Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

на Съвета по кул­тура и медии към НС на БСП

на тема: „Със­тояние и проб­леми на левите медии”

На свое заседание на 17 януари 2022 г., след задъл­бочена дис­кусия, ние, членове и екс­перти на Съвета по кул­тура и медии към Национал­ния съвет на БСП, се обединихме около след­ното:

• Изразяваме своята тревога и не под­к­репяме начина, по който бяха отс­т­ранени от в. „Дума” изявените и професионално доказали се жур­налисти Велиана Хрис­това и Велис­лава Дърева. За членовете и сим­патизан­тите на БСП и за общес­т­вото като цяло остава усещането, че макар и освободени по фор­мални критерии, истин­с­ката причина е свър­зана с техни критични позиции към дейс­т­вия на ръковод­с­т­вото на БСП;

БСП е на път да се скара с интелиген­цията. В интер­нет петиции в тяхна защита се включиха стотици учени, жур­налисти и общес­т­веници, в т. ч. ярки политически опоненти на БСП.

Пред­лагаме в БСП да се проведе екс­пер­тен и задъл­бочен дебат за медий­ната политика на пар­тията; за непос­ледовател­ната кад­рова политика и опитите за мен­тор­с­тво и опека; за намаляване на влиянието им в общес­т­вото; за недофинан­сирането на левите издания. За това е необ­ходимо:

1. Изработ­ване на Стратегия за медий­ната политика на БСП, която да включи идеи за бъдещето на левите медии (пар­тийни, кооперативни и час­тни, елек­т­ронни и печатни).

2. Съдър­жателна, а не фор­мална актуализация на Решението на Национал­ния съвет на БСП от октом­ври 2017 г. и съз­даване на Ляв инфор­мационен пул, който наред с редак­цион­ната свобода, идей­ното многооб­разие и тематич­ното богат­с­тво на раз­лич­ните медии да оптимизира организационно, тех­нологично и финан­сово тях­ната дей­ност.

Днес особено актуално звучат думите на пат­риарха на съв­ремен­ния бъл­гар­ски ляв печат Стефан Продев за „свободата на словото като майка на всички други свободи”! Убедени сме, че в БСП раз­личията трябва да се решават с диалог и разумен ком­п­ромис и пар­тията трябва да изпол­зва потен­циала и професионализма на всеки един член и сим­патизант.

София, 17.01.2022 г.

Становището е прието с мнозин­с­тво от членовете на Съвета към НС на БСП, на раз­ширено заседание, с учас­тието на прив­лечени екс­перти.

От членовете на съвета 9 души са гласували „за”, 2-ма „против, 2-ма „въз­дър­жал се” и 4-ма не са взели становище.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...