Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 274, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Правосъдният министър: Ако главния прокурор не подаде оставка, готвя искане това да стане чрез ВСС

Правосъдният министър: Ако главния прокурор не подаде оставка, готвя искане това да стане чрез ВСС

Минис­тър Демер­джиев заяви, че ако глав­ният прокурор не си подаде остав­ката, остава отк­рит пътят за отс­т­раняването му чрез искане до пленума на Вис­шия съдебен съвет, като пот­върди, че под­готвя такова, съобщи Епицен­тър. Аз готвя такова искане. За добро или за лошо, то набъбва все повече, темите, които са повод за искането, също нарас­т­ват, обясни още той. Пълно зак­риване на спец­п­равосъдието ще е грешка, каза той пред БНР. Според него по-скоро трябва да се промени обх­ватът прес­тъп­ления, които да останат в периметъра на тези магис­т­ратури. Другият вариант е да има изцяло нова струк­тура, която да следва апелатив­ните райони или спец­п­рокуратура, която да бъде кон­т­ролирана от общи съдилища, поясни Демер­джиев. Правосъд­ният минис­тър посочи, че няма опас­ност дела да бъдат прек­ратени, спрени или започ­ващи от самото начало. Пред­видени са мерки това да не се случи. Демер­джиев обаче е на мнение, че трудно ще се фор­мира рефор­матор­ско мнозин­с­тво за промени в Кон­с­титуцията. Правосъд­ният минис­тър отново напомни тезата, че правомощията на глав­ния прокурор трябва да бъдат намалени, защото сега съз­дават сериозни пред­пос­тавки за проб­леми, а лич­нос­т­ните качес­тва на Иван Гешев са доп­ринесли тези проб­леми да станат видими и нетър­пими за общес­т­вото, смята минис­търът на правосъдието. В сферите на земеделието и регионал­ното раз­витие очак­ваме да получим най-много сиг­нали за злоупот­реби с европари, защото там са насочени най-много сред­с­тва, прог­нозира Демер­джиев. Когато Вис­шият съдебен съвет е доминиран от прокурори, които са на под­чинение на глав­ния прокурор, то независимостта на този орган е пос­тавен под съм­нение, посочи правосъд­ният минис­тър. И обясни, че е нужна промяна в със­тава на Съвета, като съдиите станат повече.

При без­дейс­т­вие от страна на нашата прокуратура, правим всичко въз­можно да засилим взаимодейс­т­вието с европейс­ката, увери той. Така по думите му европейс­ката прокуратура може да запълни съз­далия се вакуум. В края на ман­дата на служеб­ното правител­с­тво Иван Демер­джиев отбеляза още, че са под­гот­вили голям пакет от законоп­роекти, част от които касаят отдавна прос­рочени евродирек­тиви.

България

Гласове в защита на словото

Гласове в защита на словото

Стотици журналисти, общественици, политици и граждани подкрепиха освободените от „Дума“ журналисти

Вед­нага след новината за отс­т­раняването от…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Поклон пред делото на голямата българка Костадинка Калайджиева

Поклон пред делото на голямата българка Костадинка Калайджиева

През декември 2021 г. доайенката на библиотечното дело у нас навърши своето столетие

Какво е през целия си живот да си верен на една кауза — …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...