Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП предлага пожарната да излезе от МВР

БСП предлага пожарната да излезе от МВР

БСП предлага пожарната да излезе от МВР

Вътрешният министър анонсира преструктуриране на ведомството

БСП пред­лага от МВР да бъдат извадени Главна дирек­ция „Пожарна безопас­ност и защита на населението“ и Главна дирек­ция „Национална сис­тема за спешни повик­вания с единен европейски номер 112“ и да бъде съз­дадена нова Дър­жавна аген­ция „Граж­дан­ска защита на населението“, в която те да влязат.

Идеята бе изложена в пар­ламента от депутата от „БСП за Бъл­гария“ Бойко Клеч­ков, който заяви, че социалис­тите, заедно с коалицион­ния пар­т­ньор АБВ правят това пред­ложение, след като в сряда в Комисията по вът­решна сигур­ност на Народ­ното съб­рание минис­тър Бойко Раш­ков заяви, че обмисля изваж­дането от МВР както на пожар­ната, така и на МВР бол­ница. Клеч­ков обясни, че трябва да бъде проведена екс­пер­тна среща с другите членове на управ­ляващата коалиция, защото тези пред­ложения не са били обсъж­дани при със­тавянето на коалицион­ното споразумение. Социалис­тите пред­лагат още бъдещата аген­ция да е под егидата на Минис­тер­ски съвет и под­чинена на министър-председателя.

За да се избег­нат спекулации, от „БСП за Бъл­гария“ твърдо заявиха, че ще бъдат защитени интересите на служителите на Пожарна безопас­ност“ — на всички служители ще бъдат запазени ран­гът, въз­наг­раж­денията, социал­ните придобивки и категорията труд. Социалис­тите комен­тираха, че имат 11 мотива за изваж­дането на пожар­ната от МВР. Един от тях е, че Вът­реш­ното минис­тер­с­тво е силово, а не за „хуман­ните дей­ности“.

В сряда минис­търът на вът­реш­ните работи обяви пред депутатите от ресор­ната комисия, че трябва да се прис­тъпи към струк­турни и фун­к­ционални промени в МВР, защото в него имало звена без полицейски фун­к­ции. Освен пожар­ната, за която мнението на Раш­ков е, че трябва да се обособи в самос­тоятелна аген­ция, имало идея от МВР да излезе и ведом­с­т­вената бол­ница, която да премине към Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването. Раш­ков призна, че въп­росът за бол­ницата е дис­кусионен. Той пос­тави и въп­роса за териториал­ните дирек­ции на МВР в страната с по-ниска натовареност, но под­черта, че ръковод­с­т­вото на МВР няма намерение да прис­тъпва към сък­ращаване и увол­няване на хора.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...