Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът Радев и вицепрезидентът Йотова ще се закълат на 19 януари за втори път

Президентът Радев и вицепрезидентът Йотова ще се закълат на 19 януари за втори път

Президентът Радев и вицепрезидентът Йотова ще се закълат на 19 януари за втори път

След церемонията в Народното събрание Негово светейшество патриарх Неофит ще ги посрещне в Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ и ще отслужи тържествен молебен

Президен­тът и вицеп­резиден­тът Румен Радев и Илияна Йотова ще положат клетва за втория си ман­дат пред Народ­ното съб­рание на 19 януари. Това ще се случи на тър­жес­т­вена церемония от 10 ч.

Ще бъде прочетено решението, с което ЦИК обявява Румен Радев и Илияна Йотова за изб­рани за президент и вицеп­резидент на Бъл­гария.

След това двамата ще положат клетва пред Народ­ното съб­рание да спаз­ват Кон­с­титуцията и законите на страната и във всич­ките си дейс­т­вия да се ръководят от интересите на народа. Радев ще нап­рави обръщение към народа и Народ­ното съб­рание.

След церемонията в Народ­ното съб­рание в 11 ч. пат­риарх Неофит ще пос­рещне в Пат­риар­шес­ката катед­рала „Св. Алек­сан­дър Нев­ски“ Румен Радев и Илияна Йотова и ще отс­лужи тър­жес­т­вен молебен по повод пред­с­тоящото им встъп­ване в длъж­ност.

Пат­риар­хът ще поз­д­рави дър­жав­ния глава и с архипас­тир­ско слово с благопожелания за Божията благодатна под­к­репа за мирно и плодот­ворно служение на бъл­гар­с­кия народ.

На церемонията са поканени министър-председателят Кирил Пет­ков, Минис­тер­с­кият съвет, членовете на Кон­с­титуцион­ния съд, пред­с­тавители на дип­ломатичес­кия кор­пус, на регис­т­рираните в Бъл­гария вероиз­поведания, на дър­жавни инс­титуции, предишни президенти на Репуб­лика Бъл­гария и пред­седатели на Народ­ното съб­рание. Пред­с­тавителна гвар­дейска рота ще пос­рещне официал­ните лица пред цен­т­рал­ния вход на пар­ламента.

Припом­няме, че Радев и Йотова спечелиха балотажа на президен­т­с­ките избори, проведен на 21 ноем­ври 2021 година. На балотажа гласуваха 2 310 903 избиратели, като избирател­ната актив­ност бе рекор­дно ниска – само 34.84%. За двой­ката Румен Радев и Илияна Йотова са гласували 1 539 650 бъл­гари, а за двой­ката Анас­тас Гер­джиков и Невяна Митева – 733 791.

На същата дата през 2017 г. Радев положи клетва пред Народ­ното съб­рание като петият президент на Бъл­гария.

“Зак­левам се в името на Репуб­лика Бъл­гария, да спаз­вам кон­с­титуцията и законите на страната и във всич­ките си дейс­т­вия да след­вам интересите на народа“, произ­несе Радев, а залата му отговори с овации.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...