Румен Радев: Последователните социално-икономически политики са необходимост за преодоляване на демографската криза

Румен Радев: Последователните социално-икономически политики са необходимост за преодоляване на демографската криза

Модер­низацията на икономиката, повишаването на качес­т­вото в образованието, гаран­тирането на сигур­ността на граж­даните и въз­в­ръщането на чув­с­т­вото за справед­ливост в общес­т­вото, са сред най-важните стъпки за преодоляване на предиз­викател­с­т­вата в демог­раф­ско отношение, заяви дър­жав­ният глава

Пос­ледовател­ните социално-икономически политики, ориен­тирани към младите и уяз­вимите, са необ­ходимост за преодоляване на демог­раф­с­ката криза в Бъл­гария. За да пос­тиг­нем демог­раф­ска устой­чивост, трябва да съз­дадем благоп­риятна среда, която раз­к­рива пер­с­пек­тиви за раз­витие на младежите и всички уяз­вими социални групи, заяви дър­жав­ният глава Румен Радев, който се срещна с д-р Наталия Канем, заместник-генерален сек­ретар на ООН и изпъл­нителен дирек­тор на Фонда на ООН за населението. На срещата присъс­тва и вицеп­резиден­тът Илияна Йотова, съобщи прес­цен­търът на президен­т­с­т­вото. Срещата се със­тоя преди домакин­с­т­вото на нашата страна на меж­дународна кон­ферен­ция, пос­ветена на демог­раф­с­ката устой­чивост, с учас­тието на пред­с­тавители на страни от Европа и Цен­т­рална Азия, която ще се проведе под пат­ронажа на дър­жав­ния глава Румен Радев. Бъл­гар­с­кият президент отличи значимия принос на Фонда на ООН за населението за пос­тигането на Целите за устой­чиво раз­витие на ООН с хоризонт до 2030г. Бъл­гария е сред страните със сериозни демог­раф­ски проб­леми, които произ­тичат от емиг­рацията на много млади хора и пос­лед­ващо отчитане на високи нива на зас­таряване на населението в страната, заяви Радев. По думите на дър­жав­ния глава модер­низацията на бъл­гар­с­ката икономика, повишаването на качес­т­вото в образованието, гаран­тирането на сигур­ността на граж­даните и въз­в­ръщането на чув­с­т­вото за справед­ливост в общес­т­вото, са сред най-важните стъпки за преодоляване на предиз­викател­с­т­вата в демог­раф­ско отношение.

Д-р Канем отк­рои раз­лични предиз­викател­с­тва пред Бъл­гария, както и усилията на инс­титуциите да пос­тавят във фокуса на общес­т­веното внимание проб­лемите пред устой­чивото демог­раф­ско раз­витие. Тя оцени високо и инициативите на президен­т­с­ката инс­титуция, насочени към оказ­ването на под­к­репа за млади хора в нерав­нос­тойно положение и осигуряване на дос­тъп до своев­ременно лечение и специализирана помощ за нуж­даещи се деца.