Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Българската позиция за Северна Македония бе препотвърдена с единодушие

Българската позиция за Северна Македония бе препотвърдена с единодушие

Българската позиция за Северна Македония бе препотвърдена с единодушие

Президентът Радев е категоричен пред КСНС, че правата на македонските българи не могат да бъдат предмет на компромис

След заседанието на КСНС, проведено в понедел­ник и продъл­жило над пет часа, президен­тът Румен Радев заяви, че започ­ването на преговори за член­с­тво на Репуб­лика Северна Македония в ЕС трябва да не се обвър­зва със срокове, а с пос­тигане на реални резул­тати.

Президен­тът припомни: „Бъл­гария държи на пъл­ното рав­ноп­равие на македон­с­ките бъл­гари с останалите части от народи на Репуб­лика Северна Македония, изрично изписани в тях­ната кон­с­титуция. Десетилет­ната политика на дис­к­риминация на македон­с­ките бъл­гари, 120 000 от които са и бъл­гар­ски граж­дани – а с това и граж­дани на ЕС, в пос­ледно време ескалира в отк­рити пуб­лични атаки срещу граж­дани, дек­ларирали бъл­гар­с­кия си произ­ход”.

Кон­сул­татив­ният съвет за национална сигур­ност прие след­ните пред­ложения към изпъл­нител­ната и законодател­ната власт:

1.      При провеж­дане на вън­ш­ната политика на страната, Минис­тер­с­кият съвет да изпъл­нява национал­ната позиция на Бъл­гария, като спазва изис­к­ванията, произ­тичащи от Договора от 2017 г., Рам­ковата позиция от 2019 г. и Дек­ларацията на 44-то Народно съб­рание.

2.      Даването на съг­ласие за започ­ване на преговори за член­с­тво на Репуб­лика Северна Македония в ЕС да не се обвър­зва със срокове, а с пос­тигане на реални резул­тати, включително и, държа да под­чер­тая, по отношение на правата на македон­с­ките бъл­гари.

3.      Изпъл­нител­ната власт да продължи да работи за отчитане на изпъл­нението на Договора от 2017 г. в преговор­ния процес за член­с­тво на Репуб­лика Северна Македония в ЕС.

 

4.      Изпъл­нител­ната власт да изготви и обез­печи в кад­рово и финан­сово отношение план за дейс­т­вие с мерки за пос­тигане на осезаем нап­редък във всички области на двус­т­ран­ните отношения с Репуб­лика Северна Македония.

5.      Изпъл­нител­ната власт да пред­ложи на пар­т­ньорите в Репуб­лика Северна Македония съз­даването на съв­мес­тни работни групи по области, в съот­вет­с­т­вие с Договора за приятел­с­тво, доб­росъсед­с­тво и сът­руд­ничес­тво, с цел активизиране на двус­т­ран­ните връзки.

6.      Изпъл­нител­ната власт да пред­п­риеме мерки за ускоряване изг­раж­дането на Коридор № 8, съв­мес­тно с Репуб­лика Северна Македония и Репуб­лика Албания като единен проект в неговата цялост – автомагис­т­рала, ж.п. линия, енер­гийна и дигитална свър­заност.

7.      Народ­ното съб­рание да пред­ложи на законодател­ния орган на Репуб­лика Северна Македония съз­даването на струк­туриран диалог между пар­ламен­тарни комисии и групи за приятел­с­тво, който да засили доверието и да под­помага цялос­т­ния процес.

Голяма политическа победа на Румен Радев

Президен­тът пос­тигна голяма политическа победа с общата дек­ларация на днеш­ния Кон­сул­тативен съвет за национална сигур­ност.

Това гласи пост на Иво Хрис­тов, бивш шеф на кабинета на Румен Радев.

Като принос на дър­жав­ния глава Хрис­тов изтъква: „Най-напред успя на обедини политичес­ките опоненти около стратегичес­ката вън­ш­нополитическа линия по отношение на интег­рацията на Репуб­лика Северна Македония в ЕС.

На второ място, дек­ларацията изрично под­чер­тава, че бъл­гар­с­кото вето не е обвър­зано с никакъв срок и падането му зависи от изпъл­нението на предявените към РСМ условия.

Този пункт в дек­ларацията коригира лекомис­леното изказ­ване на премиера Пет­ков, че проб­лемите с РСМ ще бъдат решени по нова, бърза процедура, в рам­ките на шест месеца.

Най-сетне, със самото свик­ване на КСНС и общата дек­ларация от него, президен­тът връща процеса по вземане на решения по казуса с РСМ в рус­лото на легитим­ните бъл­гар­ски инс­титуции. Медиите, НПО, раз­говорите с вън­ш­нополитичес­ките пар­т­ньори и екс­пер­т­ните мнения са елементи от раз­говора за РСМ. Но само бъл­гар­с­ките инс­титуции могат да фор­мулират бъл­гар­с­ката позиция.

Сега имаме кон­солидиран, над­пар­тиен, надин­с­титуционален, национален кон­сен­сус и стратегия, която трябва да след­ваме, за да защитим национал­ния си интерес”, категоричен е евродепутатът.

България

Икономика

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Засега няма нито една прогноза от международна или места институция, която да предвижда каквато и да е рецесия за страната ни

Национал­ната ст…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие