Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) 47-ият парламент започна работа, България чака работещо правителство

47-ият парламент започна работа, България чака работещо правителство

47-ият парламент започна работа, България чака работещо правителство

Обзор на първия парламентарен ден. Какво каза президентът Радев на депутатите? Кои са в ръководството на НС?

В петък официално започна работа 47-то Народно съб­рание. То бе отк­рито от доайена му 70-годишният лекар-уролог и дъл­гогодишен дирек­тор на бол­ници доц. Силви Кирилов. Пар­ламен­тът успешно избра свое ръковод­с­тво и е в очак­ване на кон­сул­тациите, които започ­ват от понедел­ник при президента, за да може до края на сед­мицата да бъде със­тавен работещ кабинет с най-вероятна фор­мула „Продъл­жаваме промяната“ — БСПИТНДБ.

Президен­тът Радев към народ­ните пред­с­тавители: Да спрем лобизма, да не дадем шанс на миналото да поиска реванш

За мен е чест да бъда сред пър­вите, говорили пред 47-то Народно съб­рание. С тези думи президен­тът Румен Радев започна словото си пред новия пар­ламент.

Поз­д­равявам вас, народ­ните изб­раници, на които хората гласуваха доверие да ги пред­с­тав­лявате. Надеж­дите към новия пар­ламент са огромни, посочи дър­жав­ният глава.Той припомни, че за първи път в рам­ките на една година се фор­мира пар­ламент в страната ни за трети път: „Бъл­гарите не се обър­наха назад и изборите през ноем­ври го показаха. Нашето общес­тво каза „не“ на прев­зетата дър­жава и рес­тав­рирането на авторитаризма“.

Като приоритетна задача Радев посочи демон­тажа на прокурор­с­кия чадър над коруп­цията. “Надявам се всички демок­рати и отляво, и отдясно да са убедени, че това е ключът към бъдещето. Ако пар­ламен­тът не успее да пос­тигне промени в прокуратурата в обоз­рим срок, то много скоро миналото ще поиска реванш“, каза той.

“Нашето общес­тво още търси изход от коруп­цион­ното статукво“, добави Радев и посочи, че на страната е нужен политически кон­сен­сус за рефор­мис­тко и социално правител­с­тво. “От това зависи стабил­ността на политичес­ката сис­тема, която не може да понесе тежестта на нови избори, изтъкна той. Дър­жав­ният глава под­черта, че важ­ният кон­сен­сус е този за закон­ността и справедливостта.По думите му е ред на време на национално съг­ласие: „Нужен ни е кон­сен­сус на рефор­матор­с­ките сили около устой­чиво управ­ление. От него зависи да имаме правител­с­тво“.

Радев привет­с­тва започ­налите раз­говори между потен­циал­ните партньори.„В Бъл­гария протичат дъл­боки процеси по въз­с­тановяване на демок­рацията“, каза президен­тът. Той се обърна към народ­ните пред­с­тавители и им каза, че те трябва да въз­с­тановят доверието на граж­даните: „Не можем да допус­нем пилеене на историческо време, нито да бъдем под­в­лас­тни на популизма и лъжата. Общес­т­вото ни очаква обновяване на избирател­ните списъци“.Като основа за кон­сен­сус пос­тави закон­ността. Като приоритетна задача определи демон­тажа на прокурор­с­кия чадър над коруп­цията: „Надявам се всички демок­рати от ляво и от дясно да са убедени, че това е ключът към бъдещето. Без справед­ливост и закон­ност всички добри намерения са обречени на провал“. Бор­бата с пан­демията също остава приоритетна задача според него.Радев благодари на учас­т­ниците в служеб­ното правител­с­тво: „Струва си да раз­г­ледате бюджета, който служеб­ното правител­с­тво е длъжно да внесе по закон“.

Той отк­рои кон­сен­суса по вън­ш­ната политика като особено важен: „Важно е дип­ломацията да бъде в ръцете на дип­ломати от кариерата“.„Крайно време е да се прек­рати пороч­ната прак­тика ключови закони да се изменят с преходни и зак­лючителни раз­поредби. Това е вратата на лобизма и тя трябва да бъде зат­ворена“, категоричен беше президентът.Той припомни думите си от 47-мия пар­ламент, че усилията ще бъдат без­п­лодни, ако не са насочени към укреп­ване на държавността.„Вярвам, че този пар­ламент има капацитета да върне оптимизма на бъл­гарите и да изведе страната по пътя на модер­низацията. Иск­рено ви желая успех във вашата отговорна мисия“, завърши Радев.

