Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Гласове в защита на словото

Гласове в защита на словото

Гласове в защита на словото

Стотици журналисти, общественици, политици и граждани подкрепиха освободените от „Дума“ журналисти

Вед­нага след новината за отс­т­раняването от работа на жур­налис­т­ката от „Дума“ Велиана Хрис­това на сайта Peticiq.com бяха регис­т­рирани няколко петиции както в нейна защита, така и в защита на колеж­ката й Велис­лава Дърева, заличена от карето на вес­т­ника ден по-късно. Сред под­писалите се в петицията, съз­дадена от жур­налис­т­ката от в. „Сега“ Таня Пет­рова, в под­к­репа на Хрис­това са — бивши минис­три, сегашни и бивши рек­тори, академици, учени, археолози, политици, над 100 жур­налисти от раз­лични медии. Сред тя има и бъл­гари от: САЩ, Русия, Великоб­ритания, Бел­гия, Италия, Испания, Румъния, Фран­ция, Швей­цария, Канада, Авс­т­ралия, Гер­мания, Кувейт.

Пред­лагаме на вашето внимание някои от тези гласове.

Красимир Въл­чев (бивш минис­тър на образованието):

Най-много и най-силни критики от жур­налист към мен съм прочел от Велиана Хрис­това. Дори и да не съм бил съг­ласен с част от тях, това бяха критики на много добър и вяр­ващ в каузите, които защитава, жур­налист. Недопус­тимо е да увол­няваш жур­налист заради позициите му.

Дора Чич­кова (жур­налист):

Велиана е емб­лематично име на “Дума“, а като професионалист няма равна на себе си в своята сфера. Това не е раз­п­рава само с Велиана, това е раз­п­рава с “Дума“, част от голямата Под­мяна на БСП и всичко, що е Ляво, Свободно и Дос­тойно в нея.

Анна Зар­кова (жур­налист):

Под­пис­вам, защото съм убедена, че политичес­кото увол­нение на жур­налист като Велиана — зас­лужил уважение с труда, чес­т­ността и таланта си, ни връща към мрачни времена, които трябва да загър­бим окон­чателно — в интерес на общес­т­вото, на всеки от нас и на децата ни.

Свет­лана Шарен­кова (издател на в. „Земя“)

При тотал­ния дефицит на сериозна и чес­тна лява жур­налис­тика в Бъл­гария, увол­нението на Велиана Хрис­това е насочено срещу свободата на интелек­туал­ното слово, социал­ната кауза и идеология на Бъл­гар­с­ката Социалис­тическа Пар­тия.

Веселин Мар­ков (жур­налист) :

Под­пис­вам, защото това е мракобесна раз­п­рава със Злат­ното перо на левия печат. От 35 години съм в професията и имам право на тази преценка. Призовавам г-жа Кор­нелия Нинова да преос­мисли своето решение, защото ако ли не — това ще е началото на края…

Михаил Миков (бивш пред­седател на БСП) :

Велиана Хрис­това е едно от най-силните пера в новата ни жур­налис­тика. Ерудирана, емоционална, с изос­т­рено чув­с­тво за проб­лемите на образованието и кул­турата. Човек с леви убеж­дения, които отс­тоява. Син­дикалист, защитаващ своите и на колегите си права — трудови и свобода на словото (соб­с­т­вен опит). От тези дейс­т­вия губи „Дума“ и левите хора в Бъл­гария.

Павел Иванов:

Велиана е изк­лючителен човек, професионалист и антифашист!

Лилия Хрис­тов­ска (жур­налист):

Под­к­репям Велиана Хрис­това. Жалко е, че съвес­тен човек и жур­налист като нея е попад­нал на муш­ката на лицемерни служ­богонци, които пол­з­ват БСП като тран­п­лин за лична кариера.

Анжел Ваген­щайн:

Безоб­разието мина всички граници.

Акад. Иван Юхнов­ски :

Аз съм дъл­боко въз­мутен ! Бъл­гар­с­ката академия на науките и бъл­гар­с­ката наука дъл­жат много на Велиана Хрис­това. До днес тя винаги защитаваше истината и не се грижеше за себе си. Трябва да я защитим!

Акад. Алек­сан­дър Пет­ров :

Велиана Хрис­това отдавна е над­рас­нала тес­ните рамки на „Дума“ и се е издиг­нала до национално значимо ниво на водещ научен корес­пон­дент на Бъл­гария. Вес­т­никът би след­вало да се гор­дее с такъв сът­руд­ник, вместо да го увол­нява.

Акад. Васил Сгурев:

Поз­навам Велиана Хрис­това като жур­налист отдавна и сме имали много добро сът­руд­ничес­тво. Не е нор­мално в една уж преоб­разена пар­тия да се увол­няват поради вът­решни ежби такива изявени пера.

Мар­гарита Вак­линова (археолог):

Велиана Хрис­това е пример за верен на каузите, поч­тен и изк­лючителен професионалист! Такива хора се пазят, а не се бяга от тях.

Доц. Димитър Дун­ков, (Авс­т­рия) Линц:

Под­пис­вам, защото гос­пожа Велиана Хрис­това е чес­тен, ерудиран и КРИТИЧЕН жур­налист, от какъвто нашето съв­ремие изпитва нужда. За критика най-напред се благодари. Но подобен под­ход е очевидно чужд на тотално дег­радиралата вър­хушка на БСП, ако това ръковод­с­тво въобще има нещо общо идеологически и политически със социал­демок­рацията. Гос­пожа Велиана Хрис­това да се пред­ложи за висока дър­жавна и професионална наг­рада.

