Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Атанас Атанасов ще разчита на заразното добро

Атанас Атанасов ще разчита на заразното добро

Атанас Атанасов ще разчита на заразното добро

Той представи екипа си и приоритетите на министерството на културата

Дос­тъп до кул­тура, качес­т­вен кул­турен обмен на меж­дународно ниво, опаз­ване и изпол­з­ване на нашето богато кул­турно нас­лед­с­тво — това са трите основни приоритета на новия минис­тър на кул­турата и екипа му. Те ще бъдат осъщес­т­вени в свет­лината на със­тавянето на национална стратегия за кул­тура, комен­тира Топновини.бг. Страната ни има славно минало и красиви традиции, можем да имаме светло бъдеще. Аз лично виж­дам Бъл­гария да заеме своето дос­тойно място на светов­ната карта, заяви минис­тър Атанасов.Това, на което ще раз­читам, е зараз­ното добро, здравия разум, както и на силата на всеки един от нас да превъз­могне соб­с­т­веното си его в името на общата кауза. Вяр­вам, че с такава енер­гия ще можем да променим кон­тек­ста, който, за съжаление, в момента е мрачен. Процесът няма да е лек и ще изис­ква смяна на гледни точки, заяви Атанас Атанасов.

Той пред­с­тави и своя екип от зам.-министри — Весела Кон­дакова, Юли Въл­ков­ски, проф. Бойко Кадинов. Няма как без силен и професионален със­тав да променим средата, посочи минис­търът.

Кон­дакова ще отговаря за сценич­ните изкус­тва, автор­с­кото право, кино сек­тора, фонд „13 века Бъл­гария“ и Национал­ния дворец на кул­турата. Вторият зам.-министър Юрий Въл­ков­ски ще отговаря за биб­лиотеките и читалищата, за нематериал­ното кул­турно нас­лед­с­тво, за прог­рамите и проек­тите, както и за меж­дународ­ното кул­турно сът­руд­ничес­тво, включително на това с Репуб­лика Северна Македония, което трябва да включва общ кул­турен кален­дар и обмен, обяви Въл­ков­ски. На третия зам.-министър Бойко Кадинов е поверен ресор „нед­вижимо кул­турно нас­лед­с­тво“. Той бе категоричен, че сек­тор „Кул­тура” трябва да бъде укрепен. Атанас Атанасов каза, че е проведена спешна среща с пред­с­тавителите на актьори от киното, които искали допъл­нителни сред­с­тва. Той обеща, че ще се прераз­г­леда Законът за киноин­дус­т­рията и правил­ника за национал­ния киноцен­тър. Като втора тема минис­търът комен­тира и протеста на худож­ници срещу твореца, изб­ран да пред­с­тави страната на Венециан­с­кото бианале. Относно изваж­дане на пар­тия ГЕРБ от НДК — тече анализ на казуса, като се изясни, ще се процедира, бе кратък минис­търът. Tърси се ресурс за решаване на проб­лема с ремонта на операта в Русе. Атанасов иска и повишаване на сред­с­т­вата за кул­тура за 2022 г.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...