Нашето общес­тво все още търси изход от коруп­цион­ното статукво, но то каза „не“ на прев­зетата дър­жава и на рес­тав­рирането на авторитаризма. Време е за национален кон­сен­сус, който да съдържа важни приоритети“, каза още президентът.Той привет­с­тва започ­налите раз­говори за ново правителство.„Вие трябва да вдъх­нете живот на пар­ламен­тар­ния кон­т­рол, да вър­нете граж­даните в управ­лението“, каза още Радев. „Не можем повече да допус­нем пилеене на историческо време“, допълни той.

Надеж­дите към новия пар­ламент са огромни, а залогът — съд­бовен. Нека преди да изговорим пър­вите си думи да осмис­лим мисията, която бъл­гар­с­ките граж­дани ни въз­ложиха, каза пред новите депутати в 47-ия пар­ламент президен­тът Радев.

Шефът на пар­ламента — 34 годишен юрист от „Продъл­жаваме промяната“

34-годишният адвокат Никола Мин­чев, депутат от „Продъл­жаваме промяната“ е новият пред­седател на пар­ламента.

Мин­чев бе изб­ран за пред­седател на пар­ламента със 158 гласа “за“ и 72 “въз­дър­жал се“ и 1 “против“.

Никола Мин­чев е завър­шил е право в СУ “Св. Климент Охрид­ски“ и е кор­поративен адвокат в “Джин­гов, Гугин­ски, Кючюков и Велич­ков“.

Владее анг­лийски и нем­ски.

Сферите му на работа като адвокат са нед­вижими имоти, енер­гетика и общо кор­поративно право.

Женен е и е баща на 2 деца.

Мин­чев като доб­роволец е помагал на каузата за защита на плажа „Корал“ от алчни биз­нес интереси за зас­т­рояване, в която лично е ангажиран и бъдещият премиер Кирил Пет­ков.

Заместник-председатели на пар­ламента са юрис­тът Мирос­лав Иванов от „Продъл­жаваме промяната“. Той е водач на лис­тата на ПП в Ямбол, адвокат е в Софийска адвокат­ска колегия и специалист по семейно, трудово и зас­т­рахователно право. Увлича се по спорт.

От БСП заместник-шеф и на това НС ще е Крис­тиан Вигенин. Той е на 46 години и има богата прак­тика в европейс­ките проб­леми и в бъл­гар­с­ката политика. Работил е в младеж­ките струк­тури на БСП и в отдел „Меж­дународен“ на „Позитано“ 20. Депутат в 40-то, 43, 44, 45, 46 и 47-то НС, евродепутат от 20072013 г. и е избиран в Президиума на ПЕС и за меж­дународен сек­ретар на БСП (с прекъс­вания) от 2001 до 2013 г., вън­шен минис­тър в кабинета „Орешар­ски“, зам.-председател на 44, 45, 46 НС.

От ГЕРБ-СДС зам.-председател отново е Росица Кирова. Биз­нес­дамата от Видин и бивш кандидат-кмет на дунав­с­кия град бе част от пар­тията на шоумена Слави Трифонов „Има такъв народ“, но бе изк­лючена заради снимки в прос­ловутия джип на екс­п­ремиера Борисов, когото прид­ружаваше при визитата му във Видин. Депутат от ГЕРБ в 45, 46, 47 НС и зам.-председател на пос­лед­ните две.

ОТ ДПС за трети път зам.-шеф на пар­ламента е прос­вет­ната специалис­тка Мукадес Нал­бант. Тя е депутат от м.април 2021 г. и още с влизането си в НС стана под­г­лас­ник на неговия пред­седател. В миналото заемаше отговорни длъж­ности в прос­вет­ното минис­тер­с­тво.

От ИТН заместник-председател е Ива Митева, която в двата кратки ман­дата през 2021 г. бе пред­седател на пар­ламента. Преди това Митева е екс­перт в Минис­тер­с­тво на правосъдието и в Прав­ната дирек­ция на НС, която оглавява в течение на години.

Демок­ратична Бъл­гария“ ще се пред­с­тав­лява в президиума на пар­ламента от о. р. ген. Атанас Атанасов. 62-годишният юрист и дясна ръка и политически нас­лед­ник на Иван Кос­тов начело на ДСБ е бил прокурор в Раз­г­рад, а в правител­с­т­вото на Кос­тов — сек­ретар на МВР и шеф на Национална служба „Сигур­ност“. По-късно е шеф в „Инфор­мационно обс­луж­ване“ при кабинета „Борисов„, депутат в 40-то, 43, 45, 46 и 47-то НС, заместник-председател в пос­лед­ните два пар­ламента и шеф на Комисията по вът­решна сигур­ност в част от ман­дата на 43-то НС.

От „Въз­раж­дане“ заместник-председател е Цончо Ганев — 42 годишен икономист, завър­шил Стопан­с­ката академия „Д. Ценов“ в Свищов. Той е работил в час­т­ния сек­тор и е зам.-председател на ПП „Въз­раж­дане“ и общин­ски съвет­ник във Варна.

