Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Бежанците напускат хотелите след май

Бежанците напускат хотелите след май

Бежанците напускат хотелите след май

Около 9000 работни места са заявени за украинци от наши работодатели

Украин­с­ките бежанци у нас ще напус­нат хотелите след 31 май и ще бъдат пренасочени към дър­жавни почивни бази с извън­редни влакове. Това съобщи вчера ръководителят на Оператив­ната група за бежан­ците към Минис­тер­с­кия съвет Мариана Тошева, която е и пред­седател на Аген­цията по бежан­ците. Премес­т­ването на украин­ците ще стане основно с влакове, като ще бъдат под­гот­вени специални ком­позиции, а към редов­ните влакове ще бъдат добавени специални вагони, за да бъдат отделени украин­ците от останалите, обясни зам.-министърът на тран­с­порта Владимир Вър­банов. Прех­вър­лянето ще стане на групи — първо въз­рас­т­ните и бол­ните хора, след това май­ките с деца и нак­рая всички останали.

Според изнесените данни прис­тиг­налите украинци към 12 май у нас са 252 826 души. 148 591 вече са нас­танени. 104 235 украинци са решили да останат в Бъл­гария, казаха от МС. 52 000 от тях са жени, 39 143 са деца. Неп­рид­ружени от въз­рас­тни са 436 деца. 63 000 украин­ски граж­дани са нас­танени в 1204 места за под­с­лон към момента, съоб­щиха от минис­тер­с­т­вото на туризма. Страната ни излиза на първо място по брой регис­т­рирани с временна зак­рила от дър­жавите в ЕС, добави Тошева.

До края на сед­мицата ще влезе в упот­реба дигитална плат­форма за събиране на данни за това колко украинци имат намерение да останат в страната, защото вече има обявено желание от украин­ски граж­дани да напус­нат страната след 31 май, каза още Мариана Тошева. Близо 70% от украин­с­ките граж­дани имат наг­ласа да работят в страната, около 10% ще започ­нат работа при условие, че децата им са приети за отг­леж­дане в градини или дневни цен­т­рове, под­черта тя.

Около 9000 работни места са заявени за украинци от наши работодатели, съоб­щиха от Аген­цията по заетостта. Работ­ните места са основно в големите градове и половината от тях са пос­тоянни. Над 16 000 души са получили по 375 лв. еднок­ратна помощ, като към момента издадените заповеди са 22 500, отчете още шефът на Аген­цията по заетостта Смилен Вълов. Украин­ците имат дос­тъп и до прог­рамата за топъл обяд, която се изпъл­нява по общини.

Вчераш­ната прес­кон­ферен­ция бе пред­шес­т­вана от телевизионни репор­тажи за недовол­с­т­вото сред хотелиери по Южното Чер­номорие, приютили бежанци от Украйна, защото те нямали яснота какво ще се случи след края на месеца.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...