Юлиан Веселинов :

Пълна под­к­репа за Велиана Хрис­това ! Да не се предава под натиска на проваленото ръковод­с­тво на БСП !

Лъчезар Кос­тов:

Не мога да остана безучас­тен при вар­вар­с­ката самораз­п­рава с един блес­тящ професионалист, изявен ляв интелек­туалец, добър приятел и човек от страна на една мракобесна фигура, пос­тавена начело на БСП с един­с­т­вената цел — да я унищожи.

Калоян Пар­гов (пред­седател на БСП-София):

Случаят с Велиана Хрис­това — доказан, блес­тящ жур­налист, остро перо, лич­ност с дъл­боки леви убеж­дения, човек, когото изк­лючително много уважавам, е крайно неп­риятен. Трябва да ценим големите имена — и в кул­турата, и в литературата, и в театъра, и в жур­налис­тиката…

Велиана Хрис­това е приз­нат жур­налист — инс­титуция е в областта на образованието и науката. Без­к­райно чес­тен, верен и без­ком­п­ромисен човек. За всички нас е чест, че тя е част от екипа на вес­т­ник “Дума“. А вес­т­никът се утвърди като нейна трибуна. Велиана Хрис­това е част от екипа на “Дума“ от времето на основателя му Стефан Продев — повече от 30 години. Лип­сата на ней­ното перо на страниците на вес­т­ника ще го ощети, както като качес­тво, така и като ярка гледна точка за случ­ващото се в общес­т­вото ни.

Не е това пътят към политичес­кото дъл­голетие. Нап­ротив!

Борис­лав Кос­тур­ков (жур­налист):

Под­пис­вам, защото поз­навам жур­налис­тичес­ката работа на Велиана Хрис­това още от времето, когато беше млада жур­налис­тка в “Работ­ническо дело“. Сега с Вили сме заедно вече няколко години в УС на СБЖ и я опоз­нах още по-добре. Чес­тен, прин­ципен, доб­лес­тен човек, отк­ровено изразяващ своето мнение. Изумен съм от ней­ното увол­нение и протес­тирам срещу този необос­нован акт!

Свет­лана Михова (жур­налист):

Колек­тив­ното “Позитано“ за пореден път показа, че работи против БСП, против лявата идея. Защото не може да има идея — как­вато и да е тя, без ляв вес­т­ник. Всяко ръковод­с­тво на БСП — от Пър­ванов до Нинова, е работило срещу Продевата “Дума“. Тя винаги им е пречела в котерий­ните игри. Нинова е пример за безидей­ност — вижте й биог­рафията. Затова няма нищо чудно, че “чер­вените мобифони“, за които Продев предуп­реж­даваше, победиха.

Петя Шопова:

Под­к­репям Велиана и смятам отс­т­раняването й за акт на без­силие на Кор­нелия Нинова. Да унищожиш, вес­т­ник „Дума“ значи да унищожиш БСП!

Сер­гей Игнатов (бивш минис­тър на образованието):

Велиана Хрис­това е поч­тен човек!

Проф Борис­лав Борисов :

Велиана Хрис­това е един от мал­кото жур­налисти, пос­ветил своя жур­налис­тически талант на вис­шето образование и науката в Бъл­гария. Автор­с­ките й материали в тази област са били винаги изк­лючително ком­петен­тни, задъл­бочени, аналитични, написани поч­тено и дос­товерно с дъл­бокото поз­наване на проб­лематиката и талан­т­ливо жур­налис­тическо перо. В това и в пол­зата от ней­ните пуб­ликации съм се убеж­давал многок­ратно през годините на двата ми ман­дата като рек­тор на УНСС и като пред­седател на Съвета на рек­торите на вис­шите училища в Р Бъл­гария. Прек­расен жур­налист!

Искра Баева :

Защото е безоб­разие жур­налис­тка, която олицет­ворява в. „Дума“, да бъде отс­т­ранена по такъв начин.

Мими Вит­кова:

Това решение на ръковод­с­т­вото на БСП е унизително за цялата пар­тия, която с мъл­чанието си е съучас­т­ник в раз­г­рома на социалис­тичес­ката идея.

Боряна Кос­това (жур­налист):

Велиана е гор­дост за „Дума“ и авторитет в медий­ните среди. Да се отър­веш от нея по този долен начин, означава, че ти самият няма с какво да се гор­дееш (освен с глупостта си), за чест и съвест да не говорим. Отс­т­раняването на “децата“ на Продев от „Дума“, няма да даде сила на отчай­ващо провален политик, нито ще налее ум в главата на пос­ред­с­т­вените.

Марко Тодоров (бивш минис­тър на образованието):

Поз­навам г-жа Хрис­това от 1993 година. Не съм привър­женик на БСП и с г-жа Хрис­това имаме същес­т­вени раз­личия относно необ­ходимите промени в сис­темата на бъл­гар­с­кото висше образование и наука. Но това не ми пречи да оценя ней­ните професионални качес­тва и раз­говорите с нея винаги са били полезни. Недопус­тимо е да се пос­тъпва по такъв начин с такива опитни жур­налисти.

Антоний Тодоров (политолог):

Така “Дума“ ще се обез­к­ръви.

Невена Продева:

Девизът на Стефан Продев бе “Свободата на печата е майка на всички свободи!“ Тази Свобода трябва да се съх­рани и да продължи живота си в Продевата ДУМА!

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...