Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Правителството обсъди Националния оперативен план за справяне с COVID-19

Правителството обсъди Националния оперативен план за справяне с COVID-19

Правителството обсъди Националния оперативен план за справяне с COVID-19

Готвят план за справяне с пандемията в 4 етапа, мерките ще се съобщават поне 5 дни предварително

На оперативно заседание на правител­с­т­вото минис­т­рите обсъдиха Национален оперативен план за справяне с COVID-19, съоб­щиха от правител­с­т­вената прес­служба. Основен критерий в него за първи път ще бъде процен­тът заети интен­зивни легла в бол­нич­ните заведения. Именно от този процент ще зависи какви ограничителни мерки ще бъдат въвеж­дани. Целта на новия план е дър­жавата да има мак­симално бърз и адек­ватен отговор на предиз­викател­с­т­вата, наложени от пан­демията. Премиерът се ангажира да бъдат положени всички усилия и наличен ресурс, за да не се стига до зат­варяне на икономиката и до ново въвеж­дане на дис­тан­ционно обучение.

Планът пред­вижда 4 етапа с кон­к­ретни мерки на всеки един от тях, които са оповес­тени пред­варително на вниманието на граж­даните и биз­неса. По-сериозни ограничения ще се налагат, когато броят на лег­лата в интен­зив­ните отделения в страната ще стане критично ограничен. Мер­ките ще се взимат на регионално, а не на национално ниво, според степента на раз­п­рос­т­ранение на вируса и стан­дар­т­ните прак­тики за пренасоч­ване на COVID пациенти. Математичес­кият модел, по който ще работи планът, ще дава въз­мож­ност за пет­д­невно предиз­вес­тие преди да бъдат налагани ограничителни мерки, като всеки граж­данин ще може ежед­невно да прос­ледява процента на свободни легла в интен­зив­ните отделения. Пред БТВ зам.-министърът на туризма и член на Национал­ния пан­демичен комитет Ирена Геор­гиева обясни, че лок­даунът е пос­ледна и най-нежелана мярка, която ще бъде въведена, в случай че интен­зив­ните легла за лечение на пациенти с коронавирус се запъл­нят на 80%, както съобщи в сряда премиерът Кирил Пет­ков. Етапите, преди пъл­ното зат­варяне, целят то да бъде предот­в­ратено, биз­несите да фун­к­ционират, учеб­ните занятия да се провеж­дат нор­мално, докол­кото е въз­можно в тази обс­тановка. Обсъжда се режимът на работа на всички социални обекти — заведения и кул­турни инс­титуции. За турис­тичес­кия бранш най-важно е да има пред­видимост, затова планът ще бъде изг­раден върху математически модел, който осигурява поне 5 дни време за реак­ция, каза зам.-министърът. По думите ѝ пър­вият етап включва задъл­жително носене на маски и дис­тан­ция, вторият — зелен сер­тификат като условие за допус­кане в социални обекти, при третия етап се планира да има ограничения в дей­ността на заведенията, кул­тур­ните инс­титуции, спор­т­ните обекти, които ще продъл­жат да работят, но с определен капацитет, при чет­вър­тия етап е “въз­можно по-пълно зат­варяне“, обясни още Геор­гиева. Тя под­черта, че специално внимание се обръща на образовател­ната сис­тема, където целта е мак­симално продъл­жително присъс­т­вено обучение, но не можа да назове прагове, при които ще се премине към дис­тан­ционна форма.

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...