Българската позиция за Северна Македония бе препотвърдена с единодушие

Българската позиция за Северна Македония бе препотвърдена с единодушие

Президентът Радев е категоричен пред КСНС, че правата на македонските българи не могат да бъдат предмет на компромис

След заседанието на КСНС, проведено в понедел­ник и продъл­жило над пет часа, президен­тът Румен Радев заяви, че започ­ването на преговори за член­с­тво на Репуб­лика Северна Македония в ЕС трябва да не се обвър­зва със срокове, а с пос­тигане на реални резул­тати.

Президен­тът припомни: „Бъл­гария държи на пъл­ното рав­ноп­равие на македон­с­ките бъл­гари с останалите части от народи на Репуб­лика Северна Македония, изрично изписани в тях­ната кон­с­титуция. Десетилет­ната политика на дис­к­риминация на македон­с­ките бъл­гари, 120 000 от които са и бъл­гар­ски граж­дани – а с това и граж­дани на ЕС, в пос­ледно време ескалира в отк­рити пуб­лични атаки срещу граж­дани, дек­ларирали бъл­гар­с­кия си произ­ход”.

Кон­сул­татив­ният съвет за национална сигур­ност прие след­ните пред­ложения към изпъл­нител­ната и законодател­ната власт:

1.      При провеж­дане на вън­ш­ната политика на страната, Минис­тер­с­кият съвет да изпъл­нява национал­ната позиция на Бъл­гария, като спазва изис­к­ванията, произ­тичащи от Договора от 2017 г., Рам­ковата позиция от 2019 г. и Дек­ларацията на 44-то Народно съб­рание.

2.      Даването на съг­ласие за започ­ване на преговори за член­с­тво на Репуб­лика Северна Македония в ЕС да не се обвър­зва със срокове, а с пос­тигане на реални резул­тати, включително и, държа да под­чер­тая, по отношение на правата на македон­с­ките бъл­гари.

3.      Изпъл­нител­ната власт да продължи да работи за отчитане на изпъл­нението на Договора от 2017 г. в преговор­ния процес за член­с­тво на Репуб­лика Северна Македония в ЕС.

 

4.      Изпъл­нител­ната власт да изготви и обез­печи в кад­рово и финан­сово отношение план за дейс­т­вие с мерки за пос­тигане на осезаем нап­редък във всички области на двус­т­ран­ните отношения с Репуб­лика Северна Македония.

5.      Изпъл­нител­ната власт да пред­ложи на пар­т­ньорите в Репуб­лика Северна Македония съз­даването на съв­мес­тни работни групи по области, в съот­вет­с­т­вие с Договора за приятел­с­тво, доб­росъсед­с­тво и сът­руд­ничес­тво, с цел активизиране на двус­т­ран­ните връзки.

6.      Изпъл­нител­ната власт да пред­п­риеме мерки за ускоряване изг­раж­дането на Коридор № 8, съв­мес­тно с Репуб­лика Северна Македония и Репуб­лика Албания като единен проект в неговата цялост – автомагис­т­рала, ж.п. линия, енер­гийна и дигитална свър­заност.

7.      Народ­ното съб­рание да пред­ложи на законодател­ния орган на Репуб­лика Северна Македония съз­даването на струк­туриран диалог между пар­ламен­тарни комисии и групи за приятел­с­тво, който да засили доверието и да под­помага цялос­т­ния процес.

Голяма политическа победа на Румен Радев

Президен­тът пос­тигна голяма политическа победа с общата дек­ларация на днеш­ния Кон­сул­тативен съвет за национална сигур­ност.

Това гласи пост на Иво Хрис­тов, бивш шеф на кабинета на Румен Радев.

Като принос на дър­жав­ния глава Хрис­тов изтъква: „Най-напред успя на обедини политичес­ките опоненти около стратегичес­ката вън­ш­нополитическа линия по отношение на интег­рацията на Репуб­лика Северна Македония в ЕС.

На второ място, дек­ларацията изрично под­чер­тава, че бъл­гар­с­кото вето не е обвър­зано с никакъв срок и падането му зависи от изпъл­нението на предявените към РСМ условия.

Този пункт в дек­ларацията коригира лекомис­леното изказ­ване на премиера Пет­ков, че проб­лемите с РСМ ще бъдат решени по нова, бърза процедура, в рам­ките на шест месеца.

Най-сетне, със самото свик­ване на КСНС и общата дек­ларация от него, президен­тът връща процеса по вземане на решения по казуса с РСМ в рус­лото на легитим­ните бъл­гар­ски инс­титуции. Медиите, НПО, раз­говорите с вън­ш­нополитичес­ките пар­т­ньори и екс­пер­т­ните мнения са елементи от раз­говора за РСМ. Но само бъл­гар­с­ките инс­титуции могат да фор­мулират бъл­гар­с­ката позиция.

Сега имаме кон­солидиран, над­пар­тиен, надин­с­титуционален, национален кон­сен­сус и стратегия, която трябва да след­ваме, за да защитим национал­ния си интерес”, категоричен е евродепутатът.