Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Румен Радев започва втория мандат като най-харесвания политик с близо 60% доверие

Румен Радев започва втория мандат като най-харесвания политик с близо 60% доверие

Румен Радев започва втория мандат като най-харесвания политик с близо 60% доверие

За пръв път от 12 години правителството има положителен рейтинг

Румен Радев започва ман­дата си с традиционно високо доверие от 58,5% и с недоверие от 32,1% и остава най-харесваната фигура в политичес­кия живот у нас – с най-висок положителен рей­тинг (доверие минус недоверие).

Това показ­ват дан­ните от проуч­ване на независимата ежемесечна изс­ледовател­ска прог­рама на „Галъп интер­нешънъл бол­кан“. Извър­шено е „лице в лице“ сред 805 души между 6 и 14 януари.

Доверието в правител­с­т­вото се повишава до 44,9% и е по-високо от недоверието (39%) – това се случва за пръв път от началото на пър­вия ман­дат „Борисов“ през 2009 г. насам и показва акумулиране на надежда за край на политичес­ката криза.

Високи обаче са икономичес­ките страхове – 86,4% очак­ват ръст на цените, след като години наред този показател се движеше под 70%, а за пос­ледно беше доб­лижил 90% в края на пър­вия ман­дат „Борисов“ и пос­лед­валите протести по повод високи цени. Има закономерен за начало на ман­дат ръст и в доверието в пар­ламента и то дос­тига 31,9%, при спадащо недоверие (56,9%). Позицията на общес­т­вото ни по отношение на Северна Македония се втвър­дява и през януари 15,3% не искат Северна Македония да почне преговори при никакви условия, 60,8% – само ако изпълни договора си с Бъл­гария, а 7,6% не пос­тавят условия. В края на 2020 г., много по-сериозен беше делът на колебаещите се – който сега се прелива към сдър­жаната по отношение на Скопие, а не към ентусиазираната, опция.

Дан­ните са от пред­с­тавител­ното за пъл­нолет­ното население на страната проуч­ване от независимата ежемесечна изс­ледовател­ска прог­рама на „Галъп интер­нешънъл бол­кан“, „лице в лице“. Проведено е сред 805 пъл­нолетни бъл­гари между 6-ти и 14-ти януари.

Според изс­лед­ването фигурата на президента е с най-висок рей­тинг сред останалите политически фигури в страната. Лич­ното доверие в Румен Радев се движи близко до инс­титуционал­ното.

Останалите фигури с положителен рей­тинг в пос­лед­ните месеци са Кирил Пет­ков, с рас­тящо доверие, типично за новов­с­тъп­ващ премиер и ново лице в политиката, Стефан Янев, Асен Василев (също с нарас­т­ващо доверие) и Илияна Йотова. Лич­ното доверие във вицеп­резидента Илияна Йотова също е високо на фона на традицион­ните за нашето общес­тво негативни наг­ласи към политичес­ките фигури в страната. През декем­ври 44,2% от бъл­гарите изразяват лично доверие към Йотова, 41,2% каз­ват, че нямат доверие в нея, а останалите се колебаят. Минимален дял от бъл­гарите не са чували за Илияна Йотова. Така рей­тин­гът е +3.

Тридесет­годиш­ният изс­ледовател­ски опит на „Галъп интер­нешънъл“ поз­волява да бъдат прос­ледени тен­ден­циите в доверието към президен­т­с­ката инс­титуция от 90-те години насам. На този фон устой­чиво високите нива на доверие в пър­вия ман­дат на Радев – без същес­т­вени спадове – му отреж­дат едно от най-благоприятните места сред президен­тите досега.

Позицията на общес­т­вото ни по отношение на Северна Македония се втвър­дява и през януари 15,3% не искат Северна Македония да почне преговори при никакви условия, 60,8% – само ако изпълни договора си с Бъл­гария, а 7,6% не пос­тавят условия. В края на 2020 г., много по-сериозен беше делът на колебаещите се – който сега се прелива към сдър­жаната по отношение на Скопие, а не към ентусиазираната, опция.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...