­титуции;

- По-голям финан­сов ресурс за обез­печаване на политиката към бъл­гар­с­ките общ­ности зад граница;

-  Мерки за запаз­ване и раз­витие на етничес­ката, езиковата, кул­тур­ната и религиоз­ната иден­тич­ност на бъл­гар­с­ките национални мал­цин­с­тва в Украйна, Мол­дова, Сър­бия и Албания.

Пъл­ноцен­ното изпол­з­ване на въз­мож­нос­тите на Бъл­гария като Чер­номор­ска и Дунав­ска дър­жава изис­ква:

- Раз­ширяване на взаимодейс­т­вието на страните от Чер­номор­с­кия регион в сфери като тър­говия, тран­с­порт, туризъм и енер­гетика;

- Усилия от наша страна за деес­калация на нап­режението между Чер­номор­с­ките дър­жави Украйна и Русия и за намаляване на противопос­тавянето между НАТО и Русия в Черно Море;

-  Учас­тие в утвър­ж­даването на инициативите в Дунав­с­кия регион.

Нор­мализирането на отношенията с Рус­ката Федерация налага:

- Приоритет­ните сфери на сът­руд­ничес­т­вото с Русия да са икономика, енер­гетика, кул­тура и образование.

- Провеж­дане на политика от страна на Бъл­гария за поетапна отмяна на сан­к­циите на Европейс­кия съюз, наложени на Рус­ката Федерация и рецип­рочна отмяна на рус­ките сан­к­ции спрямо Европейс­кия съюз.

Стратегичес­ките отношения със САЩ остават приоритет за бъл­гар­с­ката политика както на двус­т­ранно рав­нище, така и в рам­ките на НАТО. Пос­тавя се и въп­росът за премах­ване на визовия режим за бъл­гар­с­ките граж­дани.

Бъл­гария трябва да работи за задъл­бочаване икономичес­кото сът­руд­ничес­тво с Китай чрез кон­к­ретни инвес­тиционни проекти в инф­рас­т­рук­тура, инфор­мационни тех­нологии, земеделие, здравеопаз­ване, кул­тура и образование,местно самоуп­рав­ление.

За ефек­тивна и модерна дип­ломатическа служ­бае необ­ходимо:

- Пресичане на тен­ден­циите за политизация на бъл­гар­с­ката дип­ломатическа служба и изг­раж­дането на професионални кадри.

- Засил­ване на ролята на Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи за раз­витие на вън­ш­ноикономичес­ките връзки, за прив­личане на чуж­дес­т­ранни инвес­тиции и за гаран­тиране на енер­гий­ната сигур­ност.

-  Дигитализация на всички кон­сул­ски услуги.

Учас­тието на Бъл­гария в общата вън­шна политика и политиката за сигур­ност на ЕС ще се опира на:

- Реализиране на важни за Бъл­гария вън­ш­нополитически цели, чрез общата вън­шна политика на ЕС – да не бъдем само обект, а субект.

- Усилие за раз­ширяване на учас­тието на бъл­гар­ски дип­ломати в европейс­ката служба за вън­шна дей­ност.

Крис­тиан Вигенин засегна въп­роса с Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, която не може да бъде приета особено и след решението на Кон­с­титуцион­ния съд, но трябва да приемем в бъл­гар­с­кото законодател­с­тво опрос­тени закони за бор­бата с домаш­ното насилие и насилието срещу жени.

Темата за Репуб­лика Северна Македония социалис­тът определи като прин­ципен въп­рос, на който трябва да се търси трайно и устой­чиво решение като пред­пос­тавка за нап­редък в процеса за присъединяване на страната в ЕС. Това да става при пос­ледователно отс­тояване на национал­ните интереси на Бъл­гария и без да се правят ком­п­ромиси по отношение на историчес­ката истина, основана на документи и факти.

- Трябва да се под­държа широкото съг­ласие на бъл­гар­с­ката политика към Репуб­лика Северна Македония, включително с препот­вър­ж­даване от бъдещото Народно съб­рание на основ­ните елементи от Дек­ларацията на 44-то Народно съб­рание.

- Да се придър­жаме към рам­ковата позиция на Репуб­лика Бъл­гария относно раз­ширяването на ЕС и процеса на стабилизиране и асоцииране.

- Да бъде съз­дадена съв­мес­тна работна група с учас­тието на пред­с­тавители на законодател­ната и изпъл­нител­ната власт и екс­перти, която да изготви прег­лед на пос­тиг­натото до момента и да пред­ложи мерки за осъщес­т­вяване на нап­редък по тази тема.

- Да има пътна карта, в която да се отбележат ясно ангажимен­тите на двете правител­с­тва преди началото на преговорите, по време на преговорите и преди евен­туал­ното присъединяване. В тази карта трябва да се включат чув­с­т­вител­ните за Бъл­гария въп­роси и те трябва да бъдат част от преговор­ната рамка.

- Да се изготви сред­нос­рочна прог­рама за раз­витието на отношенията с РСМ, която да обх­ваща всички основни аспекти – икономика и биз­нес, тран­с­порт и туризъм, кул­тура и образование европейски въп­роси и глобални проб­леми.

Крис­тиан Вигенин допълни още след­ните приоритети на левицата в меж­дународ­ните отношения:

-  Като позиция Бъл­гария е в ядрото, а не в периферията на Европейс­кия съюз.

-  Недопус­кане прилагане на двойни стан­дарти и раз­витие на съюз на две и повече скорости.

- Бъл­гария да е пъл­ноп­равен член на Съюза с ясна стратегия и пос­ледователни дър­жавни усилия.

- По-голяма проз­рач­ност в процеса на вземане на решения по европейс­ките въп­роси чрез засил­ване на ролята на Народ­ното съб­рание.

- Ускоряване на работата по одоб­рението и реализацията на Плана за въз­с­тановяване и устой­чивост.

-  Бързо финализиране на споразумението за пар­т­ньор­с­тво с Европейс­ката комисия с цел дос­тъп до европейс­ките сред­с­тва от новия прог­рамен период. Трябва да има вицеп­ремиер по европейс­ките въп­роси, който да коор­динира работата.

- Работа за приемане в Шен­ген­с­кото прос­т­ран­с­тво без допъл­нителни условия.

- Под­к­репа за присъединяване към Еврозоната, но при две условия – гаран­ция за запаз­ване на сегаш­ния курс на лева към еврото, както и план за елиминиране на въз­можни негативни ефекти по отношение на доходите и спес­тявания на граж­даните.

Макар и в процес на дис­кутиране, вън­ш­нополитичес­ката прог­рама на БСП е ясна, показва ком­петен­т­ност и национално отговорно поведение.

ЗЕМЯ

България

Икономика

Loading...

Култура

Оливия Нютън-Джон - символ на триумфа, почина на 73 г.

Оливия Нютън-Джон, супер­з­вез­дата, носителка на наг­ради “Грами“, която триум­фира на върха на поп, кън­три и денс класациите с хитове като “Phy…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ФБР претърси дома на Тръмп

ФБР претърси дома на Тръмп

Бившият президент обяви, че е обект на политическа репресия

Служители на ФБР претър­сиха дома на бив­шия президент Доналд Тръмп във Флорида, съ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

6,5 млн. тона жито в хамбарите

6,5 млн. тона жито в хамбарите

Служеб­ният агроминис­тър Явор Гечев няма да заб­ранява вносът на украин­ско зърно,но ще иска то да не се смесва с бъл­гар­с­кото, защото нашето е …

Прочети още:

Loading...