Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Кирил Петков: Българската позиция защитава изцяло националния ни интерес

Кирил Петков: Българската позиция защитава изцяло националния ни интерес

Кирил Петков: Българската позиция защитава изцяло националния ни интерес

Стефан Янев: България може да се включи в учение на НАТО с батальон до 1000 души

Бъл­гар­с­ката позиция защитава изцяло национал­ния ни интерес. Това заяви премиерът Кирил Пет­ков в началото на заседанието на МС, предаде репор­тер на БГНЕС. За заседанието имаме няколко важни точки, но може би най-важната ще бъде док­ладът на минис­търа на отб­раната. Той ще ни инфор­мира в детайли за ситуацията в нап­режението НАТО-Руската федерация, както и ще пред­с­тави част от зак­люченията, които преди ден решихме на Съвета по сигур­ност, каза още премиерът. Искам да благодаря на минис­търа на отб­раната, че след заседанието в такъв бърз порядък пред­лага такъв детай­лен и ясен док­лад за бъл­гар­с­ката позиция, която защитава изцяло национал­ния ни интерес, каза Кирил Пет­ков. Той благодари на всички минис­три, които са учас­т­вали в срещата с Репуб­лика Северна Македония. Прог­ресът, който беше пос­тиг­нат беше осезаем с ясни резул­тати и по съв­сем раз­личен и кон­с­т­рук­тивен тон се проведе това, което е било в минали години. Оттук нататък общата ни работа ще доведе надявам се и до доб­росъсед­с­т­вото, което всички ние вяр­ваме, че трябва да се случи, каза Пет­ков, цитиран от БГНЕС. Бъл­гария да се включи в съв­мес­тно учение на НАТО с един батальон от не повече от 1000 души ще пред­ложи на правител­с­т­вото минис­търът на отб­раната Стефан Янев. Това съобщи самият той пред БНТ вчера. По думите му позицията на Бъл­гария по повод нап­режението между НАТО и Русия трябва да защитава национал­ния интерес с пъл­ното раз­биране на ситуацията и на етапа на раз­витие на бъл­гар­с­ката армия. Позицията ни трябва да е съоб­разена с целия пакет от дип­ломатически усилия, както и с въз­мож­ността да се укрепят воен­ните сили на Бъл­гария. Затова, според Янев, изпол­з­вайки кризата, можем да изпол­з­ваме и въз­мож­нос­тите от нея като се даде въз­мож­ност на бъл­гар­с­ките въоръжени сили да се раз­виват чрез повече тренировки и учас­тия в учения, които носят капацитет, комен­тира БГНЕС. След заседанието на съвета по сигур­ността преди ден премиерът Кирил Пет­ков въз­ложи на минис­търа на отб­раната да внесе на заседанието на кабинета проект за одоб­рение на национална позиция и мерки за укреп­ване на сис­темата на сигур­ност на Бъл­гария, боес­пособ­ността на бъл­гар­с­ката армия и тех­ничес­кото ѝ обез­печаване. Минис­тер­с­кият съвет ще вземе решение за кон­к­ретни мерки, за които министър-председателят ще инфор­мира народ­ните пред­с­тавители на извън­редно заседание на пар­ламента, свикано за сряда следобед, след редак­цион­ното прик­люч­ване на броя на „Земя”.

Пред общес­т­вената телевизия Янев изтъкна, че по отношение на кризата между Русия и Украйна дип­ломацията не е прик­лючила, тя има своето място и всички усилия, включително и на воен­ните, са насочени към това да дадат шанс на дип­ломацията и да се избегне кон­ф­ликта. Янев допълни, че оцен­ката на ситуацията се мени с дни и с часове. Според него дори да се говори, че опас­ността е неиз­бежна, е въз­можно тази реторика да е част от дип­ломатичес­ките усилия на едната или другата страна в опит да получи по-добри резул­тати на преговорите. По повод учас­тието на изт­ребители от Испания и Нидер­лан­дия в охраната на въз­душ­ното ни прос­т­ран­с­тво Стефан Янев заяви, че това е част от така наречения съв­мес­тен еър полисинг — прак­тика, която се прилага отдавна в рам­ките на НАТО. Това не е пър­вият път, в който тя се прилага и у нас като вече сме получавали подобна помощ от Италия и САЩ. В ефира на БНР минис­търът на отб­раната отказа да комен­тира пуб­ликации, според които Бъл­гария не била съг­ласна да раз­положи американ­ски вой­ници на територията си, но била готова да приеме френ­ски. По думите на Янев, ако се водят подобни раз­говори, те биха били на военно-техническо ниво. На политическо ниво подобно нещо не е обсъж­дано, категоричен беше той. През март или април минис­тер­с­т­вото на отб­раната очаква от САЩ оферта за нови 8 изт­ребителя. Дали те ще бъдат закупени на по-ниска или на по-висока цена спрямо пър­вата група американ­ски изт­ребители зависи от кон­к­рет­ния пакет, който бъде договорен, допълни Янев.

Приоритет за тази година остава модер­низацията на сухопът­ните войски, изтъкна минис­търът на отб­раната. Пред­вижда се увеличение на зап­латите на воен­нос­лужещите, но все още не е ясно с колко.

Бъл­гария сис­темно не изпъл­нява ангажименти по общата отб­рана на НАТО, които е поемала през годините и сега пред­с­тои анализ как да бъде прек­ратена тази прак­тика, допълни той. Стефан Янев ще пред­ложи многогодишна инвес­тиционна прог­рама за модер­низация на Бъл­гар­с­ката армия, защото едногодиш­ната рамка на бюджета не работи при закупуването на ново въоръжение, добави той.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...