Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Медиите станах рупори на определени интереси – на политическата и корпоративна структури, на отделни лица и групировки

Медиите станах рупори на определени интереси – на политическата и корпоративна структури, на отделни лица и групировки

Медиите станах рупори на определени интереси – на политичес­ката струк­тура кор­поративна струк­тура, на отделни лица и групировки. Това каза Велиана Хрис­това, завеж­дащ отдел „Общес­тво“ във в-к „Дума“ и пред­седател на синдикално-творческото дружес­тво на СБЖ в изданието, в предаването „Софийска трибуна“ – продук­ция на Столич­ната организация на БСП, излъчена на чес­тотите на софийс­ката прог­рама на Радио „Фокус“.

И всяка медия е длъжна или се налага да заема определената позиция, която е зад съот­вет­ния интерес, и нищо друго не може да пробие. И при това положение каква свобода на словото и за какво говорим въобще? В гил­дията много добре се знае, вероятно и вие знаете коя медия кого обс­лужва. Всичко това се знае. Но понеже хората не са много ориен­тирани и четат просто или гледат, и така, вяр­ват на всич­кото, което им се приказва. И в един момент става дейс­т­вително пълен хаос, не могат да раз­берат кое е истината“, каза още тя.

Според нея, ако човек изчете всичко, може би ще намери вяр­ната среда — кое е вяр­ното и кое е край­нос­тите. По думите й хората четат само определени неща и поради тази причина кар­тината е еднос­т­ран­чива. Велиана Хрис­това под­черта, че във Факул­тета по жур­налис­тика би тряб­вало да с обръща особено внимание на свободата на словото, да се въз­питават жур­налисти, какво е това като професия.

Там има по-скоро в пос­ледно време уклон към пиар, а пиарът е обс­луж­ване. Това ми се струва, че малко трябва да се промени и самото образование по жур­налис­тика. Когато се под­гот­вят жур­налис­тите, да им се обяс­нява, да се въз­питават в същ­ността на професията. Защото професията не е да дър­жиш мик­рофона или да запис­ваш как­вото ти е казал някой. Професията е и да си абсолютно под­гот­вен, за да не могат да те излъжат и съот­ветно и ти да не излъжеш хората“.

Според жур­налиста цен­зурата и автоцен­зурата вър­вят ръка за ръка и ако няма цен­зура, няма и автоцен­зура. Тя смята, че в момента е невъз­можно да бъдат избег­нати зависимос­тите на издателя, изразяващи се в натиск върху жур­налис­тите от дадена медия. Тя посочи, че начинът е въвеж­дането на Закон за защита на жур­налис­тите.

Има един-единствен начин – Съюзът на бъл­гар­с­ките жур­налисти го пред­лагаше в няколко пар­ламента, но никой не ни обръща внимание, и това е да се приеме Закон за защита на жур­налис­тите. Вътре тези неща да се обговорят, за да има жур­налис­тът на какво да се опре. Защото сега един­с­т­вената му въз­мож­ност е да напусне медията си и да съди издателя за определени дейс­т­вия. Друга въз­мож­ност няма, той няма защита от това. И такъв закон би тряб­вало да се приеме. Да се надяваме, че в това Народно съб­рание най-сетне ще ни обър­нат внимание, защото от медиите зависи обликът и в общес­т­вото“, каза още Хрис­това.

Тя комен­тира и под­писаната от нея позиция от името на жур­налис­тите във вес­т­ник „Дума”, която бе изп­ратена до Национал­ния съвет на БСП и с нея се изразява остър протест срещу унизител­ното отношение към екипа на „Дума”, како и срещу дик­тата и екс­перимент, раз­рушаващ изданието:

Първо трябва да кажа, че аз съм го под­писала това писмо в силата на моята отговор­ност като пред­седател на Синдикално-журналистическото дружес­тво, но това писмо е писано от всички до един хора, работещи в „Дума“. Не сме кой знае какъв със­тав голям, но всички хора с изк­лючение на четирима души в отпуска по болест, тях не сме ги включ­вали в писането на тази позиция, иначе всички останали, работещи в „Дума“ и жур­налисти, и страньори, тази позиция я писахме заедно. Искам да кажа, че тя е прин­ципна позиция, защото случи се така, че наш колега написа нещо много дребно и много кул­турно го беше написал, нашият зам.-главен редак­тор, написа, че е добре а има присъс­т­вен пленум, а не да са пленумите на хар­тия, на под­писи, защото се решават важни въп­роси. Това дразни някои хора. Дой­доха да ни кажат, че трябва да ни вкарат в правия път, не е ясно какъв е този прав път, и така щото правият път винаги има и пресечени улици, нали, и по тези пресечни улици също вър­вят хора. „Дума“ винаги е пуб­ликувала само аргумен­тирани позиции, никога не си е поз­волявала да прави някакви инт­риги или нещо друго – това категорично е заб­ранено при нас, и затова ни беше странно“.

По думите й всичко е твърде обидно за редак­цията и раз­с­т­ройва работата в нея.

Тол­кова години ние правим този вес­т­ник с много ясна позиция лява, с много ясни позиции по това, което се случва в дър­жавата, и на нас да ни се налага по този начин. Раз­бира се, вед­нага започ­наха да ни изпол­з­ват, че сме написали вече няколко колеги, нали: „Вие написахте пис­мото срещу Нинова“. Нищо общо няма тук пис­мото срещу Нинова. Трябва да кажа, че аз мисля, че някой просто подля вода и на самата Нинова. Едва ли в този момент, така си мисля, че в този момент, когато такива важни неща се решават, правител­с­тво се прави, политики се изчис­т­ват, преговоря се, някой просто подля вода на Нинова да има паралелно и скан­дал в „Дума“. Не мисля, че това й е необ­ходимо. Това горе-долу се случва във вес­т­ника“, посочи Велиана Хрис­това.

Тя под­черта, че пис­мото е абсолютно прин­ципно и няма отношение дори към самата Нора Стоич­кова. По думите й стана ясно, че към момента отговор на позицията няма.

Хрис­това посочи, че ролята на медиите в сегаш­ната политическа обс­тановка е да бъдат корек­тив на всичко, което вреди на хората.

А ролята на слугите или аз както ги наричам „евнусите“, пазители на този или на онзи, това вече е друго нещо, и то е вредно за общес­т­вото. Затова мисля, че самата професия жур­налис­тика трябва да бъде регулирана професия. Трябва да й се обръща много повече внимание, тъй като жур­налис­тиката е и отговор­ност пред общес­т­вото“, каза още тя.

Велиана Хрис­това комен­тира и казуса с редак­цията на в-к. „Труд“, където нахлу полиция. „Ако има жур­налисти, които страдат и които нес­п­равед­ливо страдат, те трябва да бъдат защитени. За съжаление, защитата на жур­налис­тиката е много трудна в наше време. Не само от тези случаи сега, не само при нас, при нас това не се случва за първи път, и аз нямам усещането, че някой много се беше заг­рижил за нас, за радиото когато се случ­ваха и там такива неща, в телевизията имаше – по-скоро гледат сеир хората и не си дават сметка, каква вреда им нанасят ударите по жур­налис­тите“, обобщи пред­седателят на синдикално-творческото дружес­тво на СБЖ във вес­т­ник „Дума“ Велиана Хрис­това

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...