Пред­седател на ПГ на “Продъл­жаваме промяната“ е Анд­рей Гюров, а негови замес­т­ници ще бъдат Яна Бал­никова и Калоян Икономов.

Гюров е преподавател по финанси в Американ­с­кия универ­ситет в Бъл­гария и кон­сул­тант в бан­ковата сфера.Групата на ГЕРБ-СДС ще бъде водена от Десис­лава Атанасова, чиито замес­т­ници са Алек­сан­дър Нен­ков, Румен Хрис­тов и Тома Биков.

Мус­тафа Карадайъ е начело на ДПС, замес­т­ван от Йор­дан Цонев, Халил Летифов и Хамид Хамид.

БСП е водена от лидера в оставка Кор­нелия Нинова. Зам.-председатели ще са Атанас Зафиров, Драгомир Стой­нев, Христо Проданов.

Начело на групата на “Има такъв народ“ остава сценарис­тът от „Шоуто на Слави“ и ТВ 7/8 Тошко Йор­данов, ще го замес­тва Вик­тория Василева, която е лидер на младеж­кото СДС по времето на Иван Кос­тов, а сега орг­сек­ретар на ИТН, заместник-председател на 45 и 46-тото НС.

Пред­седател на “Демок­ратична Бъл­гария“ е Христо Иванов, замес­т­ници: Атанас Славов, Иван Димит­ров, Владис­лав Панев.

“Въз­раж­дане“ ще бъде водена от пар­тий­ния лидер Кос­тадин Кос­тадинов със замес­т­ник Петър Пет­ров.

КАРЕ

Какво казаха пар­тий­ните лидери

Кирил Пет­ков зове за нулева толеран­т­ност срещу коруп­цията

Стиг­нахме дотук заради алч­ността, егоизма и нехайс­т­вото на много от бив­шите депутати. Тoва са просто корум­пирани лобисти без никакъв истин­ски биз­нес. Дами и гос­пода, това трябва да спре, трябва да спре днес, каза в НС лидерът на „Продъл­жаваме промяната“ Кирил Петков.Ние сме горд народ с велика история, намиращ се на най-красивото кътче на Земята, но близо 2 млн. от нашите сънарод­ници са изб­рали за свой дом място извън Бъл­гария. На всеки площад нашите избиратели ни молеха да вър­нем младите хора обратно. Тези думи бяха изричани често през сълзи.Какво да кажем за магис­т­рала Хемус, за която се дават милиарди, а не се строи? Какво да кажем за цената на тока, а за прос­ловутата връзка от Гър­ция? Как сме стиг­нали дотук?Отговорът се крие само в няколко думи — алч­ност, егоизъм и нехайс­тво — не на всички, но много от тях.Време е за истин­ско правосъдие в Бъл­гария, за нулева толеран­т­ност към коруп­цията, нулева тър­пимост към краж­бите“, категоричен бе Пет­ков.

БСП има антик­ризисен план за пър­вите 100 дни

БСП е готова с прог­рама за пър­вите 100 дни и тя е финан­сово раз­четена, обяви от трибуната лидерът на пар­тията и пред­седател на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Кор­нелия Нинова. И обеща, че ще положи усилия за редовно правител­с­тво и стабилно мнозинство.Тя изтъкна и без­п­рецеден­т­ната ситуация — че нито бюджет на служеб­ния кабинет може да бъде приет преди Новата година, нито този на новото мнозинство.Лидерът на социалис­тите в оставка очерта и трите основни приоритета на БСП в парламента.“Ние влизаме с три приоритета: пър­вият — истин­ска промяна на досегаш­ния модел на управ­ление, въз­с­тановяване на кон­с­титуцион­ния прин­цип на раз­деление на влас­тите, правова държава.Второ, превеж­дане на дър­жавата и народа през кризите с грижа за хората.Трето, активна проев­ропейска политика на рав­ноп­равни пар­т­ньори на ЕС за ускорено приемане на Плана за въз­с­тановяване и раз­витие“, заяви Нинова.“Преди пет години точно тук ние назовахме модела на управ­ление така — паралелна дър­жава на зад­кулисието и народ, поробен от свои“, самоцитира се Нинова с речта си от отк­риването на 44-ия пар­ламент. “И започ­нахме своята битка, бяхме сами и не беше лека“, върна се назад соц­лидер­ката, като стигна и до протес­тите преди година, поис­кали промяна.“И днес раз­бираме нашата задача — да нап­равим тази промяна“, раз­тъл­кува събитията соц­лидер­ката. БСП раз­бира същ­ността на това в справед­ливи закони и справед­ливо правосъдие на този, който е нарушил законите, продължи Нинова.Тя се обяви срещу лобис­т­ките закони и за реформа на съдеб­ната сис­тема, като изведе най-големия проб­лем в страната според социалис­тите — ръс­тът на цените и обед­няването.

