Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Виж Румъния и завиждай!

Виж Румъния и завиждай!

В съседна Румъния от Нова година минимал­ната работна зап­лата през 2022 г. ще бъде 515,21 евро брутно — 10,8% спрямо 2021 г. Пен­сиите ще се увеличат с 10 процента до 320,44 евро, а минимал­ната социална пен­сия се увеличава на 202 евро. Отпус­каните от дър­жавата дет­ски над­бавки се увеличават на 49 евро за деца от 2 до 18 години и за младежи, които продъл­жават гим­назиално образование, но не по-късно от 26 години. Над­бав­ките за деца до 2 години се увеличават на 121 евро. Цената на елек­т­ричес­т­вото ще нарасне с до 90 процента, но пот­ребителите няма да плащат тези цени през зимата, тъй като е пос­тавен таван и фак­турите час­тично се ком­пен­сират от бюджета до 31 март 2022 г.

Малко предис­тория: Докато у нас социализ­мът донесе едно завидно от гледна точка на днеш­ната ни немотия благоден­с­т­вие, то в Румъния маникал­ните амбиции на Чаушеску за икономическа самодос­татъч­ност и за изп­лащане накуп на всички вън­шни дъл­гове докара обик­новения румънец до просешка тояга, гладни бун­тове и кър­вава коледна революция през 1989 година. Съседна Румъния започна своя преход заедно с нас и дълги години пар­фюмираните еврочинов­ници гледаха нас и румън­ците като „тъмни бал­кан­ски субекти” и ни раз­г­леж­даха „в пакет”. А основания за това имаше – в течение на над 20 години бяхме на що годе равен хал със север­ните ни съседи по основни показатели – закон и ред, коруп­ция, икономика, доходи, социална политика. Но ето, че Румъния бавно и полека пос­тигна решителен ръст в тези категории – там е ежед­невие бър­кали в кацата с меда политици (кметове, депутати, минис­три, шефове на пар­ламента и даже премиер) да влизат в зат­вора, а тук прокурор­с­кият чадър над чек­ме­джетата с пачки и кюл­чета стана трайна индул­ген­ция за крад­ливата Шайка. Там доходите рас­тат и започ­ват да мерят ръст с европейс­ките, а у нас работещите бедни са близо 900 хиляди, а енер­гийно бед­ните са 43% от бъл­гарите. В Румъния вече не сме в „пакет”, просто ние сме пакетирани на дъното по доходи, здраве, демог­рафия… Ето го най-ясното доказател­с­тво до каква катас­т­рофа н докара близо 12-годишното управ­ление на ГЕРБ.

Д-р Теофан Гер­манов

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие