Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 228, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) До края на март се очаква закриване на спецсъда и спецпрокуратурата

До края на март се очаква закриване на спецсъда и спецпрокуратурата

До края на март се очаква закриване на спецсъда и спецпрокуратурата

“Политичес­ката воля за зак­риването на специализираните съд и прокуратура няма да бъде променена“, каза за БНР правосъд­ният минис­тър Надежда Йор­данова.

Проек­тът за промени в Закона за съдеб­ната власт на правосъд­ното минис­тер­с­тво е пуб­ликуван за общес­т­вено обсъж­дане:

“Ние се вслуш­ваме в професионалис­тите, в магис­т­ратурата и за това как да нап­равим така че, всяко дело, което е в съдебна фаза, да бъде дораз­г­ледано, да не бъде прек­ратено и да бъде започ­нато отново, а да бъде осигурено без­п­роб­лем­ното им прик­люч­ване“, поясни Йор­данова.

Очак­ванията на Йор­данова са в рам­ките на март законоп­роек­тът да бъде гласуван в пар­ламента.

След изс­луш­ването на премиера Кирил Пет­ков, правосъд­ният минис­тър и глав­ния прокурор в Брюк­сел от мониторин­говата група на Европейс­кия пар­ламент, Надежда Йор­данова заяви, че се е със­тояла една активна и отворена дис­кусия:

“Това, което тревожи Брюк­сел е, че Бъл­гария и прокуратурата нямат ясни отговори, нап­ример за това какво се случва по делата “Маг­нит­ски“, че в Бъл­гария раз­с­лед­ванията продъл­жават твърде дълго. Тряб­ваше да отговарям на въп­росите, какво ще нап­равим, за да се преус­танови тази прак­тика едни пред­варителни произ­вод­с­тва и раз­с­лед­вания да продъл­жават твърде дълго.

“Беше пос­тавен и ясно въп­росът какво ще нап­равим по проб­лема, че у нас нещата на хар­тия са чудесни, а дейс­т­вител­ността е друга.

Според мен евродепутатите са наясно със ситуацията в Бъл­гария и трудно могат да бъдат заб­лудени с внезапни промени на становища или “прах в очите“, каза още Йор­данова.

По думите й е нор­мално европейс­ките депутати да пос­тавят въп­роси, още повече , че това са и въп­росите на бъл­гар­с­кото общес­тво.

Правосъд­ният минис­тър комен­тира и подадената оставка на Сотир Цацаров:

“Няма личен елемент или мотив нито в рефор­мата на Антикоруп­цион­ната комисия (КПКОНПИ), нито в която и да е друга реформа. Въп­росите са прин­ципни, инс­титуционални.

Обс­тоятел­с­т­вата, че определени лица пречат на тези реформи, изк­ривяват ги, не може да не бъде комен­тирано“, поясни още пред БНР Йор­данова.

България

Икономика

Loading...

Култура

ОБРЪЩЕНИЕ

Върви народе примирени…

Но накъде? По кой ли път?

Водачите ти днес — на смени –

от залъка ти пак крадат.

Ти обед­няваш нетър­пимо,

и бягаш в чуж­дит…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Ла Фурия“ изравни рекорд на България

Испания изравни 60-годишен рекорд на Бъл­гария от светов­ното пър­вен­с­тво в Чили през 1962 година. Луис Енрике започна в стар­товите 11 на “Ла Ф…

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските депутати забраниха със закон пропагандата, свързана с ЛГБТ

Дър­жав­ната дума (дол­ната камара на рус­кия пар­ламент) одобри вчера на трето и пос­ледно четене законоп­роект за заб­рана на пропаган­дата, свърза…

Прочети още:

Loading...

Земеделие