ДПС: Избирателите ни задъл­жиха да тър­сим заед­ност и диалог

47-ото Народно съб­рание се учредява в края на една година, която ще запом­ним с кризи и избори. Кризите предиз­викаха избори, изборите предиз­вик­ваха и задъл­бочаваха кризите“, заяви от трибуната на пар­ламента пред­седателят на ДПС Мус­тафа Карадайъ.

Избирателите задъл­жиха пар­ламен­тарно пред­с­тавените пар­тии да тър­сят мак­симално съг­ласие за национални приоритети“, каза Кар­дайъ.

Въз­раж­дане“: Тече пос­леден срок да се оттлас­нем от дъното

От днес започва да тече пос­лед­ният срок, в който Бъл­гария може да се оттласне от дъното.

Това каза в дек­ларация от трибуната на НС пред­седателят на пар­тия “Въз­раж­дане“ Кос­тадин Костадинов.„Въпреки че политичес­ката класа я доведе до това положение, раз­пъната от Великите сили просто не може да си поеме дъх. Днес народът ни зас­лужава нови и отк­ровени водачи, крайно е време политиката да се води от смели мъже. Крайно време е бъл­гар­с­ката политика да бъде управ­лявана от дос­тойни мъже. Бъл­гария има имунна сис­тема. Има своите без­с­т­рашни синове и дъщери. Хора, които искат дос­тойно бъдеще

КАРЕ

Новият пред­седател на пар­ламента: НС няма да е гумен печат на изпъл­нител­ната власт

Няма да поз­воля 47-ото НС да бъде гумен печат и в придатък на изпъл­нител­ната власт. Това е ситуация, която ние ще се стремим да избяг­ваме. Ще имаме истин­ска пар­ламен­тарна репуб­лика. Въп­росът за справед­ливостта е много наболял. Кон­к­рет­ните параметри на съдеб­ната реформа все още трябва да се доуточ­няват. Наш приоритет е зак­риването на специализираните съд и прокуратура. Темата за смяната на глав­ния прокурор е много наболяла. Този въп­рос на първо място трябва да мине през депутатите в прав­ната комисия. Глав­ният прокурор управ­лява власт върху всички прокурори. Промените във ВСС могат да се правят по Закон за съдеб­ната власт. Кон­с­титуцията сама по себе си е добра, но могат да се нап­равят някои промени. Защо да не се започне дебат и да видим докъде ще стигне“, комен­тира Никола Минчев.Приоритет е да се зак­рие специализираният съд. Смяната на глав­ния прокурор е много наболяла, но изис­ква малко повече време, добави той.Той е срещу политичес­кото номад­с­тво в пар­ламента — преминаването на депутати от една пар­ламен­тарна група в друга, и ограничението това да се прави вероятно ще остане в правилника.По думите му е въз­можно да се въведе и тес­т­ване за депутатите вед­нъж сед­мично, както е за учениците.Не съм бил член на друга пар­тия, каза той.

КАРЕ

ПП: Асен Василев — финан­сов минис­тър, Бойко Раш­ков — отново начело на МВР

Асен Василев ще бъде пред­ложението на “Продъл­жаваме Промяната“ за финан­сов минис­тър.

Кирил Пет­ков е пред­ложението за премиер, а служеб­ните минис­три Бойко Раш­ков и Николай Ден­ков за съот­ветно минис­тер­с­т­вата на вът­реш­ните работи и на образованието.

Имената пот­върди в студиото на Нова телевизия лично Асен Василев.

Пот­върди и че идеята е всеки от коалицион­ните пар­т­ньори да има вицеп­ремиер. Струк­турата на Минис­тер­ски съвет обаче под­лежи на уточ­няване и тези идеи под­лежат на раз­говор.

Има идея да се отдели Минис­тер­с­тво на е-управлението и да се отдели в струк­тура кон­т­ролът върху усвояването на еврофонодовете, особено актуален заради Плана за въз­с­тановяване и раз­витие, който ще стар­тира.

Има идея и дър­жав­ните аген­ции да се отделят в Минис­тер­с­тво на индус­т­рията, но Асен Василев отрече Кор­нелия Нинова да се обсъжда като име за негов ръководител. Минис­тер­с­т­вата, на които „Продъл­жаваме Промяната“ държи и за които са пред­ложили да са водещи са тези на финан­сите, на вът­реш­ните работи, на икономиката, за което смятат, че имат голям екс­пер­тен потенциал.От Василев обаче не дойде категорично пот­вър­ж­дение, че соб­с­т­веникът на спедитор­с­ката фирма ЕКОНТ и депутат от „Продъл­жаваме промяната“ Николай Събев (обсъж­дан като тран­с­пор­тен минис­тър — бел. Ред.) и служеб­ния премиер Стефан Янев влизат в със­тава на Минис­тер­с­кия съвет.

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...