Източна Европа е големият губещ от ЕС

“Източна Европа“ е големият губещ от началото на 21 век. В момента тя плаща 300400 милиарда долара всяка година на Западна, и основно на Гер­мания.

Източна Европа е в типична “хватка на доминионите“, извес­тна още от Рим­с­ката империя. Това е моделът една дър­жава да се колонизира като се под­купи елитът й. Рим­ляните не са зав­ладявали само с легиони. Много повече земи са присъединили мирно. Отиват, под­куп­ват мес­т­ните вож­дове и те от вож­дове стават управители на Рим­ски провин­ции. Империята ти е зад гърба, и с нея заедно можеш да събереш много повече данъци от преди. Т.е. това е съюз на елита с империята, за да се издоят поданиците. Сис­темата е работела с векове. Прилагана е и от Анг­лия в Индия нап­ример — там провъз­г­ласявали махара­джи от името на кралицата. И после заедно изс­мук­вали обик­новения народ. 

В момента ЕС е точно това. Западът, но основно Гер­мания, под­купва мес­т­ния елит чрез еврофон­довете. Елитът вкарва дър­жавата в ЕС, и прев­ръща член­с­т­вото в абсолютна религия. Излизането се прев­ръща в ерес. А вкараната страна се изс­муква чрез други механизми — изкупуват мес­тни монополи, тър­гов­ски вериги, сключ­ват се неиз­годни договори с дълъг период, които не могат да се сменят при смяна на властта.

Еврофон­довете и високо платените служби в ЕС за шепа чинов­ници, са “под­купът“, платен на елита. В замяна се зав­зема пазарът на съот­вет­ната страна и той се граби в полза на запад­ните кор­порации. Това става чрез елек­т­рос­наб­дяване, водос­наб­дяване, топ­лофикация, чрез запад­ните стоки монополно налагани в тър­гов­с­ките вериги, чрез далеч по-големи и недос­тижими за мес­т­ния биз­нес бюджети за рек­лама, мар­кетинг, чрез изкупуване на медии и пр. Съот­ношението между фон­дове и източени пазари е по-лошо от 1:10.

Ако Източна Европа излезе от ЕС и спре тази огромна суб­сидия, която плаща на Западна, тя може да е двойно по-богата. Минимум. Това би успокоило общес­т­вото и доста би намалило и натиска за емиг­рация, който е друг начин за изс­мук­ване. Чрез по-високи зап­лати, Западът прибира най-добрите специалисти на Изтока, и така раз­ширява изос­таването.

Джоузеф Стиг­лиц

Нобелов лауреат по икономика